fbpx
Meny
Tre kvinnor med macheter går på rad på en kakaoodling.
I Elfenbenskusten startade kakaokooperativet COOP CAYAT en kvinnoförening för att utbilda kvinnliga odlare i ledarskap. Föreningen hjälper bland annat kvinnor att få tillgång till mark och använder Fairtrade-premien till att driva projekt för att fler kvinnor ska kunna bli ekonomiskt självständiga. Foto: Peter Caton

Visa handlingskraft för mänskliga rättigheter

Fairtrade lanserar nu, tillsammans med ett stort antal företag och organisationer, kampanjen Visa handlingskraft.

– Vi behöver en lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö om vi ska lyckas skapa en mer hållbar världshandel och klara de globala målen för hållbar utveckling, säger Hewan Temesghen, generalsekreterare för Fairtrade Sverige. Jag tror och hoppas att många invånare, organisationer, företag och politiker kommer att skriva under uppropet.

Internationell handel och den produktion som sker i länder med utbredd fattigdom bidrar till jobb som ofta förbättrar människors levnadsvillkor. Men det är också vanligt att anställda i de globala leverantörskedjorna arbetar under mycket svåra förhållanden och får löner som det inte går att försörja sig på.

Många svenska och europeiska företag är verksamma i eller handlar med länder där det är vanligt med kränkningar av mänskliga rättigheter. Inkomsten för många kakaoodlare i Västafrika är exempelvis en tredjedel av vad som behövs för en enkel men anständig levnadsstandard.

I en modern och hållbar världshandel respekteras mänskliga rättigheter

Drygt 150 miljoner barn, varav 75 procent i jordbrukssektorn, arbetar på ett sätt som är skadligt för dem eller påverkar deras skolgång negativt. 40 miljoner människor befinner sig i modernt slaveri. Dessutom har coronapandemin inte bara lett till en global hälso- och försörjningskris utan också blottlagt hur företag brister i att tillgodose personalens behov av skyddsutrustning.

– I en modern och hållbar världshandel existerar varken barnarbete eller skövling av naturen, och kvinnor och män får en lön som möjliggör deras rätt till en anständig levnadsstandard. Vi behöver en lagstiftning som främjar en internationell handel och ett företagande som respekterar mänskliga rättigheter och miljö, säger Hewan Temesghen.

Eftersom det i dag saknas en skarp lagstiftning kan det fortfarande vara en konkurrensfördel att se genom fingrarna med barnarbete, slavliknande villkor, diskriminering och löner så låga att anställda inte kan försörja sig och sina barn.

Fairtrade Sverige är därför en av initiativtagarna till kampanjen Visa handlingskraft, som uppmanar regeringen att se till att Sverige och EU får en lagstiftning om så kallad human rights due diligence (HRDD). Det innebär att företag ska implementera policyer om mänskliga rättigheter, inklusive ILO-konventionerna om internationell arbetsrätt, göra risk- och konsekvensanalyser i linje med FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, integrera arbetet i alla delar av verksamheten och följa upp vidtagna åtgärder. En central del i en lagstiftning är också att drabbade ska kunna få gottgörelse.

Human rights due diligence – en förutsättning för Agenda 2030

Human rights due diligence handlar alltså om att företag ska kunna redogöra för att de vidtagit rimliga åtgärder för att förebygga och gottgöra kränkningar av de mänskliga rättigheterna för att inte drabbas av sanktioner om de sammankopplas med kränkningar.

– En lag om företags ansvar för mänskliga rättigheter stärker incitamenten för bolag att kartlägga risker för människorättskränkningar och miljöförstörelse, gynnar det hållbara företagandet, stärker arbetsrätten i de globala leverantörskedjorna och är en förutsättning för att lyckas med FN:s globala mål för hållbar utveckling, säger Hewan Temesghen.

Det är glädjande att många företag som säljer Fairtrade-märkta produkter har valt att ställa sig bakom kampanjen Visa handlingskraft.

I en granskning (2020) av 1 000 europeiska företag är det endast en femtedel som rapporterar om hur de arbetar för att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i den egna verksamheten och i leverantörskedjorna. Detta trots att över 80 procent av företagen anger att de har en policy för mänskliga rättigheter. En lag skulle innebära att genomarbetade hållbarhetspolicyer även leder till verkstad.

På sikt skulle en europeisk lagstiftning få spridningseffekter till andra delar av världen, bland annat genom de internationella handelsavtal som EU ingår.

Stort stöd bland fack och företag

Flera svenska fackförbund och både ”Europafacket”, European Trade Union Confederation (ETUC), och ”Globala facket”, International Trade Union Confederation (ITUC), stöder en lagstiftning. Läs mer om ETUC:s ställningstagande och ta del av ITUC:s rapport.

Många företag har höga ambitioner vad gäller miljömässig och social hållbarhet. Det syns i det växande antalet företag som väljer att Fairtrade-märka sina produkter, men också i uppslutningen av företag bakom kampanjen.

– Det är glädjande att många företag som säljer Fairtrade-märkta produkter har valt att ställa sig bakom kampanjen Visa handlingskraft. Nu hoppas vi att många fler företag, fack, organisationer, invånare och politiker ska skriva under uppropet, säger Hewan Temesghen.

Stödet för en HRDD-lagstiftning växer också bland investerare. Den 21 april gick 105 internationella investerare, bland annat Öhman, med en sammanlagd portfölj värd 50 tusen miljarder kronor ut med krav på en bindande lagstiftning.

