fbpx
Meny
Så kan företag vässa arbetet med de globala målen 
Foto: Víctor Arregui

Så kan företag vässa arbetet med de globala målen 

Vi är halvvägs till måldatumet för Agenda 2030. Nu behöver alla aktörer som jobbar mot de globala målen kraftsamla och öka takten i omställningen. Det gäller inte minst näringslivet. Fairtrade ger tio tips på hur företag kan driva på arbetet för en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. 

Syftet med de globala målen är att skynda på arbetet och ta itu med de hot som världen står inför. Det handlar om växande ekonomiska skillnader, hot mot mänskliga rättigheter och eskalerande klimatförändringar. Även om målen kan uppfattas som abstrakta så har de varit framgångsrika när det gäller att tillhandahålla ett gemensamt ramverk. De har fört samman olika intressenter – från regeringar och civilsamhälle till privat sektor – för att driva på åtgärder för en hållbar utveckling. 

Fairtrade bidrar till de globala målen på olika sätt – exempelvis genom kriterier, samarbeten med företag samt olika partnerskap och program. Den bättre betalning som Fairtrade-certifieringen innebär ger odlare och anställda ökade möjligheter att lyfta sig ur fattigdom, låta barnen gå i skolan och klimatanpassa jordbruket. Dessutom används Fairtrade-premien ofta till investeringar som bidrar till de globala målen.  

Runt om i världen försöker odlare stärka sin motståndskraft och förbereda sig för olika länders nya hållbarhetslagstiftning. Samtidigt håller tidigare framsteg mot de globala målen på att omintetgöras av klimatförändringar och hot från pandemier och konflikter. Globala företag har inte bara ett stort inflytande, utan kan också gynnas av att prioritera de globala målen. Därför är det viktigt att de nu växlar upp sitt arbete.  

Tio tips för att påskynda framstegen mot de globala målen

  1. Öka förståelsen inom företaget. De globala målen är inte bara något ”bra att ha”, de är nödvändiga för en hållbar affärsverksamhet och hållbara värdekedjor. Företag som inte tar till sig de globala målen för hållbar utveckling kommer sannolikt inte att lyckas på lång sikt.  
  2. Investera i värdekedjorna för att ta itu med stora utmaningar som klimatkrisen (mål 13), avskogning (mål 12 och 15), barnarbete (mål 8), tvångsarbete och låga inkomster (mål 1). När företag upptäcker problem i värdekedjorna kan det vara frestande att dra sig ur och lämna. Men det är mer ansvarsfullt och hållbart att arbeta för att förbättra människors villkor och försörjningsmöjligheter, än att överge odlare, anställda och deras samhällen.  
  3. Uppmuntra era leverantörer att värna anställdas rättigheter, inklusive rätten att organisera sig fackligt och förhandla kollektivt (mål 8). Genom att arbeta med social hållbarhet kan företag uppleva förbättrad produktivitet och minskade kostnader på grund av personalomsättning.
  4. Arbeta med odlare och producenter för att minska ojämlikhet. Förbjud diskriminering och främja jämställdhet – särskilt för kvinnor, ungdomar och migrantarbetare – samt skydd mot könsbaserat våld och sexuella övergrepp (mål 5 och 10). Främjande av inkludering och jämställdhet är kännetecken för framgångsrika och innovativa företag. Om kvinnor skulle få samma resurser som män (exempelvis gödningsmedel och ägande av mark) skulle jordbrukets produktivitet öka med upp till 10% och upp till 13 % av hushållen skulle slippa leva i fattigdom, visar en rapport från Afrikanska utvecklingsbanken.
  5. Stöd sektorsspecifika initiativ för att främja anständiga inkomster. Det kan till exempel handla om levnadslöner för anställda på bananplantager eller blomsterodlingar, och levnadsinkomster för kakao- och kaffeodlare (mål 1, 2 och 8). 
  6. Bygg partnerskap med aktörer i hela värdekedjan för att möjliggöra digital inkludering och utbildning av hög kvalitet (mål 4). Företag som investerar i utbildning och kompetensöverföring är mer hållbara och konkurrenskraftiga på lång sikt. 
  7. Åta er att bli koldioxidneutrala och uppmuntra och bidra till att alla andra i er värdekedja gör detsamma. Samarbeta med producenter och leverantörer för att genomföra strategier för koldioxid- och avfallsfrihet (mål 7, 11, 12 och 13). Stöd producenter att bli ekologiska eller införa andra klimattåliga och miljövänliga metoder, exempelvis skogsjordbruk. 
  8. Föregå med gott exempel och ta med andra på hållbarhetsresan. Var proaktiv när det gäller att söka samarbeten och partnerskap i leverantörskedjan. Producenter och företag som köper in från samma ursprung kan dra nytta av och bidra till större kollektiv påverkan (mål 17). 
  9. Se potentialen med de nya regelverken och anamma ansvarsfulla affärsmetoder. Det kan handla om antikorruptionsstrategier, due diligence för miljö och mänskliga rättigheter (mål 16), gott företagsbeteende (mål 12) och öppen och transparent datadelning. På så vis kan hållbarhetsfrågor bidra till att skapa en jämlik spelplan för företag, både i vår del av världen och i länder med utbredd fattigdom.  
  10. Skapa förutsättningar nästa generation. Barn till småskaliga odlare kommer bara följa i föräldrarnas fotspår om de ser jordbruket som en livskraftig och hållbar karriär. Det förutsätter att de får en rättvis del av värdet som de är med och skapar (mål 4, 5 och 8). 
Dela