Socker

Socker produceras av sockerrör eller sockerbetor. Sockerrör står för drygt 80 procent av världens totala sockerproduktion. Rörsocker odlas i många tropiska länder med utbredd fattigdom, i både Sydamerika, Afrika och Asien. Betsocker växer naturligt i kallare klimat, till exempel i Sverige, och står för resterande produktion.  

Världsmarknadspriset på socker varierar kraftigt och är ofta så lågt att odlarna har svårt att täcka produktionskostnaden. Mellan 2012 och 2015 halverades sockerpriserna, och även om de har gått upp under senare år är nivåerna fortfarande så låga att odlarna ofta inte har råd att försörja sin familj eller låta barnen gå i skolan.  

Sockerbranschens utmaningar  

Sockerbranschen har många utmaningar och en komplex marknad. Förändringar i EU:s handelsregler kring socker har gjort att redan utsatta sockerrörsodlare har fått det ännu svårare att sälja sitt socker på den europeiska marknaden. Dessutom varierar priserna kraftigt samtidigt som alternativa sötningsmedel konkurrerar med socker i många varor.  

I handelskedjan ingår tusentals företag runt om i världen. Bland annat sockerbruk, raffinaderier, grossister och dagligvarukedjor. Sockerodlarna befinner sig längst bak i handelskedjan. När de levererar socker till det lokala sockerbruket ska det helst ske inom 24–48 timmar efter skörd – annars försämras sockerhalten och därmed sockrets värde. Rörsockerodlarna har sällan möjlighet att investera i den dyrbara teknik som krävs för att producera socker och det gör dem helt beroende av att sälja vidare sin råvara till sockerbruk som andra äger och därmed tjänar på. 

Klimatförändringarna drabbar sockerodlare hårt. I flera av länderna har regnmängden ökat, något som har lett till översvämningar. Översvämningarna gör det svårt för odlarna att ta sig till sockerfälten för att skörda och transportera sockerrören, vilket i sin tur driver upp produktionskostnaden ytterligare. 

Vilken skillnad gör Fairtrade i sockerbranschen?

Sockerrör odlas i huvudsak på småskaliga jordbruk. Därför certifierar Fairtrade odlare som organiserat sig i kooperativ eller liknande och som uppfyller kriterierna för småskaliga producenter. Medlemsantalet i varje kooperativ kan vara allt ifrån ett hundratal upp till tiotusentals enskilda odlare.  

Fairtrade-kriterierna för socker innebär bland annat:

  • En premie för råvaran ska betalas ut till en pott som medlemmarna i kooperativet bestämmer över. Premien kan till exempel användas till en mer hållbar produktion eller i sociala projekt som gynnar hela lokalsamhället. Premien blir högre om sockret är ekologiskt. Sockerpremien har bland annat använts till utbildning, fonder för utlåning av mikrokrediter och hantering av översvämningar till följd av klimatförändringar.  
  • Krav på demokratiutveckling, till exempel att varje odlare/medlem har rätt att uttrycka sina åsikter och vara delaktig i de beslut som fattas i den egna organisationen.
  • Förbud mot barnarbete.
  • Stöd i att ställa om till mer miljövänliga odlingsmetoder, med mindre användning av bekämpningsmedel. 
  • Att odlarna arbetar för att motverka de negativa effekterna av klimatförändringarna. Till exempel använda grödor som är mer motståndskraftiga mot torka eller hitta nya sätt att samla upp regnvatten.
  • Långsiktiga handelsrelationer ska uppmuntras.