En europeisk lagstiftning bidrar till att skapa en jämlik spelplan för företag i Europa och en sund konkurrenssituation, där det lönar sig att skapa hållbara affärsmodeller. Med en lag kommer hållbarhetsfrågorna att få större utrymme i styrelserummen och det blir lättare för företag att ställa krav på affärspartners. Samtidigt blir det tydligare vad som krävs och revisionsbolag kan ge företag tydliga svar om efterlevnad.

Ökat stöd bland politiker för en lagstiftning om företagsansvar

Även på den politiska nivån börjar det lossna. EU:s justitiekommissionär Didier Reynders gick i våras ut med att han ska påbörja arbetet med att ta fram en europeisk lagstiftning. På ett Global Deal-möte i Stockholm i juni svarade utrikeshandelsminister Anna Hallberg på en fråga från Fairtrade om hennes syn på EU-kommissionens utspel:

”Det är utmärkt att det har tagits ett initiativ på EU-nivå. Vi kommer att följa detta noga och vara delaktiga i processen. Det är viktigt att lagstiftningen gör skillnad ute i företagen och i arbetstagarnas vardag. Vi har inte sett förslaget ännu men jag är verkligen positiv till att initiativet tas på EU-nivå och vi står bakom det.”

– För att en lagstiftning nu ska bli verklighet behöver regeringen och svenska EU-parlamentariker vara pådrivande. Fönstret till en mer hållbar världshandel står på glänt. Med en EU-lagstiftning i sikte är det ännu viktigare att regeringen i dialog med intressenter i Sverige utreder viktiga svenska positioner och hur en lag kan integreras i en svensk författningskontext, säger Hewan Temesghen.

Statskontorets utredning från 2018 rekommenderar att den svenska regeringen utreder möjligheten till lagkrav på svenska företag om att genomföra HRDD. I mars 2019 framförde Agenda 2030-delegationen en liknande rekommendation i sitt slutbetänkande till regeringen.

Fairtrade vill se lag om företags ansvar för mänskliga rättigheter

I dag har 1,7 miljoner odlare och anställda i 77 länder nytta av Fairtrades certifiering. För att en råvara eller en produkt ska kunna certifieras måste omfattande krav vara uppfyllda. Kraven bygger på internationella Fairtrade-kriterier för en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling, vilka i sin tur är baserade på bland annat internationella konventioner kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöhänsyn.

Med en lagstiftning får många fler i världshandeln förutsättningar att få grundläggande mänskliga rättigheter respekterade.

Odlarna blir även garanterade ett minimipris för sina råvaror. Det fungerar som ett skyddsnät när världsmarknadspriset är lågt. Dessutom får producenterna en Fairtrade-premie när de säljer sina råvaror. Pengarna kan de använda till investeringar i verksamheten eller i lokalsamhället. Det kan handla om hälsovård, utbildning, förbättrad infrastruktur och omställning till ekologisk odling.

– När du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda ges makt och förutsättningar att själva förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Men för de flesta varor saknas en sådan oberoende granskning. Med en lagstiftning får många fler i världshandeln förutsättningar att få grundläggande mänskliga rättigheter respekterade. Därför är vi engagerade i kampanjen Visa handlingskraft, säger Hewan Temesghen.

Lagstiftning en av flera viktiga pusselbitar för en mer hållbar handel

En lagstiftning om human rights due diligence kommer inte vara svaret på alla utmaningar i de globala leverantörskedjorna, särskilt om de som drabbas i början av värdekedjan inte är tillräckligt involverade i arbetet. FN:s arbete, regeringars regelverk och åtgärder i länder med utbredd fattigdom, frivilliga branschinitiativ, globala och lokala företags arbete, offentlig upphandling, föreningars arbete och konsumenters medvetenhet – är alla viktiga komponenter för en hållbar handel och ett hållbart företagande.

Det kommer behövas kompletterande åtgärder, så som finansiering av kapacitetsuppbyggnad för att stödja små och medelstora företag att genomföra HRDD-processer och insatser riktade mot rättighetsinnehavare, till exempel genom civilsamhällesorganisationer och andra aktörer. Även multilaterala samarbetsavtal som inbegriper ekonomiskt och tekniskt stöd till länder med utbredd fattigdom kommer att bli en viktig del, särskilt vad gäller högriskprodukter som kakao, kaffe, te, bomull/textil och sockerrör.

– Alla aktörer behöver bidra och ta hållbarhetsfrågorna på största allvar för att den internationella handeln ska bli en ännu starkare motor i arbetet för en hållbar värld, säger Hewan Temesghen.

Kampanjen Visa handlingskraft

Ett stort antal organisationer, fack och företag har redan tagit ställning till uppropet. Här kan du se flera av dem. Nya tillkommer kontinuerligt.

Kampanjen Visa handlingskraft samordnas av paraplyorganisationen Concord Sverige som samlar organisationer som arbetar för hållbarhet och mänskliga rättigheter, däribland Fairtrade Sverige.

Har du frågor, synpunkter eller vill bjuda in Fairtrade till ett samtal, kontakta Fairtrade Sveriges policyrådgivare Pontus Björkman, pontus.bjorkman@fairtrade.se.

Tips på fördjupningsmaterial om human rights due diligence till företag:

  • Danish Institute for Human Rights har en hel del resursmaterial.
  • OECD:s guider är användbara (finns även sektorspecifika).
  • ETI Sweden (Ethical Trade Initiative), som Fairtrade Sverige varit med och grundat, är ett nytt flerpartsinitiativ i Sverige som arbetar med att öka kunskapen om hur företag kan arbeta för mer hållbara leverantörskedjor (består av företag, myndigheter, fack, organisationer).
  • På svenska finns juristen Parul Sharmas nya bok ”Produktionskedjan”, som tar upp konkreta exempel, metoder och tipslistor för hur företag kan arbeta för hållbara leverantörskedjor.
Dela