Varför diplomering?

Genom hållbar och etisk konsumtion kan kommuner och regioner bidra till att uppfylla flera av målen i Agenda 2030. En diplomering till Fairtrade City eller Fairtrade Region medverkar till en hållbar konsumtion som värnar om mänskliga rättigheter och omtanke om miljön. Dessutom är det ett sätt för kommuner och regioner att synliggöra hållbarbarhetsarbetet för invånare och medarbetare.

Många varor som kommuner och regioner upphandlar och köper in produceras i länder med utbredd fattigdom, inte sällan under mycket svåra arbets- och levnadsvillkor. Kaffe, te, bananer, kakao, batterier och bomull är exempel på varor där produktionen riskerar att leda till negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Det kan förekomma barnarbete, extremt långa arbetsdagar, hälsofarlig arbetsmiljö, löner som inte går att leva på och ofta saknas fackliga rättigheter.

Att välja rättvist handlade produkter är ett enkelt sätt att göra skillnad. Hållbara och rättvisa inköp gör att odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom kan stärka sin position på världsmarknaden och med egen kraft förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fler barn får möjlighet att gå i skolan i stället för att tvingas arbeta och fler människor kan få en inkomst som det går att leva på.

För att stötta kommuner och regioner i arbete med en etisk konsumtion och hållbar handel erbjuder Fairtrade diplomeringarna Fairtrade City och Fairtrade Region. Inom ramen för diplomeringarna kan kommuner och regioner bidra till att skattepengar har en positiv påverkan på människa och miljö.

Diplomeringen är dessutom ett sätt att synliggöra kommuners och regioners hållbarhetsarbete. Att upphandla och köpa in rättvist handlade varor skapar inte bara framtidstro för odlaren och lokalsamhället där varorna produceras. Det ger också hopp för alla konsumenter och politiker som vill bidra till en mer hållbar konsumtion.

Bidrar till Agenda 2030 

Diplomeringen är en konkret metod och ett inspirerande sammanhang för arbetet med de globala målen i Agenda 2030. Det finns också en nära koppling mellan flera av målen och arbetet med Fairtrade City och Fairtrade Region. Ett aktivt lokalt arbete med att uppnå en hållbar produktion och konsumtion, mål 12, bidrar till att uppnå flera av de andra målen:

  • Mål 1: Ingen fattigdom
  • Mål 5: Jämställdhet
  • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
  • Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Läs mer om kopplingen mellan Fairtrades arbete och Agenda 2030.

Fler anledningar till engagemang 

Det finns många fler anledningar att vara en Fairtrade City eller en Fairtrade Region. Vi har listat några av dem:

Tillgång till nätverk och kompetensutveckling

Genom diplomeringen ingår ni i ett nätverk med andra kommuner och regioner som ligger i framkant i arbetet med en hållbar och etisk konsumtion. Nätverket bidrar till ett gemensamt lärande och en snabb spridning av spjutspetsinitiativ.
Dessutom skapar Fairtrade City-arbetet förutsättningar för ett samarbete mellan kommunen, det lokala näringslivet och civilsamhället som leder till gemensamma aktiviteter för en hållbar och etisk konsumtion.

Starkare varumärke

Diplomeringen stärker kommunens och regionens varumärke och är ett sätt att synliggöra för invånare och medarbetare att hållbarhetsfrågor och etisk konsumtion står högt på agendan. Även arbetsgivarvarumärket stärks – många potentiella medarbetare, framför allt unga, söker sig till arbetsgivare som tar hållbarhetsfrågor på allvar.

Möjlighet att påverka marknadsutvecklingen

Genom att fler kommuner och regioner ställer relevanta sociala, etiska och miljömässiga krav i den offentliga upphandlingen påverkas marknadsutvecklingen och utbudet av hållbara och etiska produkter ökar. Därmed finns förutsättningar för lägre priser genom ökad konkurrens mellan hållbara alternativ.

Bidrar till positiv utveckling

Engagemanget i Fairtrade City och Region är ett sätt att säkerställa att konsumtionen i den offentliga sektorn och i lokalsamhället bidrar till en positiv påverkan på människor och miljö, inte minst när det gäller konsumtionen av produkter ifrån länder med utbredd fattigdom. I dag ökar antalet människor som lever i fattigdom och barn i skadligt arbete. En hållbar och etisk konsumtion är avgörande för att bidra till en positiv utveckling som dessutom ger kommunens invånare och medarbetare anledning att känna stolthet och framtidstro.

Motverkar barnarbete

Vår lokala konsumtion påverkar långt bortom Sveriges gränser. De bananer barnen får i förskolan eller det kaffe vi serverar på äldreboenden odlas ofta i länder med utbredd fattigdom, där barnarbete förekommer. När föräldrarna inte tjänar tillräckligt tvingas barnen hjälpa till på gården i stället för att gå i skolan.

År 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Den innehåller bestämmelser om barns mänskliga rättigheter, bland annat att barn ska skyddas mot arbete som är skadligt eller hindrar deras skolgång. Barn har också rätt till en skälig levnadsstandard, vilket innebär att de har rätt till kläder, näringsrik mat, bostad och utbildning.

I dag arbetar runt 160 miljoner barn i världen, hälften av dem har direkt farliga arbetsuppgifter. En diplomering bidrar till att odlare och anställda får bättre betalt för sina grödor. Det innebär en tryggare familjeekonomi som gör det möjligt för fler barn att gå i skolan. Det är också ett sätt för kommuner att se till att det som serveras i de lokala verksamheterna inte påverkar mänskliga rättigheter negativt.

Inspireras av andra

I dag är 16 av de största kommunerna i Sverige diplomerade och nästan hälften av landets invånare bor i en Fairtrade City-diplomerad kommun. Diplomeringarna är en del av ett internationellt engagemang, Fair Trade Towns. Malmö var först i Sverige med att bli diplomerad Fairtrade City 2006. Knappt tio år senare, år 2015, lanserade Fairtrade diplomeringen för regioner. Idag är 35 kommuner och 3 regioner diplomerade. Hela listan med kommuner och regioner som är diplomerade i dag hittar du här.

Inom ramen för diplomeringen är det upp till varje kommun eller region hur arbetet med etisk konsumtion och hållbar handel går till. Här är några exempel:

Läs om förutsättningarna för att kunna bli diplomerad Fairtrade City och Fairtrade Region i ”Handbok för Fairtrade City och Fairtrade Region”.