/ 19 apr 2017

Konkurrensen om företaget

Värderingsövning med syfte att öka förståelsen om konkurrensfördelar och dess konse­kvenser.

Spelledare: Ja.

Tid: 60–90 minuter.

Material: Spelet kräver två rum och ett toppmötesrum. Dela också ut en kopierad dilemmamatris med exempel på valmöjligheter (se pdf nedan).

Instruktion:

Dela in deltagarna i två grupper och låt dem veta att de är land Alfa och land Beta. De båda länderna konkurrerar med varandra om att ett antal multinationella företag ska etablera sig i just deras land.

Dilemmat

För att ge de bästa förutsättningarna för en företagsetablering tvingas länderna att bestämma om de har råd att försvara de anställdas rättigheter eller inte. Att behålla arbetsrätten är kost­samt. Ännu mer kostsamt blir det om det andra landet samtidigt bestämmer sig för att ta bort arbetarnas rättigheter, vilket ger en etablering i det andra landet konkurrensfördelar på grund av lägre kostnader för arbetskraften.

Exempel på valmöjligheter

Väljer land Beta att urholka arbetsrätten till förmån för en fri-zonsetablering, samtidigt som land Alfa väljer att försvara arbets­rätten förlorar land Alfa 5 miljoner (exempelvis ökade arbets­löshetskassor) medan Land Beta tjänar 20 miljoner (eftersom företagen väljer att etablera sig där).

Väljer båda att försvara arbetsrätten vinner båda 10 miljoner (företagen delar upp sig på båda länderna, eftersom inget land ger någon konkurrensfördel). Väljer båda att urholka arbetsrätten till förmån för en frizon­setablering tjänar båda 5 miljoner var (en etablering, men en ekonomisk frizon ger inga skatteintäkter till landet, bara minskad arbetslöshet).

Dilemmat kvarstår och spelas i flera rundor, exempelvis sex rundor (valfritt för spelledaren att förlänga spelet). Efter andra rundan får länderna skicka representanter till ett toppmöte där länderna möts för att diskutera nästa rundas val. Avbryt spelet om valen verkar bli konstanta. Spelledaren för protokoll över intäkter efter varje runda.

Instruktioner för deltagarna

Ni är regeringen i ett land som står inför dilemmat att ni konkur­rerar med andra länder om att få utländska företag att etablera sig i ert land. Ni vill självklart tjäna pengar och öka er bruttona­tionalprodukt; samtidigt finns det arbetare i ert land som kan få försämrade arbetsförhållanden. Vilka val gör ni?

Tips till spelledare

 • Ändra förhållandena genom att ändra siffrorna med hänvis­ning till dåligt företags-klimat (t ex minska vinsterna för försva­randet av arbetsrätten).
 • Låt antalet rundor/år som spelet ska fortgå vara hemligt. Att säga “nu är det sista rundan” tvingar speldeltagarna att göra de sista valen.

Uppföljning

 • Hur kändes det?
 • Vad hände?
 • Hur fattades besluten inom gruppen?
 • Hur resonerade ni?
 • Det land som blev rikast, hur resonerade ni? Vann ni?
 • Det land som blev fattigast, hur resonerade ni? Vann ni?
 • Litade ni på det andra landets löften (toppmötena)? Varför/var­för inte?
 • Vilka konsekvenser/kostnader, förutom en förlorad etablering, kan en urholkning av arbetsrätten leda till?
 • Vilket land skulle du vilja bo i? Varför?
 • Hur realistiskt är detta spel? Varför/varför inte?
 • Hur kan du påverka länders beslut om företagsetablering?