fbpx
Meny
Fler barn riskerar att hamna i barnarbete till följd av coronapandemin
Barn har rätt till skolgång, utveckling och trygghet. Ändå ökar förekomsten av barnarbete i sviterna av coronapandemin. Foto: Roger van Zaal

Fler barn riskerar att hamna i barnarbete till följd av coronapandemin

Coronapandemin innebär en katastrof för miljontals barn världen över. I dag, på den internationella dagen mot barnarbete, vill Fairtrade belysa de aktuella hot som riskerar barnens välbefinnande – och uppmana till gemensam handling för barnens bästa.

FN och barnrättsorganisationer kallar coronapandemin för en katastrof för miljontals barn. Att skolor stängs samtidigt som det införs begränsningar för migrerande arbetskraft innebär att flickor och pojkar riskerar barnarbete i högre utsträckning än tidigare. Om föräldrarna blir smittade av viruset kan barn och unga, framför allt flickor, få ett utökat ansvar för familjens försörjning. I nedstängda samhällen kan barnarbete dessutom pågå i det dolda.

Ekonomisk nedgång ökar risken för barnarbete

Det finns uppenbara risker för barnarbete på kort sikt, som en direkt följd av rörelserestriktioner och sjukdom. I ett längre perspektiv kommer den globala ekonomiska krisen dessutom att driva fler människor i fattigdom. Och förmodligen även fler barn i barnarbete. Svagare lagstiftning och åtstramade regeringsbudgetar kommer att resultera i mer barnarbete, särskilt inom jordbrukssektorn.

Fairtrade bemöter dessa utmaningar genom att:

1. Sprida information och öka medvetenheten

Fairtrades producentnätverk i Asien, Afrika och Latinamerika har ett nära samarbete med kooperativen och plantagerna i respektive världsdel. De informerar om kopplingen mellan barnarbete och corona och arbetar för att öka medvetandet om riskerna. Fairtrades vägledande dokument för råvaruproducenter innehåller råd för att skydda både barn och utsatta vuxna.

2. Ändra riktlinjerna för hur Fairtrade-premien får användas

Fairtrade-certifierade kooperativ och plantager får numera använda Fairtrade-premien mer flexibelt för att möta behov kopplade till pandemin. Matpaket har varit särskilt viktiga för familjer där barnens skollunch varit deras enda dagliga måltid.

3. Bemöta de bakomliggande orsakerna: fattigdom, exploatering och diskriminering

Barnarbete existerar på grund av komplexa och sammanlänkande faktorer som fattigdom, exploatering och diskriminering. Det är ingen tillfällighet att uppskattningsvis två miljoner barn arbetar i Västafrika – där många kakaoodlare fortfarande tjänar mindre än en och en halv dollar om dagen.

Det mest effektiva sättet att bekämpa den extrema fattigdomen är genom att betala odlare och anställda ett hållbart pris för deras grödor. Vi arbetar för att uppnå förbättrade inkomster, till exempel genom att fastställa nivåer för levnadsinkomst och levnadslön, främja kollektivavtal och skydda odlare från marknadsfluktuationer genom Fairtrades minimipris. Fairtrades kriterier förbjuder också alla former av våld och diskriminering.

4. Uppmana regeringar att skydda utsatta grupper

Flera Fairtrade-certifierade kooperativ och plantager engagerar sig för att motverka barnarbete genom att implementera Fairtrades Youth Inclusive Monitoring and Remediation system. Det ger odlarna möjlighet att arbeta systematiskt tillsammans med lokalsamhället för att identifiera och förebygga barnarbete. Barn och unga spelar en viktig roll eftersom de är med och identifierar riskerna. Det här har visat sig vara ett effektivt sätt att ge lokalsamhällen möjlighet att identifiera barnarbete och öka medvetenheten om riskerna. Men bristen på stöd från regeringar och expertorganisationer gör att många engagerade på lokal nivå känner sig maktlösa. De efterfrågar lösningar och stöd från sina regeringar.

Fairtrade erbjuder virtuell vägledning och tar kontakt med lokala barnrättsorganisationer för att stötta odlarna där det är möjligt. Men vi kan inte ersätta regeringarnas roll i att hantera frågan om skadligt barnarbete.

Viktigt att agera tillsammans

Fairtrade uppmanar därför regeringar, företag och internationella organ att investera mer resurser och erbjuda skydd för de barn som är fast i barnarbete. Om det hållbara utvecklingsmålet om att avskaffa barnarbete senast år 2025 ska bli verklighet måste vi alla arbeta tillsammans för att skydda barnen och för att återuppbygga en mer hållbar, rättvis och inkluderande ekonomi i spåren av pandemin. Miljontals barn och unga är beroende av att vi agerar.

Dela