fbpx
Meny

Ansvaret att förändra levnads- och arbetsvillkoren för människan bakom produkten är gemensamt

I dagarna har Rebecca Weidmo Uvell publicerat ett blogginlägg som kritiserar Fairtrade och LO. Då inlägg i sociala medier lätt sprids vill Fairtrade gärna bemöta de många missförstånd och felaktigheter som bloggen innehåller.

Fairtrade handlar om något så grundläggande som att mänskliga rättigheter inte ska kränkas i produktionen av de varor som vi konsumerar. Det handlar om att ge odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom förutsättningar att av egen kraft ta sig ur fattigdomen. Fairtrade motverkar diskriminering och barnarbete, förbjuder tvångsarbete och främjar demokrati- och organisationsrätt. Med andra ord är det en fråga som många, oavsett politisk bakgrund, kan ställa sig bakom.

Fairtrade gör skillnad för över 1,6 miljoner odlare och anställda

Över 1,6 miljoner odlare och anställda och deras familjer i Asien, Afrika och Latin- och Sydamerika drar nytta av försäljningen av Fairtrade-certifierade råvaror. Fairtrades minimipris, premie och den ekologiska prisdifferentialen är alla instrument som är ämnade att täcka kostnader för hållbar produktion. En utmaning som ständigt finns närvarande är att levnads- och produktionskostnader i länder med utbredd fattigdom ständigt varierar, därför sker revidering av minimipris och premie med jämna intervaller, dessa sker i konsultation med odlare och andra aktörer inom systemet.

Fairtrade Sverige är en av 25 nationella Fairtrade-organisationer och är Sveriges representant inom Fairtrade International. Fairtrade International är den internationella paraplyorganisationen som utvecklar kriterier och samordnar arbetet som sker inom ramen för Fairtrades producentnätverk och de nationella märkningsorganisationerna.

Fairtrade vill gärna bli än bättre på att göra skillnad

Fairtrade handlar om utveckling. Att sträva efter att hela tiden möjliggöra för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom att få större möjligheter att förändra sitt liv till det bättre. Därför värdesätter Fairtrade alla typer av seriösa oberoende studier av Fairtrade. Därigenom kan vi hitta förbättringspotential och få möjlighet att göra än större skillnad. På senare år har det publicerats en lång rad studier som har visat på Fairtrades positiva effekter, exempelvis från CEval-institutet vid Saarland universitetet, The Corporation for Rural Business Development (CODER) och Natural Resourse Institute vid Greenwich University.

Fairtrade välkomnar också rapporter, som studien från SOAS, som pekar på områden där Fairtrade har möjlighet att förbättra sitt arbete. Rapportens intervjuer med över 1500 odlare och anställda bidrar med viktig kunskap som Fairtrade kan dra lärdom av, så att verksamheten kan fortsätta utvecklas för att göra skillnad för ännu fler människor. Däremot är det statistiskt problematiskt att utifrån rapportens studie av fyra producentorganisationer, dra generella slutsatser om effekterna av Fairtrade, för de över 1200 Fairtrade-certifierade producentorganisationer som finns i 75 länder.

På flera ställen i SOAS-rapporten jämförs producenter av olika storlekar och förutsättningar. Anställda hos småskaliga odlare jämförs med anställda hos storskaliga plantage. Detta gör en balanserad jämförelse mellan Fairtrade-certifierade och konventionella producentorganisationer omöjlig.

Det är dock en riktig iakttagelse att en av de stora utmaningarna när det gäller kakao och kaffe är att nå de anställda hos de enskilda odlarna och speciellt hos de småskaliga odlarna. De arbetar ofta helt informellt i kortare perioder. Det är en utmaning som Fairtrade ser och tar på allvar.

De som tjänar pengar på Fairtrade är odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom

Fairtrade Sverige är uppdelat i en förening och ett bolag. Bolaget och föreningen är två skilda verksamheter som samverkar för att nå samma mål: att förändra levnads- och arbetsvillkoren för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom.

Fairtrade Sverige AB är ett bolag utan vinstsyfte som licensierar Fairtrade-märket till företag vars produkter är certifierade i enlighet med internationella Fairtrade-kriterier. Fairtrade Sverige AB ägs till 50 % av LO och 50 % av Svenska kyrkan.

Fairtrade Sverige ABs eget kapital 2015 var 20,3 miljoner vilket har uppkommit genom att ägarna under årens lopp satt in kapital och att verksamheten sedan starten 1997 gått med ett ackumulerat överskott om 8,8 miljoner. Allt överskott återinvesteras kontinuerligt i verksamheten, till exempel genom sänkta avgifter för licensiering och ökande bidrag till Fairtrades internationella arbete bl.a. utveckling av kriterier och producentstöd. Under de senaste sex åren har Fairtrade Sverige tredubblat sitt bidrag till Fairtrades internationella arbete och nästan halverat snittlicensavgiften. Ambitionen framåt för ägarna är att eftersträva ett nollresultat där eventuellt överskott fortsatt går till att bidra internationellt samt sänka licensavgifterna. För att vara tydlig: de som tjänar pengar på Fairtrade är odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom.

Föreningen för Fairtrade Sverige har ett 40-tal medlemsorganisationer som alla anser att rättvis handel är en viktig fråga och ställer sig bakom föreningens plattform. Föreningen för Fairtrade finansieras genom medlemsavgifter från sina medlemsorganisationer, LO är en av dessa. Utöver detta söker Föreningen för Fairtrade projekt och verksamhetsstöd från flera organisationer exempelvis Konsumentverket och Sida via Union to Union. Union to Union är en av de ramorganisationer som är beviljade att fördela informationsanslaget från Sida.

Att utrota fattigdom är ett gemensamt ansvar

LO:s engagemang för Fairtrade är naturligt då Fairtrade arbetar för anställdas villkor och rättigheter i länder med utbredd fattigdom. Denna fråga engagerar långt fler än LO. Föreningen för Fairtrade har till huvudsaklig uppgift att öka konsumentens kännedom och kunskap om Fairtrade. Alltså att få fler att känna till situationen för de odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom som producerar de varor som vi dagligen konsumerar, och hur var och en kan göra skillnad genom medvetna val i butikshyllan.

Att organisationer får olika typer av statsbidrag för att bedriva verksamhet är inget nytt. Fairtrades konferens som hölls i november 2015 samlade de nordiska Fairtrade-organisationerna som därigenom fick möjlighet att utbyta erfarenhet och söka möjligheter till framtida samarbeten.

Fairtrade kommer aldrig vara den enda vägen till att utrota fattigdomen i världen. För att bekämpa fattigdom på global nivå krävs att en lång rad aktörer agerar i rätt riktning, några exempel är politiker som genom nationell lagstiftning kan påverka minimilöner, förutsättningar för handel och minska korruptionen, starka globala fackföreningar som kan organisera anställda för att själva förbättra sina arbetsvillkor, ett bistånd som möjliggör förutsättningar för mindre privilegierade länder att utvecklas och internationella företag som tar socialt ansvar. Men även enskilda konsumenter och offentliga aktörer som är villiga att betala vad det kostar att köpa varor som är producerade med hänsyn till människa och miljö. Med gemensamma krafter kommer vi kunna driva utvecklingen framåt i rätt riktning.

Avslutningsvis välkomnar vi en debatt och diskussion kring hur Fairtrade fungerar och hur vi kan utvecklas till att bli än bättre. Men vi ser gärna att det är ett samtal som bygger på korrekt fakta och vi träffar gärna Rebecka Weidmo Uvell för en fortsatt diskussion.

Dela