Meny
Kaffebönor som växer på en kaffebuske.
Kaffe är en väldigt klimatkänslig gröda och den odlingsbara marken för kaffe riskerar halveras till år 2050. Foto: Orientation Travel Production

Klimatförändringarna hotar flera livsmedel

Klimatförändringarna riskerar att allvarligt påverka den globala jordbruksproduktionen och försörjningen för miljontals odlare världen över, visar en ny studie. Om utsläppen av växthusgaser fortsätter i nuvarande takt kommer produktionen av bland annat kaffe, kakao och bananer att försvåras kraftigt runt år 2050.

I en ny studie visar forskare från Vrije Universiteit i Nederländerna och Bern University of Applied Sciences i Schweiz hur klimatförändringarna påverkar specifika grödor och regioner. Framtiden för populära råvaror som bananer, te, kaffe och kakao ser dyster ut. Enligt studien, som beställts av Fairtrade och finansierats med stöd från EU, kan miljontals odlare riskera en ekonomisk kollaps till följd av den påverkan som klimatförändringarna har på deras levebröd.

– Resultaten av studien är alarmerande. Odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom har bidragit minst till de klimatförändringar som nu hotar deras försörjning. Situationen kräver omedelbara åtgärder. Och det är oerhört viktigt att inkludera odlarnas perspektiv när lösningar tas fram, säger Hewan Temesghen, generalsekreterare för Fairtrade Sverige. 

Så riskerar klimatförändringarna påverka bananer

Forskarna har tittat på hur grödor odlade i länder med utbredd fattigdom kommer att påverkas runt år 2050, utifrån olika klimatscenarier. Om utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka i samma takt som i dag kommer världens största bananexporterande länder – Ecuador, Colombia och Costa Rica – att drabbas av betydligt fler dagar med extrema temperaturer. Det innebär en risk för att grödornas tillväxt minskar. Men det främjar dessutom förödande svampangrepp som riskerar att slå ut hela skördar.

Även i ett scenario som utgår från att utsläppen kulminerar runt år 2040 i kombination med kraftfull klimatpolitik kommer bananodlare att påverkas. Det gäller exempelvis det stora exportlandet Ecuador samt i Indien, som är världens största bananproducent. 

Kakaoodlande länder väntas bli torrare

Fortsätter utsläppen att öka i samma takt kommer det även ha stor påverkan på kakaoodling. Ghana och Elfenbenskusten, som tillsammans producerar cirka två tredjedelar av världens kakao, väntas bli både varmare och torrare. Även i ett mindre dramatiskt scenario förväntas delar av dessa länder drabbas av fler torra perioder. Tidigare har ett torrare klimat i denna region inneburit att odlingsbar mark för kakao blivit obrukbar. Och regnskogsskövling har förekommit i jakten på mer våta marker.

För kaffeodlare i stora exportländer i Latinamerika och Sydostasien väntar också mer extrema temperaturer år 2050. För de stora kaffeproducenterna Vietnam och Indonesien gäller det även om inte utsläppningsökningen fortsätter i samma takt. 

– Även om klimatpåverkan skiljer sig åt beroende på område och gröda visar rapporten att de flesta regioner kommer att uppleva betydligt fler extremt varma dagar, säger Žiga Malek, assisterande professor i markanvändning och ekosystemdynamik vid Vrije Universitetet i Amsterdam och forskningsledare för studien.

– I vissa områden kommer det innebära att produktionen av grödor blir väldigt svår eller omöjlig inom en nära framtid. Det kommer skapa ytterligare påfrestningar för odlare och anställda inom jordbrukssektorn.

Behov av klimatfinansiering

Rapporten pekar på behovet av ökade investeringar för klimatanpassningar från det internationella samfundet så att odlarna kan skydda sin försörjning. Fairtrade har på senare år stärkt sina kriterier kopplade till miljö och klimat. Dessutom har fokuset på miljöfrågor och klimatförändringar ökat genom Fairtrades klimatskola och olika projekt. Många odlare använder också Fairtrade-premien, en extra betalning de får vid försäljning av råvaran, till klimatanpassning. Det kan till exempel handla om att plantera skuggträd eller satsa på en större variation av grödor.

Därutöver kräver omfattningen av klimatkrisen fler och bredare partnerskap för att stötta odlarna, menar Juan Pablo Solís, senior rådgivare för klimat och miljö på Fairtrade International:

– Det internationella samfundet måste samlas kring odlarna och omedelbart engagera sig för klimatåtgärder. Och det måste göras genom att stötta klimatanpassning och öka motståndskraften hos odlarna för att skydda deras försörjning och bevara miljön.

Fakta:

Forskarna har tittat på hur klimatförändringar kommer att påverka grödor i olika regioner runt år 2050. De grödor som undersökts är kaffe, bananer, kakao, te, bomull och sockerrör. I rapporten har man tittat på två olika scenarier:

RCP 4,5 som innebär att koldioxidutsläppen ökar något och kulminerar år 2040. I detta scenario ingår även en kraftfull klimatpolitik och lägre energiintensitet. Men också omfattande skogsplanteringsprogram, lägre arealbehov för jordbrukskonsumtion, befolkningsmängd något under nio miljarder. (Källa: SMHI)

RCP 8,5 som innebär fortsatt höga utsläpp av koldioxid vilket innebär att de är tre gånger så stora som i dag vid år 2100. I detta scenario ingår bland annat ingen tillkommande klimatpolitik, hög energiintensitet, stort beroende av fossila bränslen, befolkningsmängd 12 miljarder. (Källa: SMHI)

Dela