Fairtrade och spårbarhet

Fairtrade har spårbarhet på alla produkter som är Fairtrade-märkta. Detta gäller till 100 procent i fråga om dokumenterad spårbarhet. När du som konsument köper en Fairtrade-märkt produkt, kan du vara säker på att en Fairtrade-certifierad odlare också har fått motsvarande kvantitet råvara såld, utifrån specificerat minimipris och premie.

För majoriteten av de produktgrupper som Fairtrade har kriterier för, såsom bananer, färsk frukt, kaffe, blommor, vin, nötter, ris, örter med flera, finns även krav på fysisk spårbarhet. Det innebär att den Fairtrade-certifierade råvaran är markerad och hålls åtskild från icke Fairtrade-certifierad råvara i varje fas av produktions- och tillverkningsprocessen, från skörd till butikshyllan. Det är i linje med Fairtrades mål om att alltid kunna garantera konsumenten att alla produkter som bär Fairtrades certifieringsmärke också innehåller just Fairtrade-certifierad råvara.

Fairtrade International har dock kunnat konstatera att kravet på fysisk spårbarhet för vissa produktgrupper skulle innebära stor skada för många odlare och anställda, ofta de som är mest socialt och ekonomiskt marginaliserade. Istället för att utesluta de fyra produktgrupper som inte har möjlighet att leverera 100 procent fysisk spårbarhet, vilket skulle innebära att tusentals odlare skulle förlora sina försörjningsmöjligheter, fattades ett beslut om att undantag skulle ges för dessa produktgrupper. Målsättningen är dock att på sikt kunna garantera fysisk spårbarhet även för dessa produktgrupper.

Fysisk spårbarhet

Fysisk spårbarhet innebär att Fairtrade-certifierad råvara måste vara markerad och hållas åtskild från icke Fairtrade-certifierad råvara i varje fas av produktions- och tillverkningsprocessen, detta i linje med att alltid kunna garantera konsumenten att alla produkter som bär Fairtrade-märket också innehåller en Fairtrade-certifierad råvara. Detta införlivades som ett uttryckligt krav genom hela handelskedjan i de generella kriterierna 2009 (tidigare implicit krav).

Dokumenterad spårbarhet (massbalans)

I februari 2010 beslutades det att ett undantag skulle ges för produktgrupperna socker, juice, kakao och te. Målsättningen är att på sikt kunna garantera fysisk spårbarhet även för dessa produktgrupper. En garanterad fysisk spårbarhet för nämnda produktgrupper är i dagsläget inte ekonomiskt eller logistiskt möjligt i alla led av handelskedjan, på grund av komplexiteten i produktionsapparaten vid processandet av dessa produktgrupper/ingredienser.

Däremot ställs det krav på dokumenterad spårbarhet, vilket innebär att kvantiteten såld Fairtrade-certifierad råvara kan följas genom handelskedjan. Certifierade odlare och företag måste uppvisa dokumenterad spårbarhet, till exempel kontrakt, fakturor och premiebetalningar som visar på varifrån produkten kommer och var den är såld, därigenom spåras den kvantitet av råvaran som handlats samt hur stor premie som betalats ut.

När du som konsument köper en Fairtrade-märkt produkt kan du därför vara säker på att en Fairtrade-certifierad odlare också har fått motsvarande kvantitet råvara såld, utifrån specificerat minimipris och premie.

Fysisk-sparbarhet

Dokumenterad-sparbarhet

Socker och spårbarhet

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare, Peru

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare, Peru

Sockerrör måste processas 48 timmar efter skörd. Sockerrören säljs till sockerbruk som omvandlar sockerrören till socker, och därefter säljs det raffinerade sockret till exportmarknaden. Endast en minoritet av de Fairtrade-certifierade producentorganisationerna för socker kan själva bearbeta sockret eftersom detta kräver betydande investeringar och kompetens.

När producenterna säljer sina sockerrör till sockerbruket förlorar de ägande och all kontroll över processen. Bruken blandar oftast Fairtrade-socker och icke-Fairtrade-socker för kostnadseffektiv behandling eftersom mängden Fairtrade-certifierade sockerrör ofta är alltför liten för bruket att bearbeta separat. På grund av detta kan en stor del av det Fairtrade-certifierade sockret inte spåras fysiskt.

