fbpx
Meny
Småbrukare viktiga för att motverka hunger

Småbrukare viktiga för att motverka hunger

Småskaliga odlare har en viktig roll att spela för att utrota världens hunger. Men då måste de också själva ha råd att äta sig mätta. Stöd för att klimatanpassa jordbruket och rättvisa priser för grödorna är nödvändigt för att trygga den globala livsmedelsförsörjningen.

År 2030 ska ingen människa gå hungrig. Ändå backar utvecklingen när det gäller att mätta världens befolkning. Förra året gick 735 miljoner människor hungriga och mer än tre miljarder har inte råd med en hälsosam kost. Dessa dystra siffror lyfte FN:s generalsekreterare Antonio Gueterres när han talade till kommittén för globalt tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) i måndags.

Det faktum att miljontals människor inte kan få tag på – eller har råd med – näringsrik mat, och att föräldrar ser sina barn lida eller dö på grund av matbrist, kallade han för ”en mänsklig tragedi – en moralisk katastrof – och en global skandal.”

Hunger och undernäring är inte bara ett problem – det är också ett brott mot mänskliga rättigheter. Och ironiskt nog drabbar det ofta människor som själva bidrar till att förse världen med mat. Mer än hälften av världens hungriga är jordbrukare på landsbygden med odlingar på två hektar eller mindre.

Odlare inom småskaligt jordbruk utgör själva ryggraden i den globala livsmedelsförsörjningen. I dag producerar de ungefär en tredjedel av världens mat och de odlar sina grödor under alltmer utmanande förhållanden. Till följd av klimatförändringarnas förödande effekter, så som kraftiga skyfall, cykloner och långa perioder av torka ser de sina skördar minska eller helt utebli. Det i sin tur hotar både deras inkomster och tillgången till mat.

Stärk odlare för att trygga livsmedelsförsörjningen

Därutöver påverkas odlarna av bristande tillgång till mark, orättvisa handelsvillkor och kraftiga prissvängningar. Stabila inkomster är en förutsättning för att de ska kunna investera i odlingarna, sätta näringsrik mat på bordet och för att den unga generationen ska se en framtid i jordbruket.

World Economic Forum lyfter politiska beslut och insatser i fält för att stärka småbrukare som en nyckel till att trygga världens livsmedelsförsörjning. Det kan exempelvis handla om satsningar på modern teknik och goda jordbruksmetoder för att motverka klimatförändringarnas effekter.

För att lyckas vända utvecklingen måste aktörer från alla delar av samhället vara med och bidra.

Så arbetar Fairtrade för att bidra till mål 2 ”Ingen Hunger”

Fairtrades minimipris fungerar som ett skyddsnät för odlarna. Det är ett lägsta pris som inte får underskridas och som bidrar till en tryggare familjeekonomi.

Fairtrade-premien är en extra utbetalning som odlare och anställda själva beslutar hur de ska använda. Ofta investerar de pengarna i jordbruket, exempelvis för att plantera fler sorters grödor, återplantera skog, köpa ny jordbruksutrustning, bygga lagerlokaler eller förbättra skördarnas kvalitet. Premien används även för att tillhandahålla sociala och ekonomiska tjänster som också bidrar till att motverka hunger. Under pandemin användes exempelvis premien till att dela ut matpaket.

Fairtrade-kriterierna bidrar till att främja en hållbar livsmedelsproduktion. Fairtrades miljökriterier innehåller förbud mot skadliga bekämpningsmedel och krav på att motverka erosion, minska vattenanvändning och främja biologisk mångfald.

Kriterierna innehåller också krav kopplade till barns nutrition och hälsa. Exempelvis har anställda rätt till betald föräldraledighet och raster för att amma sina barn fram till nio månaders ålder. Just möjliggörandet av amning för anställda är något som FN lyfter i sin senaste rapport om livsmedelstrygghet. För att uppnå det globala målet om amning till sex månaders ålder krävs insatser som säkerställer amningspauser och betald föräldraledighet, enligt rapporten.

Utbildning för ökad motståndskraft mot klimatförändringar. Genom Fairtrade får odlarna utbildning i hur de kan rusta sig mot det förändrade klimatet. Det kan handla om att plantera mer motståndskraftiga grödor, lära sig om effektiv vattenanvändning eller få stöd i att införa nya jordbrukstekniker. I Kenya har flera kaffeodlare fått utbildning i hållbara jordbruksmetoder. Utifrån det arbetet togs en klimathandbok fram som kan användas av kaffeodlare över hela världen. Genom klimatskolor i Indien, Indonesien, Laos, och Vietnam har odlare fått tillgång till väderstationer för att upptäcka klimatrelaterade hot och få vägledning i bevattningsmetoder.

Småskaliga odlare spelar en avgörande roll för världens livsmedelsproduktion, men många har svårt att överleva som det är nu. Att välja Fairtrade hjälper dem och nästa generation att fortsätta inom jordbruket och få en hållbar försörjning – så att de kan fortsätta producera den mat och dryck som så många i världen uppskattar.

Dela