Bli Fairtrade City

Fairtrade City är en diplomering av kommuner som engagerar sig för en etisk konsumtion och hållbar handel i linje med Agenda 2030. Som diplomerade ingår ni i ett nätverk av kommuner och regioner som arbetar tillsammans för samma mål.

I dag är 35 svenska kommuner och drygt 2 200 städer världen över diplomerade. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier för strategiskt arbete, ställer hållbarhetskrav i upphandlingar och har ett aktivt informations- och engagemangsarbete i lokalsamhället. Fairtrade City-engagemanget är ett samarbete mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle. Samarbetet leds av en samverkansgrupp.

Förutsättningar för diplomering 

För att kunna bli diplomerad som Fairtrade City behöver kommunen uppfylla ett antal kriterier:

 • Kommunen ska ha en ambition att främja en hållbar och etisk konsumtion. Den ska framgå i övergripande styrdokument.
 • En samverkansgrupp med representanter från kommunen samt helst också från lokala näringslivet och civilsamhället ska leda arbetet. I gruppen ska det finnas en ordförande och en samordnare/kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige.
 • En verksamhetsplan för arbetet med Fairtrade City ska tas fram inför varje år. Planen beslutas av samverkansgruppen.
 • Samverkansgruppen ska varje år arrangera informations-, utbildnings- och engagemangsaktiviteter på temat etisk konsumtion och hållbar handel. Hur detta görs är upp till varje Fairtrade City utifrån lokala förutsättningar. Samverkansgruppen ska även informera invånare och kommunanställda om att kommunen är Fairtrade City-diplomerad.
 • Kommunen ska köpa in rättvist handlade produkter och arbeta för att öka andelen rättvist handlade produkter inom den offentliga konsumtionen över tid, när så är lämpligt. Rättvist handlade produkter avser produkter där det i produktionen finns hög risk för negativ påverkan på människor och miljö och där produktionen följer principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner för mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Ansök om att bli Fairtrade City 

Vill ni också bli en Fairtrade City och medverka till att skattepengar har en positiv påverkan på människa och miljö?

Gör så här:

 1. Kontakta gärna Anneli Örtqvist (anneli.ortqvist@fairtrade.se, 070-241 75 07), ansvarig för Fairtrade City och Fairtrade Region, för stöd och allmän rådgivning inför att lämna in ansökan.
 2. Ta hjälp av ”Guide för digital ansökan” nedan. Guiden fungerar som en lathund när ni ska fylla i och skicka in ansökan. Behöver ni vägledning kring kriterierna utgår ni från ”Kriterier för Fairtrade City” som ni hittar längre ner. De ger fördjupad information om varje kriterium.
 3. Använd denna länk för att komma till den digitala ansökan och följ sedan instruktionerna.
 4. Fyll i ansökan och skicka in den digitalt.

Ansökningsdokument Fairtrade City:


Fira diplomeringen

När kommunens ansökan har blivit godkänd har ni möjlighet att anordna en diplomeringsceremoni där en representant för Fairtrade Sverige överlämnar ett diplom.

En ceremoni är ett bra tillfälle för er att skapa uppmärksamhet och intresse för diplomeringen och engagemanget bland kommuninvånare och lokala aktörer.

Avgift och förnyelseansökan

Fairtrade Sverige tar ut en årlig diplomeringsavgift för att upprätthålla kvalitet och ge diplomerade kommuner stöd och hjälp. Avgiften baseras på invånarantalet i kommunen, enligt nedan:

 • Kommuner < 10 000 invånare: 5 000 SEK.
 • Kommuner 10 000 – 29 999 invånare: 10 000 SEK.
 • Kommuner 30 000 – 59 999 invånare: 15 000 SEK.
 • Kommuner 60 000 – 99 999 invånare: 20 000 SEK.
 • Kommuner > 100 000 invånare: 25 000 SEK.

Första gången avgiften tas ut är i samband med att ansökan om diplomering blir godkänd. Diplomeringar som sker oktober–december betalas först nästkommande år.

För att behålla diplomeringen ska kommunen skicka in en förnyelseansökan varje år, vartannat år en mindre ansökan och vartannat år en mer omfattande.

Läs mer om förnyelseansökan Fairtrade City.

Vi stöttar kommunen!

Ett engagemang som Fairtrade City betyder att kommunen tillsammans med lokalsamhället aktivt har valt att jobba för förändring och vidareutveckling av arbetet för etisk konsumtion och hållbar handel. Fairtrade Sverige stöttar er i arbetet, både före och efter en diplomering. Läs mer om vårt stöd till kommuner.

Vid frågor kontakta fairtradecity@fairtrade.se.