Fairtrades kriterier

Genom Fairtrade får odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom tillgång till en internationell marknad och en möjlighet till ökad försäljning. Kriterierna ställer krav på lönenivån och sätter ett garanterat minimipris för produkten, därtill långsiktiga handelsrelationer och avtal mellan producent och köpare. Kriterierna reglerar också arbetsvillkoren för anställd arbetskraft, med avseende på de anställdas säkerhet och hälsa. Läs mer om dem genom att klicka på länkarna nedan:

Kriterier

Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor

När du väljer en Fairtrade-märkt produkt bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, en inkomst som ger möjlighet till en bättre levnadsstandard och ökad ekonomisk trygghet. Ersättningen kan kategoriseras i tre delar:

Minimipris

Minimipriset sätter en lägstanivå för det pris odlaren/producenten ska få betalt för sin råvara. Minimipriset varierar mellan olika produktgrupper, men ska överstiga världsmarknadspriset och produktionskostnaden. I förhandlingen mellan köpare och odlaren av en Fairtrade-certifierad råvara sätts priset ovan minimipriset, utifrån faktorer såsom sort, kvalitet, ursprung och volym. Om världsmarknadspriset för råvaran/produkten vid något tillfälle skulle överstiga minimipriset, så höjs det sistnämnda upp över världsmarknadspriset. Minimipriset räknas ut av Fairtrade International, utifrån insamlad information från producenter, handlare och externa rapporter med fokus på COSP (Cost of sustainable production).

Läs mer om minimipriset här.

Minimilön

Med minimilön avses lön som ligger i nivå med eller överstiger den lagstadgade minimilönen i respektive land, eller utifrån ett regionalt genomsnitt. Genom utvecklingskriterierna för minimilön säkerställs dessutom att de anställdas löner kontinuerligt ökas, till nivåer motsvarande ”levnadslön”. Kriterierna för minimilön avser anställd arbetskraft som jobbar på plantage, farmer eller i fabriker.

Fairtrade-premie

Köparen förbinder sig att betala en Fairtrade-premie – ett ekonomiskt tillskott – till producenten, utöver minimipriset. Premien används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, utbildning, nya bostäder, daghem och hälsovård, eller till investeringar i produktionen. Ibland används premien för att bekosta en omställning till ekologisk produktion/certifiering, vilket ger ett ytterligare högre pris för produkten genom den ”ekologiska prisdifferentialen”. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna.

Kriterierna kring ekonomisk utveckling handlar inte enbart om den ekonomiska transaktionen. Grundläggande för Fairtrade-certifieringen är också krav på långsiktiga handelsrelationer och avtal mellan producenten och köparen, vilket ger ekonomisk stabilitet och möjlighet till kontinuerlig kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Fairtrade-premier investeras i lokalsamhälle och verksamhet

När du väljer en Fairtrade-märkt produkt bidrar du till samhällsutveckling i länder med utbredd fattigdom.

Köparen av Fairtrade-certifierad råvara förbinder sig att betala en Fairtrade-premie – ett ekonomiskt tillskott – till producenten, utöver minimipriset. Ju större försäljning, desto större blir premien i absoluta tal. Premien används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, utbildning, nya bostäder, daghem och hälsovård, eller till investeringar i produktionen. Ibland används premien för att bekosta en omställning till ekologisk produktion/certifiering, vilket ger ett ytterligare högre pris för produkten genom den ”ekologiska prisdifferentialen”. Detta gynnar också miljön i lokalsamhället. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna, enligt demokratiska principer. Premien är alltså en viktig del i en process för demokratiutveckling.

 Läs mer om Fairtrade-premien här.

Barnarbete & diskriminering motverkas

När du väljer en Fairtrade-märkt produkt motverkar du barnarbete. En förbättrad familjeekonomi gör att barn kan gå i skolan istället för att arbeta.

Handeln med Fairtrade-märkta produkter innebär högre inkomster och en förbättrad familjeekonomi för odlarna och de anställda. Detta leder indirekt till att barnarbete motverkas, att barnen kan gå i skolan istället för att arbeta. Därtill används ofta premien till investeringar i skolbyggnader och skolmaterial till barn och unga i lokalsamhället. Barn under 15 år får inte anställas som arbetskraft.

