nyheter / 08 mar 2015

Jämställdhet gynnar både kvinnor och affärer

Fairtrade Foundation i Storbritannien lanserar idag en rapport som pekar på att om kvinnor i högre utsträckning ges möjlighet att vara delaktiga i producentorganisationer, så gynnas också affärer och samhällsutveckling. Rapporten, som går under namnet ”Equal harvest – Removing the barriers to women’s participation in smallholder agriculture”, har tittat på kvinnors representation i ett antal småskaliga odlarorganisationer i Dominikanska republiken, Indien och Kenya.

Kvinnor utgör nästan hälften av arbetskraften i den global jordbrukssektorn, men bara 22 procent av medlemmarna i de drygt 1200 registrerade producentorganisationerna i Fairtrade är kvinnor. Med det som bakgrund har man med undersökningen försökt synliggöra strukturella hinder för kvinnors representation och delaktighet. Ett annat syfte har varit att säkerställa att producentorganisationernas aktiviteter är inkluderande och att fördelarna kommer alla till del.

Kvinnlig teodlare i Kenya - Foto: Simon-Rawles

– Att försäkra sig om att kvinnor har samma möjligheter som män att vara delaktiga i dessa producentorganisationer, ökar inte bara kvinnors inkomst och möjlighet att påverka, det breddar också grunden för affärer och förbättrar möjligheterna till utveckling i några av världens fattigaste länder, säger Barbara Crowther, ansvarig för Policy och Public Affairs på Fairtrade Foundation.

Fairtrade-premien används ofta för att investera i projekt som gynnar kvinnor, exempelvis barnomsorg eller utbildning som breddar möjligheterna till inkomst. Men kvinnor skulle behöva vara delaktiga i producentorganisationerna i högre grad än idag. Fördelarna med detta skulle kunna vara många; produktiviteten kan öka likaså möjligheten för samhällen att utvecklas. Rapporten pekar också på att ett ökat engagemang från kvinnornas sida också medför ett antal potentiella risker. Exempelvis att kvinnornas arbetsbörda ökar och att det skapas spänningar i samhällen då strukturer utmanas.

Enligt rapporten finns det tre huvudsakliga hinder för kvinnornas ökade delaktighet:

  1. Producentorganisationens regler, strukturer och utövande. Medlemskap i producentorganisationen är många gånger kopplat till landägarskap vilket skapar en snedfördelning till männens fördel då män i större skala är landägare. Detta vidmakthålls på ledningsnivå eftersom ledare rekryteras baserat på medlemskap. Dessutom leder en kunskapsbrist i jämställdhetsfrågor till att kvinnornas behov, intressen, och hinder för deltagande, inte hörsammas i planering, policys eller rekrytering.
  2. Sociokulturella normer och utövande. Samhällsnormer, attityder och vanor kopplade till traditionella kvinno- och mansroller skapar ofta hinder för kvinnors delaktighet i producentorganisationer som organiserar småskaliga odlare. Ett sådant hinder är att kvinnor förväntas utföra den större delen av det obetalda omsorgsarbetet vilket medför att de inte hinner med annat arbete. Ett annat vanligt hinder är fördomar mot kvinnors ledarförmåga.
  3. Kvinnors individuella möjligheter och val. Flera faktorer kan spela in i kvinnors möjlighet och beslutsfattande om att vara delaktiga i dessa organisationer. Exempelvis kvinnans ålder, civilstånd, utbildning, förmögenhet och om det finns stöd från släktingar.

För att riva hindren krävs insatser från flera håll. I det arbetet är producentorganisationerna som organiserar småskaliga odlare en nyckelaktör. För att bemöta hindren måste jämställdhetspolicys och handlingsplaner utformas och implementeras. Men det finns en begränsning i vad enskilda aktörer i produktionskedjan kan uppnå individuellt, särskilt när det gäller djupt rotade beteenden och attityder. Att åstadkomma betydande och varaktig förändring kräver därför samarbete på flera nivåer. Som en del av Fairtrades egna insatser, har Fairtrade International tillsatt en jämställdhetsexpert.

– Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med producenter och andra aktörer i vårt arbete att försäkra oss om att kvinnor får sin rättmätiga del av fördelarna som kommer med Fairtrade, säger Tsitsi Choruma.

Fairtrade uppmanar nu företag, regeringar, ideella organisationer och andra aktörer att stödja och ge incitament för producentorganisationerna att arbeta med jämställdhetsfrågor.