Märk din produkt med Fairtrade-märket

Nedan kan du läsa om vilka möjligheter som finns och vilka avtal som behöver vara på plats om ditt företag för första gången tänkt märka produkter.

Finns det Fairtrade-kriterier för vår produkt?

Produkter som kan Fairtrade-märkas är de som innehåller råvaror från länder
med utbredd fattigdom. Det finns vissa begränsningar. Så för att lansera en Fairtrade-märkt produkt måste du först säkerställa att:

  • det finns kriterier för den produkt du vill lansera
  • hela handelskedjan följer Fairtrades kriterier

Fairtrade-kriterierna tas fram av Fairtrade International. De flesta kriterier gäller råvaror från jordbrukssektorn, men det finns även kriterier för andra produkter, så som bollar och guld.

För att se om det finns Fairtrade-kriterier för just din produkt och för att ta reda på om du behöver teckna ett certifieringsavtal med Flocert, se ”Apply for Fairtrade Certification” på Flocerts hemsida eller kontakta oss.

Läs mer om Fairtrade-kriterier:

Produkter med flera ingredienser

Om en produkt består av flera ingredienser och inte bara en enskild råvara kallar vi den för ”sammansatt”. För sammansatta produkter som till exempel chokladkakor, godis, läsk, müsli och yoghurt är regeln att alla ingredienser som finns att tillgå som Fairtrade-certifierade också ska vara det. Till exempel socker och vanilj i vaniljglass.

Dessutom ska minst 20 procent av det totala innehållet i en sammansatt produkt vara Fairtrade-certifierat för att produkten ska kunna märkas. För produkter med mer än 50 procent tillsatt vatten eller mjölk, är det tillåtet att utesluta all tillsatt vatten och / eller mjölk från procentberäkningar. Detta gäller även för juice från koncentrat men inte färska juicer.

Observera att kriterierna för sammansatta produkter inom produktgrupperna bomull och hudvård ser annorlunda ut.

Läs mer om sammansatta produkter:

Ingrediensmärkning

För sammansatta produkter kan du också välja att arbeta med Fairtrades ingrediensmärkning.

Vilka avtal behöver mitt företag teckna?

När en konsument köper en Fairtrade-märkt produkt, ska den kunna vara
säker på att produkten odlats och tagits fram i enlighet med de internationella Fairtrade-kriterierna. En av Fairtrades viktigaste uppgifter i att tillhandahålla ett effektivt och trovärdigt certifieringssystem, är att kontrollera hela handelskedjan, från producent till färdigmärkt produkt.

Samtliga företag i hela handelskedjan, från att råvaran odlas till att slutprodukten är förpackad och märkt för konsument, tecknar certifieringsavtal med vår internationella kontrollorganisation Flocert. Ett certifieringsavtal innebär att företaget inspekteras regelbundet. I slutet av varje handelskedja måste det också finnas ett företag som tecknar ett licensavtal. Licensavtalet reglerar rätten till att märka sina produkter med Fairtrade-märket.

Exempel på hur en handelskedja kan se ut:

illustration-handelskedjan

Notera att handelskedjan, och därmed också reglerna, ser annorlunda ut för produktgrupperna färsk frukt, bananer och blommor.

Certifieringsavtal

Företag som behöver teckna ett certifieringsavtal med Flocert genomgår regelbundna kontroller av till exempel köp- och betalningsdokument. Detta gäller samtliga aktörer i handelskedjan, så som producentorganisationer i utvecklingsländer, exportörer, importörer och tillverkare. Beroende på olika faktorer sker kontrollen mellan en och tre gånger per treårscykel.

Kontrollen gentemot exportörer/importörer/tillverkare handlar till exempel om försäljningssiffror och volym. Vid inspektioner hos producentorganisationer kontrolleras dessutom att kriterierna som reglerar arbetsvillkor efterlevs. Som till exempel anställningsvillkor, ickediskriminering, organisationsrätt, hälsa och säkerhet.

Ansöknings- och certifieringsavgiften för att bli importör/tillverkare/packare varierar beroende på hur stort företaget är samt hur komplex produkten är. Ansökningshandlingar för tecknandet av ett certifieringsavtal skickas ut från Flocert och processen tar cirka fyra veckor, mycket beroende på hur lång tid du själv behöver för att skicka in den information som krävs.

För ytterligare information gällande certifieringsavtal, kontakta Andrea Molnár på Flocert. Det går att kommunicera med Andrea på både svenska och engelska.

Läs mer om certifieringsavtal:

Licensavtal

Fairtrade Sverige AB tecknar licensavtal med det företag som äger varumärket på den produkt som ska Fairtrade-märkas. Licensavtalet innebär att Fairtrade Sverige AB licensierar ut rätten till användning av Fairtrades certifieringsmärke. Här hittar du ansökningsformuläret.

Godkänd handelskedja

När du tecknar licensavtal med Fairtrade Sverige AB förbinder du dig att handla
från en handelskedja certifierad av Flocert. För att verifiera detta registrerar du som licenstagare din produkt i vår produktdatabas Connect. Varje produkt och dess handelskedja skrivs in.

