fbpx
Meny
Sockerodlare samarbetar för att stoppa barnarbete i Belize
Barnarbete är ett vanligt förekommande problem inom rörsockerindustrin i länder med utbredd fattigdom. Foto: Gabriela Warrior Renaud

Sockerodlare samarbetar för att stoppa barnarbete i Belize

I juli 2022 började en ny strategi gälla mot barnarbete i Belize i Centralamerika. Strategin är resultatet av en lång dialog mellan nationella aktörer, sockerrörsodlare och organisationer för social rättvisa – däribland Fairtrade.

Målet med den nya strategin är att minska förekomsten av barnarbete i landet. Detta genom att helt eliminera dess värsta former till år 2025. Anita Sheth är senior rådgivare för socialt ansvarstagande och utveckling på Fairtrade International.

– Det här är en extraordinär utveckling och ett kritiskt steg i rätt riktning. Fairtrade har jobbat hårt i många år i samarbete med regeringen, civilsamhällesorganisationer, aktörer i leverantörskedjorna samt odlarorganisationer och deras lokalsamhällen för att försäkra oss om att de värsta formerna av barnarbete elimineras i Belize, och specifikt i landets nordliga delar där sockerrör odlas.

Sockerodlare driver på för förändring

Sockerindustrin är en av de sektorer i Belize där barnarbete i dagsläget är alltför vanligt förekommande. Vid lanseringen av strategin i somras tecknades därför ett samarbetsavtal under av Oscar Requena, landets minister för landsbygd, samhällsutveckling, arbetskraft och lokal styrning, och Andy Westby, ordföranden för den nationella organisationen för sockerodlare, BSCFA (Belize Sugar Cane Farming Association), som är en långvarig samarbetspartner till Fairtrade. I avtalet framgår ett åtagande om att ”göra Belize till en barnarbetsfri zon”.

Dokumentet innehåller flera referenser till det arbete som Fairtrade och odlarna har gjort i strävan att eliminera barnarbete i landet.

– Att den beliziska regeringen undertecknade ett dokument tillsammans med BSCFA visar på den viktiga roll som Fairtrade och kooperativen har spelat för att få bort barnarbete i sockerrörsbranschen i Belize, säger Anitha Sheth.

Utmaningar i rörsockerindustrin
Rörsockerodling sker ofta i länder med utbredd fattigdom i Latinamerika, Afrika eller Asien. Leverantörskedjan är lång och har många mellanhänder, där odlarna befinner sig längst bak i kedjan och har svårt att påverka slutpriset på sin produkt. Tvångsarbete och barnarbete är alltför vanligt förekommande i branschen, som är hårt pressad bland annat på grund av klimatförändringarna.

Det gör Fairtrade
Fairtrade verkar för att odlare ska få en starkare position på världsmarknaden. Vid försäljning genereras en premie som odlarna kan investera i exempelvis en ny skola eller mer motståndskraftiga grödor. Fairtrade genomför utbildningar i att hantera klimatförändringarna och arbetar aktivt för att få bort barnarbete från jordbruket.
Läs mer om Fairtrade och sockerodling här.

Ökning av barnarbete globalt

Förekomsten av barnarbete på den globala arbetsmarknaden har ökat. Siffran över barn som arbetar har stigit till 160 miljoner. Det är en ökning med 8,4 miljoner barn de senaste fyra åren, enligt ILO.

En stor del av ökningen beror på pandemin. Fler odlare och anställda i världen har närmat sig gränsen för extrem fattigdom. De ser därmed färre alternativ till att låta barnen arbeta. Yytterligare nio miljoner barn är i riskzonen för att hamna i barnarbete i slutet av 2022 på grund av pandemin.

Till råga på allt måste många av de barn som redan arbetade nu göra det under ännu svårare förhållanden. Detta på grund av föräldrarnas förlorade inkomster och jobbtillfällen, nedstängningen av skolor under pandemin samt brister i det sociala skyddet och värnandet av barns rättigheter.

Barns rättigheter i fokus

För Fairtrade är barns rättigheter centrala i kampen mot barnarbetet. Det är därför Fairtrades kriterier för småskaliga odlare refererar till FN:s barnkonvention och gör en nära koppling mellan barnarbete och skydd av barn.

Men att bekämpa barnarbete är komplicerat. I arbetet måste barnkonventionens fyra grundprinciper ingå. Det handlar om att barnens bästa ska vara i centrum, att diskriminering inte får förekomma, att värna rätten till liv och utveckling samt att respektera och lyssna på barnen utifrån deras ålder och mognad.

– Den sista principen är extra viktig. Detta för att se till att de åtgärder vi nu vidtar faktiskt får barnen att sluta arbeta. Det är alltför vanligt att barn slutar arbeta tillfälligt, för att senare känna sig tvungna att återvända. Eller bli rekryterade till ännu farligare jobb. Därför behöver vi höra från barnen själva. För att se till att de blir presenterade med alternativ som faktiskt fungerar för dem och deras familjer, säger Anita Sheth.

Pilotprojekt från Fairtrade

Fairtrade har samarbetat med odlarorganisationen BSCFA sedan 2015 för att utveckla en rättighetsbaserad metod för att motverka barnarbete inom jordbruket i Belize. Ett unikt pilotprojekt sätter ungdomarna i fokus och är förankrat i deras lokalsamhällen. Tanken är att gå till botten med grundorsakerna bakom barnarbete, genom att utbilda och stärka ungdomarna själva. De får lära sig att identifiera förekomsten av barnarbete och hitta hållbara lösningar tillsammans med de barn som är drabbade, deras familjer och ledare i lokalsamhället.

– Fairtrades modell för att inkludera unga är verkligen bra. Vi har sett hur entusiastiska och engagerade ungdomarna har varit i kampen mot barnarbete. Nu fortsätter vi att verka för att involvera unga i våra kooperativ. Och för att skapa en framtid som är fri från barnarbete här i Belize, säger Zune Canche på BSCFA.

Dela