/ 19 apr 2017

Varför ska kyrkorna jobba med rättvis handel och Fairtrade?

Börja med en gemensam idéstorm utifrån frågan: ”Varför ska kyrkorna jobba med rättvis handel och Fairtrade?”  Skriv alla svar på blädderblock/whiteboard.

Var och en väljer ut den anledning/det motiv som hen tycker väger tyngst. Skriv detta stort och tydligt på ett A4-papper. Deltagarna får sedan gå ut på ”torget” och mingla och läsa vad de andra tycker. När en hittar någon som skrivit samma eller liknande svar på sitt papper så går de samman och bildar en grupp. En måste vara beredd på att kompromissa lite, kanske tycker en inte exakt likadant. Det är bra om det blir tre-fem personer i varje grupp.

När alla deltagare fått en grupptillhörighet samlas varje grupp för sig och diskuterar hur de tänker. Varför är just vårt svar det som är viktigast/väger tyngst? Gruppsamtal i cirka tio minuter.

Sedan kan man bilda tvärgrupper där varje svar finns representerat i varje ny grupp. Ett enkelt sätt att bilda tvärgrupper är att alla i ursprungsgruppen får en siffra (t ex ett-fyra om den minsta gruppen består av fyra personer). Därefter bildar alla ettor en ny grupp, alla tvåor en ny grupp osv.  Tvärgrupperna får sedan tio minuter att diskutera sina olika svar på frågan om varför kyrkor ska jobba med rättvis handel och Fairtrade.

Efter tvärgruppssamtalen samlar ni ihop er alla tillsammans, tvärgrupperna får dela med sig av hur samtalet lät i sina respektive grupper.