Meny

Demokrati på arbetsplatsen stärker kvinnor i jordbrukssektorn

Brist på jämställdhet i arbetslivet är en högaktuell fråga än idag  kanske allra tydligast inom jordbruket. Demokrati på arbetsplatsen stärker kvinnor och ger dem ökat inflytande över sina liv.

Få har väl undgått att det idag är den internationella kvinnodagen – en dag som uppmärksammas världen över sedan den erkändes av FN år 1977. Men kvinnodagens historia går längre tillbaka i tiden, via den framväxande feminismen i 60-talets Sverige, som en tråd genom ryska revolutionen, förbi en internationell kvinnokonferens i Köpenhamn och demonstrationer i Centraleuropa  för att slutligen härledas till USA:s arbetarrättsrörelse i början av 1900-talet. En grupp kvinnliga textilarbetare i New York demonstrerade då mot diskriminering på jobbet i form av låga löner och brist på rösträtt.

Kvinnodagen är alltså sprungen ur organisering på arbetsplatser för att främja kvinnors demokratiska rättigheter. Jämställdhet och bra arbetsvillkor hänger nämligen ihop – något Fairtrade länge erfarit. Ett av de tydligaste exemplen är jordbruksindustrin. Fairtrade har vid upprepade tillfällen lyft frågan om de svåra villkoren, särskilt för kvinnor, inom till exempel kaffeproduktion.

 

Kvinnliga kaffeodlare kopplade till Kagera-kooperativet i Tanzania processar kaffebönor. Foto: Matt Crossick

Männen plockar ut pengarna

I många länder där kaffe odlas, är den största andelen odlare ofta kvinnor. Det är kvinnorna som är grunden i produktionen av kaffet. Det är för det mesta de som arbetar från soluppgång till solnedgång i svåråtkomliga bergsområden med att skörda och plocka de mogna bären för att sedan noggrant sortera bönorna. Men det är männen som skriver avtalen, ser över transporten och står som ägare för marken. Det är helt enkelt männen som plockar ut pengarna. I östra Afrika, till exempel, visar studier att uppåt 70 procent av allt jordbruksarbete utförs av kvinnor – men att 85 procent av vinsten plockas ut av män.

Ett problem är att kvinnor ibland utesluts från medlemskap i producentorganisationer på grund av att de inte uppfyller medlemskapskrav så som – just – att äga mark. Att förnekas medlemskap leder i sin tur till exkludering från teknisk assistans, utbildning och deltagande i viktiga beslut. Kvinnors position i första delen av produktionsledet hindrar dem alltså från ett jämlikt deltagande.

Jordbrukets informella ekonomi

Adwoa Sakyi är regional kvinnokoordinator för Afrika vid IUF, ett internationellt fackförbund som företräder anställda inom jordbruk och plantager i 130 länder och har ett samarbete med Fairtrade i Ghana. Hon berättar att kvinnor inom jordbrukssektorn inte syns i ekonomin och att det är för att de till stor del arbetar inom den informella sektorn – medan männen återfinns i den formella.

Fairtrade kan vara ett verktyg för att omvandla den informella ekonomin till formell genom att uppmuntra kommersiella gårdar att anställa kvinnor, med hänvisning till bland annat ILO:s rekommendationer om just detta, säger Adwoa Sakyi.

Adwoa menar också att Fairtrade kan ha ett unikt inflytande hos småskaliga producentorganisationer genom att uppmuntra dem till omställning och organisering i frågor rörande till exempel hälsa och säkerhet, mödravård och säkerställandet av en stabil inkomst.

Adwoa Sakyi är kvinnokoordinator på IUF, som samarbetar med Fairtrade i ett utbildningsprojekt om arbetsrelaterade rättigheter i Ghana. Foto: Fairtrade Sverige

Fairtrade främjar schyssta villkor

Odlare som väljer att odla sitt kaffe som Fairtrade är i regel anslutna till kooperativ. Tanken med kooperativen är ökad tillgång till den internationella marknaden och därmed större inflytande och egenmakt. Att tillhöra ett Fairtrade-certifierat kooperativ innebär kriterier som innefattar rätten till facklig och demokratisk organisering och krav på aktiv motverkan av diskriminering på arbetsplatsen.

Problemen är djuplodande och förändring tar tid, men Adwoa Sakyi är positiv. Hon identifierar demokrati och schyssta arbetsvillkor som den gemensamma nämnaren i Fairtrades och IUF:s verksamheter och menar att involveringen av odlare och anställda i beslutet kring premien, är vad som skiljer Fairtrade från andra initiativ och certifieringar.

Genom en generalförsamling i premiekommittén och en plats vid förhandlingar om kollektivavtal, stärks odlarnas och de anställdas demokratiska rättigheter. När fler kvinnor blir en del av jordbrukets formella ekonomi, kommer dessa rättigheter i större utsträckning att omfatta även dem, säger Adwoa Sakyi.

Som det ser ut på många håll inom jordbrukssektorn idag utför kvinnorna alltså det hårdaste arbetet, men får lägst betalt och har minst att säga till om.

Känner vi igen det från, säg, textilbranschen i New York i början av 1900-talet?

Visste du att…

  • Fairtrade år 2015 lanserade det omfattande projektet Growing Women in Coffee, som syftade till att stärka kvinnliga kaffeodlare i Kenya.
  • Fairtrade Sverige har flera licenstagare som sätter kvinnors rättigheter och egenmakt på agendan, t ex Arvid Nordquist satsning genom kaffesorten Amigas.
  • Licenstagaren Sackeus stärker kvinnor genom bland annat sitt Eguale Women’s Rights Coffee. Nästa vecka kan ni läsa mer om Sackeus satsningar!
Dela