Vissa länder minskar antalet bearbetningsanläggningar, vilket gör det extremt svårt för producenter att leverera sin skörd till en specifik produktionsanläggning som enbart hanterar Fairtrade-certifierad råvara. Ett exempel på detta är situationen för sockerodlare i Mauritius.

I Mauritius har antalet kvarnar som bearbetar rörsocker har sjunkit från ett 20-tal till ett fåtal. Eftersom rörsockret måste bearbetas inom två dygn, måste såväl Fairtrade-certifierade odlare som konventionella odlare leverera sina sockerrör till den kvarn som ligger närmast geografiskt. De Fairtrade-certifierade odlarna är spridda över hela ön, vilket gör det omöjligt för dem att leverera till ett enskilt sockerbruk. Resultatet är att Fairtrade-certifierat och icke-certifierat rörsocker blandas under raffineringen i samtliga kvarnar, och den fysiska spårbarheten förloras. Om Fairtrade kräver fysisk spårbarhet, hade över 7000 sockerodlare uteslutits från de fördelar som Fairtrade-försäljningen medför.

Kakao och spårbarhet

När kakaon når de storskaliga chokladföretagen bearbetas kakaon i stora volymer utan avbrott, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. De stora chokladföretagen kan inte garantera att den Fairtrade-certifierade kakaon hålls fysisk åtskild utan att stoppa sin produktion.

Vissa Fairtrade-certifierade producentorganisationer skiljer Fairtrade-kakaon från icke certifierad kakao på gårdsnivå. Men denna fysiska separation är vanligtvis förlorad senare i handelskedjan. Om det fanns krav på fysisk spårbarhet skulle dessa redan utsatta odlare inte ha möjlighet att sälja sin kakao som Fairtrade-märkt, och de skulle gå miste om miljontals euro som utgår i Fairtrade-premie. Premier som ofta används för att bekosta barns utbildning, investeringar i nya plantor och andra produktionshöjande åtgärder eller i kommunala projekt som vatten brunnar eller sjukvårdsfaciliteter.

Te och spårbarhet

Lilian Busienei, teodlare, Kenya. Foto: Linus Hallgren

Lilian Busienei, teodlare, Kenya. Foto: Linus Hallgren

När tebladen har plockats, måste de processas inom de närmsta timmarna, annars torkar de och förlorar sitt värde. De flesta småskaliga odlare med egen mark, som levererar sitt te till Fairtrade-certifierade plantage eller medlemmar i Fairtrade-certifierade kooperativ, har inte tillgång till egna bearbetningsanläggningar. De måste istället skicka sina teblad till närmaste tefabrik för bearbetning.

Odlarna är oftast utspridda på avlägsna platser, med få alternativa tefabriker att skicka sin skörd till. I fabriken åtskils inte alltid det Fairtrade-certifierade teet från icke-certifierat te. Kvantiteterna är för små. Krav på fysisk separation vid bearbetningen skulle få orimliga konsekvenser för småskaliga odlare. Odlare som redan är mycket utsatta och sårbara.

Juice och spårbarhet

Råvaran till majoriteten av den Fairtrade-märkta juice som finns på marknaden, kommer från småskaliga fruktodlare som säljer sin frukt till storskaliga juicetillverkare. De Fairtrade-certifierade odlarna äger sällan sina egna bearbetningsanläggningar för frukten, eftersom detta innebär stora investeringar i maskiner samt kräver kunskap om livsmedelsindustrin, såväl när det gäller teknik som kvalitet. Juicetillverkarna blandar ofta Fairtrade-certifierad och icke-certifierad frukt i juiceframställningen.

Den Fairtrade-certifierade frukten är för liten i volym i jämförelse med den icke-certifierade, för att hållas separat genom hela bearbetningsprocessen. Om Fairtrade skulle kräva fysisk spårbarhet för den Fairtrade-certifierade fruktjuicen, skulle majoriteten befintliga Fairtrade-certifierade odlare inte kunna sälja sina frukter till tillverkaren, och de skulle därmed förlora de möjligheter och fördelar som Fairtrade-certifieringen medför.