Alla företag som hanterar produkten fram till att den är färdigpackad och märkt för konsument ska ha certifieringskontrakt med Flocert. Observera att produkten inte får lanseras som Fairtrade-märkt innan den är godkänd i Connect. Det är bra att registrera uppgifterna i god tid innan planerad lansering.

Rapportering

Som licenstagare rapporterar du kvartalsvis din försäljning i Connect. Försäljningsrapporten används sedan som underlag för beräkning av licensavgiften.
Om ditt företag också behöver ett certifieringsavtal med Flocert, ska du rapportera in ytterligare uppgifter till dem. Mer information om detta får du när du tecknar certifieringsavtal.

Licensavgift

Licensavgiften är produktspecifik och ligger på cirka 2 % av nettoförsäljningsvärdet och baseras på sålda Fairtrade-märkta varor. Kontakta oss för detaljerad information gällande just dina produkter. Avgiften går bland annat till att öka kännedom, kunskap och efterfrågan på Fairtrade-märkta produkter på den svenska marknaden.

En del av licensavgiften går också till Fairtrade International, för att upprätthålla och utveckla kriterier samt stödja producenter på plats i utvecklingsländer. Fairtrade Sverige AB verkar utan kommersiella vinstintressen.

Läs mer om Connect:

Här kan du se en introduktionsfilm för att få en överblick över de olika delarna i Connect samt hur du registrerar produkter och rapporterar försäljning.

Mitt företag vill märka produkter, vad är nästa steg?

För att märka produkter krävs att ett licensavtal är på plats. Sedan måste du få produkten godkänd i Connect. Här följer en kort checklista.

Checklista

• Kontrollera att det finns Fairtrade-kriterier för din produkt.
• Skicka in en ansökan om att bli licenstagare. Formulär för att skicka in en intresseanmälan hittar du här.
• Teckna avtal med Fairtrade Sverige AB för att bli licenstagare.
• Teckna avtal med Flocert i det fall du behöver ett certifieringsavtal.
• Få din produkt godkänd i Connect.

Connect

Connect är Fairtrades produktdatabas. När ditt företag har tecknat licensavtal med Fairtrade Sverige ges ni tillgång till systemet där produkterna registreras för godkännande innan de lanseras. Det är också i Connect som er försäljning rapporteras kvartalsvis. För att du ska kunna rapportera behöver du först registrera och få dina produkter godkända i Connect.

I Connect hittar du även olika resurser som till exempel användbara länkar, alla Fairtrades certifieringsmärken för nedladdning, märkningsmanualer och en översikt över våra licensavgifter.

Registrera din produkt i Connect

I Connect behöver du fylla i grundläggande information om produkten, som till exempel varumärke, produktnamn, EAN-kod eller annat referensnummer. Om det är en sammansatt produkt ska också ingredienssammansättningen uppges.

Förpackningsdesignen laddar du upp i Connect och vi ger feedback på den om något behöver justeras, eller godkänner. I samband med tecknandet av licensavtal skickar vi ut vår internationella manual FAIRTRADE Certification Mark Guidelines som innehåller riktlinjer för hur Fairtrade-märket får användas på produktförpackningar. Bomull, hudvård, guld och tillhörande ädelmetaller samt Fairtrades råvaruprogram har egna manualer som vi skickar till dig om du behöver dem.

När produkten är godkänd och klar kan du ladda upp en produktbild, gärna frilagd mot vit bakgrund, som sedan visas i den publika delen av produktdata-basen, som konsumenter kan söka i.

När produkten är lanserad − skicka oss också gärna den fysiska slutprodukten så ställer vi fram den i vår displayhylla som vi har på kontoret, samt att vi kan använda den vid externa produktutställningar.

Försäljning på andra marknader

Fairtrade Sverige har systerorganisationer i ett 20-tal länder. Licensen för att använda Fairtrade-märket förvaltas i Sverige av Fairtrade Sverige AB. Det är därför viktigt för dig som licenstagare att i Connect uppge om du vill marknadsföra och sälja dina produkter utanför Sverige. En förfrågan skickas då automatiskt ut till våra systerorganisationer för att få produkten godkänd på aktuell marknad. Du får svar inom 5 arbetsdagar.

Uppdatering av redan registrerad produkt

Om en ändring i produktinformation eller leverantörskedja sker, eller om en förpackning uppdateras ska informationen uppdateras i Connect. Detta gäller även om förändringarna inte direkt har något med Fairtrade-märket eller Fairtrade-texten att göra. Kom också ihåg att ladda upp en ny produktbild i Connect om det är aktuellt.

Marknadsföringsmaterial och kommunikation kring Fairtrade

Riktlinjer för användning av Fairtrade-märket och namnet Fairtrade, i andra sammanhang än på förpackningar, finns i vår kommunikationsguide. Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med formuleringar kring Fairtrade i ditt material. Allt marknadsföringsmaterial, till exempel annonser, hemsidor och annat material, skickas in för godkännande till cm@fairtrade.se.

kommunikationsguide_fairtradeFairtrade Sveriges kommunikationsguide.

Om du har frågor, kontakta gärna oss för råd och stöd!