Bli Fairtrade region

Fairtrade region är en diplomering för regioner som arbetar för rättvis handel och etisk konsumtion i linje med Agenda 2030. Diplomeringen har funnits sedan 2015 och idag är tre svenska regioner diplomerade. 

Grundläggande är att regionen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling samt bedriver ett aktivt informationsarbete inom regionen.

Förutsättningar för diplomering 

Det finns ett antal förutsättningar för att en region ska bli diplomerad som Fairtrade region: 

  • Diplomeringen ska ha politiskt stöd genom ett beslut i regionfullmäktige eller annan likvärdig organisation.
  • Arbetet ska ledas av en styrgrupp med representanter från olika delar av regionen. Styrgruppen ska ha en kontaktperson som fungerar som en länk mellan regionen och Fairtrade Sverige.
  • Regionen ska köpa in rättvist handlade produkter och ha som målsättning att öka andelen rättvist handlade produkter inom den offentliga konsumtionen. Rättvist handlade produkter följer principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner för mänskliga rättigheter i arbetslivet.
  • Det ska finnas ett brett engagemang för rättvis handel och etisk konsumtion inom regionen. Detta säkerställs genom att minst en fjärdedel av invånarna i regionen bor i en Fairtrade City-diplomerad kommun.
  • Regionen ska aktivt informera om rättvis handel och etisk konsumtion, till exempel till sina anställda. Styrgruppen ansvarar för att minst två informationsinsatser genomförs varje år på regional nivå.

Avgift

Vi tar ut en årlig diplomeringsavgift för att upprätthålla kvalitet och ge diplomerade regioner stöd och hjälp. Avgiften för regioner är 25 000 SEK. 

Avgiften tar vi ut första gången i samband med att regionens ansökan blir godkänd. Diplomeringar som sker oktober – december betalas först nästkommande år. 

För att behålla diplomeringen ska regioner skicka in en förnyelseansökan varje år, vartannat år en liten ansökan och vartannat år en stor. Läs mer om förnyelseansökan Fairtrade region.

Ansök om att bli Fairtrade region 

Regionen kan ansöka om att bli diplomerad året runt. Handläggningstid är ungefär 3 veckor, med undantag för sommarperioden (15 juni – 15 augusti) då den kan vara längre. 

Gör så här:

  1. Följ instruktionerna i ansökningsdokumenten och fyll i uppgifterna direkt i Word- och Excel-underlagen.
  2. Mejla ansökningshandlingarna i originalversion, inte som PDF, till fairtradecity@fairtrade.se

Ansökningsdokument Fairtrade region

Vi stöttar regionen!

Att vara Fairtrade region betyder ett aktivt val av regionen att jobba för förändring och vidareutveckla arbetet för rättvis handel och etisk konsumtion. Fairtrade Sverige stöttar er i arbetet. Läs mer om vårt stöd till regioner.

Frågor? Kontakta: fairtradecity@fairtrade.se