Bli Fairtrade City

Fairtrade City är en diplomering av kommuner som arbetar för rättvis handel och etisk konsumtion i linje med Agenda 2030. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier för rättvis handel i upphandlingar och har ett aktivt informations- och engagemangsarbete i lokalsamhället. 

I Sverige lanserades Fairtrade City 2006 då Malmö blev den första kommunen som diplomerades. Idag är 54 svenska kommuner diplomerade och ungefär 2 000 städer världen över.

Fairtrade City-diplomeringen är ett samarbete mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle. Samarbetet leds av en styrgrupp.

Alla som bor eller verkar i en kommun kan ta initiativ till Fairtrade City – medborgare, folkvalda, frivilligorganisationer eller företagare.

Förutsättningar för diplomering 

Det finns ett antal förutsättningar för att en kommun ska bli diplomerad som Fairtrade City: 

 • Arbetet ska ledas av en styrgrupp med representanter från hela lokalsamhället – näringsliv, civilsamhälle, politiker och tjänstepersoner. Två personer i gruppen ska ha rollen som ordförande respektive kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige.
 • Kommunen ansvarar för att delta i styrgruppen, till exempel genom att samordna Fairtrade City-arbetet. Minst en tjänsteperson och en politiker ska ingå i gruppen.
 • Kommunen ska köpa in rättvist handlade produkter och ha en målsättning att öka andelen rättvist handlade produkter inom den offentliga konsumtionen. Rättvist handlade produkter följer principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner för mänskliga rättigheter i arbetslivet.
 • Varje år ska styrgruppen arrangera åtminstone fyra informations- och engagemangsinsatser på temat rättvis handel. Minst en av dessa ska vara öppen för kommunens invånare, och minst två av aktiviteterna ska vara i samarbete med lokal aktör och/eller event. Styrgruppen ska även redogöra för hur de informerar om att kommunen är Fairtrade City-diplomerad.

Avgift

Vi tar ut en årlig diplomeringsavgift för att upprätthålla kvalitet och ge diplomerade kommuner stöd och hjälp. Avgiften baseras på invånarantalet i kommunen, enligt nedan:

 • Kommuner < 10 000 invånare: 5 000 SEK
 • Kommuner 10 000 – 29 999 invånare: 10 000 SEK
 • Kommuner 30 000 – 59 999 invånare: 15 000 SEK
 • Kommuner 60 000 – 99 999 invånare: 20 000 SEK
 • Kommuner över 100 000 invånare: 25 000 SEK

Första gången vi tar ut avgiften är i samband med att kommunens ansökan blir godkänd. Diplomeringar som sker oktober – december betalas först nästkommande år. 

För att behålla diplomeringen ska kommunen skicka in en förnyelseansökan varje år, vartannat år en liten ansökan och vartannat år en stor.

Läs mer om förnyelseansökan Fairtrade City.

Diplomeringsceremoni 

När kommunens ansökan har blivit godkänd har ni möjlighet att anordna en diplomeringsceremoni där en representant för Fairtrade Sverige överlämnar diplomet. 

En ceremoni är ett bra tillfälle för er att skapa uppmärksamhet och intresse för satsningen bland kommuninvånare och lokala aktörer. Ett sätt kan vara att bjuda in media och diplomera kommunen i samband med ett lokalt evenemang som redan lockar många. Föreslå gärna både tid och plats redan i ansökan.

Ansök om att bli Fairtrade City 

Kommunen kan ansöka om att bli diplomerad året runt. Handläggningstiden är ungefär 3 veckor, med undantag för sommarperioden (15 juni–15 augusti) då den kan vara längre. 

Gör så här:

 1. Följ instruktionerna i ansökningsdokumenten och fyll i uppgifterna direkt i Word- och Excel-underlagen.
 2. Mejla ansökningshandlingarna i originalversion, inte som PDF, till fairtradecity@fairtrade.se  

Ansökningsdokument Fairtrade City

Vi stöttar kommunen!

Att vara en Fairtrade City betyder att kommunen tillsammans med lokalsamhället har gjort ett aktivt val att jobba för förändring och vidareutveckling av arbetet för rättvis handel och etisk konsumtion. Fairtrade Sverige stöttar er i arbetet, både före och efter en diplomering. Läs mer om vårt stöd till kommuner.

Frågor? Kontakta: fairtradecity@fairtrade.se