fbpx
Meny
Foto: Situma Siepete. Rosodling, Kenya
Foto: Situma Siepete Rosodling, Kenya

Kommentar till artikel om rosor i Råd & Rön

I en artikel i Råd & Rön uppges att tidningen funnit spår av bekämpningsmedel i fem Fairtrade-märkta rosbuketter. Några av ämnena som funnits är inte tillåtna vid odling inom EU och ett av dem är heller inte tillåtet enligt Fairtrades kriterier. Vi vill med anledning av detta berätta hur Fairtrade arbetar för att skydda människor och miljö från skadliga bekämpningsmedel vid rosodling och hur vi agerar på uppgifterna i Råd & Röns artikel.

Bekämpningsmedel i rosor

Många människor är beroende av Fairtrade-rosor för sin inkomst. Idag arbetar över 60 000 anställda på Fairtrade-certifierade plantager i Östafrika, 38 000 av dem i Kenya.

För att skydda de anställda och närmiljön vid rosodlingarna ställer Fairtrade strikta krav på hur bekämpningsmedel får användas. Ett stort antal bekämpningsmedel är helt förbjudna. För bekämpningsmedel som får användas finns strikta regler för hur det ska gå till. Det handlar bland annat om krav på skyddsutrustning, att endast utbildad personal får använda bekämpningsmedel samt krav på regelbundna läkarkontroller för personal som jobbar med besprutning.

Man skulle kunna önska att rosor kunde odlas helt utan bekämpningsmedel. Tyvärr är det inte möjligt utifrån dagens odlingsförhållanden och marknadens krav på felfria blommor.

Regelbundna oberoende kontroller

Fairtrade-märket innebär att det oberoende kontrollorganet Flocert kontrollerar hela leverantörskedjan för att se hur de Fairtrade-certifierade blomsterplantagerna lever upp till kriterierna. En certifiering gäller tre år i taget och under de åren genomför Flocert minst en kontroll och i vissa fall fler. Utöver det kan oanmälda kontroller genomföras när som helst. Att kontrollera hur bekämpningsmedel används är alltid en del av kontrollen, eftersom detta är ett viktigt fokus på blomsterplantager.

Misstanke om fel anmäls till Flocert

Utöver de regelbundna kontrollerna agerar Flocert också på anmälningar. När Fairtrade får information om att ett fel kan ha begåtts görs därför alltid en anmälan till Flocert.

För att minska hälso- och miljörisker förknippade med bekämpningsmedel innehåller Fairtrades kriterier en omfattande lista över farliga ämnen: Hazardous Materials List. Den listar förbjudna bekämpningsmedel och bekämpningsmedel där användningen är strikt reglerad.

Ett bekämpningsmedel som Råd & Rön funnit i sin analys – Lambda-cyhalothtrin – är sedan 2022 inte tillåtet enligt Fairtrades kriterier. Att det ändå hittades kan bero på att det begåtts ett fel vid en plantage. Det kan dock också bero på att något plantage under vissa särskilda omständigheter, kan få dispens för att använda medlet under en utfasningsperiod (som upphör juli 2024).

Fairtrade har i detta fall gjort en anmälan till Flocert som inlett en utredning för att ta reda på vad som kan ha hänt. Sådana utredningar är en viktig del i Fairtrades arbete med att kontinuerligt förbättra uppföljningen och förstärka skyddet för anställda vid rosplantager.

Olika förutsättningar i EU och Östafrika

Av artikeln i Råd & Rön framgår också att några av de ämnen som får användas vid Fairtrade-certifierade odlingar inte är tillåtna vid rosodling inom EU. Omvänt är 16 av de bekämpningsmedel som är förbjudna enligt Fairtrade-kriterierna idag godkända av EU.

Det kan tyckas märkligt att Fairtrade tillåter bekämpningsmedel som inte är tillåtna i EU och vice versa. Det finns dock flera anledningar till detta.

En anledning är att rosor i Östafrika odlas under helt andra förhållanden än i Europa. Det innebär att Fairtrade-märkta rosor har ett mycket lägre klimatavtryck och kräver mindre vatten – men också att vissa bekämpningsmedel behövs för att hantera skadedjur och sjukdomar. I varmare och fuktigare områden har skadedjur en kortare inkubationscykel och vädret kan gynna reproduktionen av skadedjur året runt. Det ställer olika krav på bekämpningsmedlens effektivitet. Vissa bekämpningsmedel som används inom EU är inte heller tillgängliga i Östafrika.

En annan anledning är att Fairtrades och EU:s listor över förbjudna medel uppdateras med olika intervaller. Fairtrade International gör en fullständig översyn av sin lista över förbjudna ämnen regelbundet, minst vart femte år, och däremellan sker en granskning. EU:s lista över farliga bekämpningsmedel uppdateras löpande, baserat på organisationens interna processer, vilket kan ske när som helst. Det skulle därför vara praktiskt omöjligt att revidera Fairtrades lista varje gång EU:s ändras. Fairtrades Hazardeous Material List för blommor kommer att revideras under 2024.

För tydlighets skull ska det sägas att EU:s förbud mot bekämpningsmedel gäller odlingen av rosor inom EU, det finns inga förbud mot att importera eller sälja rosor med spår av bekämpningsmedel.

Varför ska jag köpa Fairtrade-certifierade blommor?

Fairtrades mål är att bidra till en mer hållbar handel och schysstare villkor för människorna längst ut i värdekedjan. Genom att välja Fairtrade-märkta blommor bidrar du till försörjningen för ett stort antal anställda på Fairtrade-certifierade plantager. Högre löner, bättre arbetsförhållanden och större fokus på jämställdhet är några av fördelarna med Fairtrade enligt anställda på rosplantager i Kenya, Uganda och Etiopien.

Även ur miljö- och klimatsynpunkt finns flera fördelar med att välja Fairtrade-rosor. En samlad jämförelse – en så kallad livscykelanalys – av olika faktorer visar att Fairtrade-rosor från Östafrika har betydligt mindre klimatpåverkan än rosor som odlats i Nederländerna (även då transporten räknas in). Användning av bekämpningsmedel är en parameter som vägs in vid en sådan analys, men även andra parametrar som vattenanvändning, koldioxidutsläpp och energianvändning beaktas. För samtliga parametrar förutom bekämpningsmedel har Fairtrade-märkta rosor ett betydligt lägre klimatavtryck än rosor som odlas i Nederländerna.

Dela