Meny
Hållbart jordbruk kan bromsa massutrotningen av arter
Small Organic Farmers' Assosciation, Sri Lanka. Foto: Fairtrade International

Hållbart jordbruk kan bromsa massutrotningen av arter

Jordens arter dör ut i snabbare takt än någonsin tidigare, enligt ny rapport från FN. Utvecklingen drabbar även oss människor i vår egen närmiljö. Massutrotningen måste bromsas och aldrig förr har det varit så viktigt att ställa om till ett hållbart jordbruk.

Enligt FN:s nya rapport om den så kallade ”sjätte massutrotningen” av växt- och djurarter, har människans oförsiktighet lett till att närmare en miljon arter riskerar att dö ut inom kommande årtionden. Ett tydligt mänskligt avtryck har bekräftats på tre fjärdedelar av jordens landmiljöer, och två tredjedelar av havsmiljöer. Vilda ryggradsdjur har redan minskat med så mycket som 60 procent sedan 1970, enligt WWF. Samtidigt slår den nya FN-rapporten fast en tydlig koppling mellan människans överlevnad och naturens.

Ekonomiskt och socialt problem

Det är inte bara djur och natur som tar skada, utan även vi människor. Människan är helt beroende av en blomstrande biologisk mångfald för att kunna dricka rent vatten, ställa mat på borden och ha tillgång till mediciner och energi. Förlusten av biologisk mångfald är inte ett isolerat miljöproblem utan i allra högsta grad ett ekonomiskt, säkerhetsmässigt och socialt problem.

Extra akut är det för den fjärdedel av jordens människor som är beroende av jordbruket för sin inkomst. Odlare och anställda vid världens plantager står redan blottade inför det pågående nedbrytandet av ekosystemen, ökandet av miljögifter i naturen, förändringar i landmassan och ökad jorderosion.

Krävs förändringar i jordbruket

Den accelererande artförlusten beror till stor del på hur vi människor lever och producerar vår mat. För att utrotningen av arter ska bromsas krävs en förändring i jordbruket. Bland annat behöver så kallade monokulturella odlingsmetoder upphöra, det vill säga stora odlingar med endast en sorts gröda där all annan växtlighet sågas ner till fördel för den enstaka grödan. Det är ett onaturligt odlingssätt som riskerar att slå ut lokala ekosystem och leda till utdöd av både djur- och växtarter.

Odling av flera grödor blandat med andra växtarter behöver uppmuntras som alternativ. Sådan odling är mer naturlig och ett bra sätt att långsiktigt säkra upp sin skörd. Träden kan agera skugga över solkänsliga grödor och bidra till blomstrande lokala ekosystem. Dessutom måste fler odlare ställa om till ekologisk odling, sluta använda giftiga bekämpningsmedel och utveckla mer produktiva och motståndskraftiga produktionsmetoder – som kan generera lika mycket mat, men på mindre yta. Avskogning i syfte att öka odlingsytor behöver också upphöra.

Små medel kan göra stor skillnad

Det är en slående tanke att vi människor kan ödelägga hela ekosystem med våra stora industrier, vår överkonsumtion och våra ohållbara jordbruksmetoder. Samtidigt är det också möjligt att skapa nya ekosystem med ganska små medel. Många uppmuntrar nu till att gynna mångfalden i sin egen trädgård, genom enkla knep som att odla pollenrika blommor, bygga bi-hotell eller låta gräset växa vilt för att efterlikna en äng (en landskapstyp som håller på att försvinna). Att möjliggöra en artrikedom i sin egen trädgård gynnar övriga ekosystem även utanför trädgårdsgränsen, eftersom inget ekosystem är isolerat.

På samma sätt behöver vi uppmuntra enskilda odlare att ställa om till hållbara jordbruk. Varje odlare som börjar odla enligt mer hållbara och produktiva metoder kan vara med att stoppa den sjätte massutrotningen. Att ställa om skapar bättre förutsättningar för långsiktig planering och en tryggare familjeinkomst över tid. Det minskar också odlares utsatthet när det gäller förändringar i väder och klimat. Att använda färre kemikalier gynnar människan minst lika mycket som miljön; och att plantera fler träd binder koldioxid vilket minskar jordbrukets klimatpåverkan. Men omställningen kan vara dyr och kännas osäker. Därför behöver konsumenter, företag och offentlig verksamhet visa på att efterfrågan på hållbart producerade råvaror är stor.

Vad gör Fairtrade?

Fairtrade certifierar främst småskaliga odlare som odlar enligt vissa kriterier där skadliga bekämpningsmedel är förbjudna. Inom ramen för Fairtrade-samarbetet anordnas också utbildningar i hur val av jordbruksmetod påverkar närmiljön och hur man kan undvika att skapa monokulturer. På flera håll investerar även odlarna själva sin Fairtrade-premie i olika projekt för att stoppa massutrotningen eftersom de ser effekten av den tydligt. När du väljer Fairtrade skapar du förutsättningar för en ökad biologisk mångfald och ett småskaligt, naturligt och ekologiskt jordbruk som värnar om både människa och miljö.

Dela