Klicka här och läs mer om hur Fairtrade motverkar barnarbete. 

Demokratin & organisationsrätten främjas

Demokratiutveckling

När du väljer en Fairtrade-märkt produkt bidrar du till demokratiutveckling i länder med utbredd fattigdom, en möjlighet för odlare och anställda att få ökat inflytande och medbestämmande i sitt arbete och sin vardag.

Demokratiutveckling handlar om att de som jobbar i en Fairtrade-certifierad producentorganisation har möjlighet till inflytande och medbestämmande i frågor som rör verksamheten, t ex genom krav på en demokratisk organisationsstruktur och obligatoriska årsmöten där alla kan delta i beslut och uttrycka sig fritt. Den enskilda individen har också möjlighet att göra sin röst hörd i samband med beslut som rör användandet av premien, dvs medbestämmande i utvecklingen av verksamhet och lokalsamhälle.

Organisationsrätt

När du väljer en Fairtrade-märkt produkt bidrar du till att anställda i länder med utbredd fattigdom får ökade möjligheter att organisera sig fackligt.

Alla odlare och anställda har rätt att gå med i fackföreningar, att bilda egna fackföreningar och/eller att som grupp förhandla arbetsvillkor direkt med arbetsgivaren. Fackföreningar får fritt träffa och kommunicera med de anställda på arbetsplatsen och arbetsgivaren ska ha regelbundna möten med fackens representanter.

Klicka här och läs mer om Fairtrades kriterier.

 

Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

När du väljer en Fairtrade-märkt produkt bidrar du till ökad miljöhänsyn och omställning till ekologisk produktion i länder med utbredd fattigdom.

En Fairtrade-certifierad producentorganisation måste arbeta systematiskt med att minska sin miljöpåverkan och att integrera miljöhänsyn i hela verksamheten. Det handlar t ex om ansvar för grund- och ytvatten, skydd av utrotningshotade arter i området, hänsyn till biologisk mångfald och buffertzoner för att skydda känsliga områden. Som grund för förbjudna kemikalier och bekämpningsmedel finns Fairtrade Internationals Prohibited Materials List.

Därutöver finns det även ekonomiska incitament att arbeta aktivt med miljöfrågan. En ekologisk certifiering innebär ett ytterligare högre pris för varan, utöver minimipriset och premien. En ekologisk certifiering – ofta bekostad av premien – innebär ofta en ökad försäljning, då produkten kan säljas på nya marknader. Majoriteten av alla Fairtrade-märkta produkter i Sverige är ekologiskt odlade.

Den ekologiska prisdifferentialen innebär att producenter som också innehar en ekologisk certifiering (t.ex. KRAV) får ett påslag utöver minimipriset. Detta fungerar som ett incitament för Fairtrade-certifierade producenter att ställa om till ekologisk produktion. Meningen med differentialen är att den ska täcka de extra kostnader producenten har för att producera en Fairtrade-märkt vara som också är ekologiskt certifierad. Detta får producenten alltså utöver minimipriset och premien.

Läs mer om Fairtrade och miljökriterier här.

Senaste nyheten

Sommartider – semesterstängt i webshopen

Mellan 6 juli och 8 augusti är Fairtrades webshop semesterstängd. Observera att om du behöver ha informationsmaterial under sommaren så måste beställningen göras senast den 6 juli. Vi önskar alla en riktigt glad sommar fullspäckad med islatte, glass och andra somriga Fairtrade-produkter!               …

På Fairtrade-bloggen

Vägen till en lön att leva på

Den Fairtrade-märkta produkten du precis har köpt kan ha producerats av en anställd eller odlare som fortfarande lever i fattigdom. Hur är det möjligt? Det är lätt att önska att Fairtrade var en trollstav med vars hjälp några av världens fattigaste länder  kunde få en …

Magdalena-Streijffert-vit-mellan-310x310

Av
Generalsekreterare

Prenumerera på Fairtrades nyhetsbrev