Good Clothes – Fair Pay

Människorna som syr vår kläder eller tillverkar våra skor har ofta så låga löner att de inte kan försörja sig och sina familjer. Det handlar om miljontals människor som trots långa och hårda arbetsdagar inte har möjlighet att ta sig ur fattigdomen. Det är dags att införa lagkrav på levnadslön.

Det behövs en lagstiftning som gör det obligatoriskt för företag att se till att anställda i textil- kläd- och -skofabriker får en lön de kan leva på. Därför stöttar Fairtrade namninsamlingen ”Good clothes, fair pay” – ett europeiskt samarbete mellan bland andra Fair Action, Clean Clothes Campaign, Fairtrade och Fashion Revolution.

Nu behöver vi en miljon underskrifter från EU-medborgare för att EU-kommissionen ska utreda frågan om lagkrav på levnadslön. Eftersom namninsamlingen är ett så kallat europeiskt medborgarinitiativ behöver den som skriver under uppge sitt personnummer.

Skriv på för lagkrav på levnadslön

Varför behövs en lagstiftning?

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter är tydliga med att företag har ett ansvar att respektera mänskliga rättigheter, inklusive rätten till en tillfredsställande levnadsstandard. Men dessa frivilliga riktlinjer har inte räckt till.

Inte heller har återkommande rapporter om anställda som inte har råd att äta sig mätta eller skicka sina barn till skolan förmått företagen att ta sitt ansvar.

Hur ser förslaget till ny lag ut?

Den lagstiftning vi vill se ska uppnå följande mål:

  • komplettera och bygga vidare på EU:s ramverk för hållbar företagsstyrning och EU:s direktiv om tillräckliga minimilöner
  • kräva att företagen identifierar, förebygger och mildrar negativa effekter på föreningsfriheten, rätten till kollektiva förhandlingar och den mänskliga rättigheten till en lön som går att leva på
  • minska fattigdomen i EU och i världen, med särskild hänsyn till situationen för kvinnor, migranter och arbetstagare med osäkra anställningar och med hänsyn till behovet av att bekämpa barnarbete
  • förbjuda otillbörliga handelsmetoder som orsakar eller bidrar till faktiska eller potentiella skador på arbetstagare inom kläd- och skobranschen och främja rättvisa inköpsmetoder;
  • ge konsumenterna rätt till information om företag inom kläd- och skobranschen
  • förbättra insynen och ansvarsskyldigheten för företag inom kläd- och skobranschen.

Hur fungerar ett europeiskt medborgarinitiativ?

Ett medborgarinitiativ är ett sätt för medborgare att påverka lagstiftningen i EU. Om vårt medborgarinitiativ når en miljon underskrifter får vi en chans att presentera vårt lagförslag för EU-kommissionen som måste besvara förslaget.

För att skriva under behöver man vara medborgare i ett EU-land och röstberättigad i det landets EU-val (för de flesta länder gäller att man fyllt 18 år).

Varför måste jag uppge mitt personnummer?

Precis som för alla medborgarinitiativ behöver du uppge personnummer för att validera att du är en röstberättigad medborgare. Detta är ett krav för att EU-kommissionen ska acceptera vårt medborgarinitiativ. Det är Good Clothes – Fair Pay som hanterar de personuppgifter som samlas in, Fairtrade kan inte se dina uppgifter när du skriver under.