Vad är rättvis handel?

Många producenter i länder med utbredd fattigdom har ofta begränsade resurser och har svårt att hävda sig på världsmarknaden. För att kunna agera där, och sälja sina produkter, tvingas de pressa sina priser, sänka kraven på arbetsförhållanden samt sälja via flera mellanhänder som själva tar en stor del av förtjänsten. Detta leder till att många inte får tillräckligt betalt för sitt arbete och därmed inte kan försörja sig själva, sin familj och utveckla sitt lokalsamhälle.

wfto-logo

World Fair Trade Organization logotype

Det är mot denna bakgrund rättvis handelsrörelsen har vuxit fram. Genom att främja en handel där människan och lokalsamhällets utveckling sätts i centrum kan fattigdom och social utslagning undvikas. Rättvis handel är inte bistånd – det är ett handelssamarbete mellan producenter, importörer, butiker och konsumenter, som präglas av öppenhet, ömsesidighet och respekt för alla parter. Rättvis betalning, goda arbetsförhållanden, långsiktighet, respekt för mänskliga rättigheter och för miljön möjliggör på sikt ekonomisk och social utveckling. Rättvis handel är ingen ny företeelse i Sverige, alternativet har diskuterats och varit verksamt, nationellt såväl som internationellt, sedan slutet på 1960-talet.

De första visionerna kring behoven av förändringar inom världshandeln dök upp redan år 1964, inom ramen för en FN-konferens, där ett stort antal länder i Syd uppmanade världen att arbeta för schysstare handelsförhållanden, ”Trade not aid” (Handel istället för bistånd).

Fairtrades certifieringsmärke

Fairtrades certifieringsmärke

Rättvis handel är en folkrörelse som har sina rötter i 100-tals studiecirklar med fokus på länder med utbredd fattigdom, fredsfrågor och biståndspolitik, anordnade av framförallt solidaritets- och fackföreningsrörelser, miljöorganisationer samt kristna samfund och församlingar.

Under 90-talet började dagens rörelse ta en tydligare form. Fokus flyttas till tillverkningsprocessen och till producentens, den enskilde individens arbets- och levnadsvillkor. Frågor kring demokrati och organisationsform får ökad vikt. En gradvis kommersialisering har utvecklats i takt med ett ökat producentfokus och rörelsen har börjat uppmärksamma frågor som produktutveckling och marknadsföring. En strävan efter att skapa gemensamma kriterier som skulle utgå från rättvis handelsrörelsens aktörer har även lett till starkare internationell samordning.

WFTO:s 10 principer för rättvis handel

  1. Bättre möjligheter för marginaliserade producenter
  2. Transparent och demokratisk organisation
  3. Handel med socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar
  4. Rättvist pris och rättvis betalning
  5. Inget barnarbete eller tvångsarbete
  6. Icke-diskriminering, jämställdhet och fackliga rättigheter
  7. Goda arbetsförhållanden
  8. Kapacitetsbyggande
  9. Ökad medvetenhet om Fair Trade
  10. Miljöhänsyn

Relationen mellan Fairtrade och Fair Trade

Inom rättvis handel-rörelsen skiljer man på Fairtrade och annan rättvis handel (Fair Trade). Skillnaden handlar framförallt om kontrollsystem, varutyp och marknadsplats. Rättvis handel enligt WFTO:s (World Fair Trade Organization) tio principer gäller den handlande aktören/medlemmen som helhet och är inte, som internationella Fairtrade-kriterier, specifika för varje varugrupp.

Under 2014 lanserades WFTO:s garantisystem som innebär en utveckling av kontrollsystemet inom WFTO. Kontrollerna bygger bland annat på ett system av självutvärderingar, besök av en annan medlem, extern revision och extern modell för granskning. WFTO gör också årliga stickprover för att se till att framtagna principer efterlevs. Även importörerna gör kontroller när de besöker producenterna. Läs mer om garantisystemet här eller på WFTO:s sida här.

Varor från WFTO-medlemmar kan också vara produkter som har en mer komplicerad produktionskedja, t.ex. hantverk, och de återfinns framförallt i Världsbutiker och Fair Trade Shops – medan Fairtrade-märkta produkter har den konventionella detaljhandeln som främsta marknadsplats. Det är helt enkelt två olika system vilka båda verkar för en mer rättvis handel. De fungerar parallellt och ibland överlappande. En producent kan vara både medlem i WFTO och Fairtrade-certifierad. För mer information se WFTO:s hemsida. 

Aktörer för rättvis handel