Bli en Fairtrade City eller Fairtrade region

Fairtrade City och Fairtrade region är diplomeringar till er som inom kommunen och regionen vill verka aktivt för rättvis handel, i linje med Agenda 2030. Här hittar ni information inför en ansökan om diplomering och om hur ni ansöker.

Processen inför en diplomering

Fairtrade City: En viktig förutsättning för ett långsiktigt Fairtrade City-engagemang är samarbete och bred förankring hos olika aktörer i samhället. Vem som helst, såväl medborgare som politiskt förtroendevalda, frivilligorganisationer eller företagsrepresentanter, kan ta initiativ för att påbörja arbetet för en Fairtrade City-diplomering. För er som vill verka för att er kommun ska bli en Fairtrade City finns tips här.

Fairtrade region: Såväl medborgare i en Fairtrade City inom regionen, politiskt förtroendevalda, fackliga organisationer med medlemmar i regionen/landstinget eller representanter för ledningen kan arbeta för att få regionen Fairtrade-diplomerad. En viktig förutsättning för ett produktivt och långsiktigt arbete är bred förankring hos aktörer i området. Målsättningen är att parter inom regionen/landstinget som organisation tillsammans med lokala Fairtrade City-diplomerade kommuner driver engagemanget och arbetet.

Ansökan

Ansökan om att bli en Fairtrade City eller Fairtrade region kan ni skicka in löpande under året. Handläggningstiden är ca tre veckor. Under 15 juni – 15 augusti kan handläggningstiden vara längre.

1. Följ instruktionerna i ansökningsdokumenten. Fyll i direkt i Word- och Excel-underlaget
2. Maila ansökningshandlingarna i originalversion (OBS – inte PDF) till fairtradecity@fairtrade.se

Ansökningsdokument:

Diplomeringsavgift

För att kunna upprätthålla kvalitén i diplomeringarna Fairtrade City och Fairtrade region samt ge diplomerade kommuner och regioner stöd i ert arbete tar Föreningen för Fairtrade Sverige ut en årlig diplomeringsavgift.

Avgiften tas ut första gången i samband med godkänd ansökan om diplomering, med undantag av diplomering som sker under oktober – december. Då börjar avgift tas ut först nästkommande år.

Avgiften för kommuner baseras på invånarantal medan avgiften för regioner är fast, enligt följande:

Kategori 1

Kommuner med färre än 10 000 invånare: 5 000 kr

Kategori 2

Kommuner med 10 000 – 29 999 invånare: 10 000 kr

Kategori 3

Kommuner med 30 000 – 59 999 invånare: 15 000 kr

Kategori 4

Kommuner med 60 000 – 99 999 invånare: 20 000 kr

Kategori 5

Kommuner med över 100 000 invånare: 25 000 kr
Regioner: 25 000 kr

Diplomeringstillfälle

När ansökan har blivit godkänd arrangerar ni någon form av diplomeringsceremoni då en representant från Fairtrade Sverige närvarar för att överlämna diplomet. Föreslå gärna tid och plats för diplomeringen i samband med ansökan. Diplomeringsceremonin är ett bra tillfälle att skapa uppmärksamhet och intresse för er Fairtrade City-satsning. Genomför gärna diplomeringen i samband med lokalt event och bjud gärna in media att uppmärksamma diplomeringen. Här finns mer information inför diplomeringen.

För information och vägledning

Välkomna att kontakta fairtradecity@fairtrade.se för mer information samt för vägledning inför ansökan och diplomering.