fbpx
Meny
Nya Fairtrade-kriterier för odlare i familjejordbruk

Nya Fairtrade-kriterier för odlare i familjejordbruk

Småskaliga odlare har en avgörande roll i den globala livsmedelskedjan. Trots detta kan de ofta inte leva på sitt arbete. För att stärka odlarna i första ledet av handelskedjan har Fairtrade International nu reviderat kriterierna för småskaliga producentorganisationer. De nya kriterierna syftar till att skapa bättre arbets- och levnadsvillkor för odlarna och göra dem motståndskraftiga mot utmaningar som låga världsmarknadspriser och klimatförändringar.

De reviderade kriterierna odlare i familjejordbruk verkar för att stärka de över 1,5 miljoner Fairtrade-certifierade odlare runt om i världen, som har gått samman i kooperativ eller liknande organisationsformer som i dag representerar cirka 90 procent av alla Fairtrade-certifierade producentorganisationer. De nya kriterierna ger odlarna bättre verktyg att hantera såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga utmaningar.

Viktiga förändringar med de nya kriterierna för småskaliga odlare

Miljö: Stärkt krav för hållbar jord- och vattenanvändning, åtgärdsplaner mot klimatförändringar samt förebyggande arbete mot avskogning.

Starkare demokratiska organisationer: En producentorganisation som ansöker om Fairtrade-certifiering behöver påvisa att organisationen är demokratiskt förankrad, att den har marknadspotential att handla internationellt och att det finns intresserade köpare. Detta för att skapa ännu bättre grundförutsättningar för en hållbar handel på lång sikt.

Kontroller och ökad transparens

I syfte att stödja organisationer i arbetet med att använda Fairtrade-premien, anger de nya kriterierna att organisationer behöver ser över vilka behov som finns bland dess medlemmar. Ytterligare kontroller och översyn ger organisationerna en ökad transparens.

Hälsa och säkerhet: Krav på märkning och förvaring av bekämpningsmedel och farliga kemikalier har stärkts för att skydda odlare och anställdas hälsa och säkerhet.

Jämställdhet: Kooperativ uppmanas nu att anta en jämställdhetspolicy och vidta åtgärder för att öka kvinnors deltagande i organisationen.

Nu förväntar sig odlarna att kriterierna fortsätter att verka för en positiv förändring.

– Skogsavverkning har varit vanligt i vårt samhälle, vilket påverkar jordens biologiska mångfald och ekosystem på ett negativt sätt. Det leder till låg produktivitet, uttorkade vattenkällor och exponering för klimatförändringar och jorderosion. Jag är säker på att de nya kriterierna kommer att hjälpa oss att hantera våra naturresurser på ett effektivt sätt, säger Deborah, medlem i kooperativet Asunafo North Union i Ghana.

Odlarna del av en demokratisk process

De reviderade kriterierna är resultatet av en demokratisk och inkluderande process som omfattade samråd med fler än 500 Fairtrade-kooperativ i 70 länder. Det motsvarar nästan hälften av alla Fairtrade-certifierade kooperativ. Flera företag och andra intressenter runt om i världen har också deltagit i processen.

– Skillnaden jämfört med andra certifieringar är att vi har direktkontakt med Fairtrade. Vi är med och tar beslut inom systemet, säger Assata, Fairtrade-certifierad kakaoodlare från Elfenbenskusten.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2019 för producentorganisationer som blir certifierade på eller efter det datumet. För kooperativ som redan är Fairtrade-certifierade träder somliga av kraven i kraft den 1 juli medan andra kommer implementeras successivt under en övergångsperiod. Förändringar kopplade till kooperativens medlemsstruktur får den längsta övergångsperioden och ska vara implementerade senast i januari 2022.

Läs mer om de uppdaterade kriterierna här:

Fairtrade Standard for Smallscale Producer Organizations

Revised Fairtrade Standard for small-scale producer organizations
– At a glance

Small Scale Producer Organizations – Requirements Overview

Dela