Detta är Fairtrade City

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som aktivt verkar för rättvis handel och etisk konsumtion, i enlighet med Agenda 2030. Fairtrade City är ett samarbete mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället lokalt, och arbetet leds av en styrgrupp som representerar hela lokalsamhället.

Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling. Det ska även bedrivas ett aktivt informationsarbete samt erbjudas ett utbud av rättvis handel-produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser.

Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i enlighet med Agenda 2030.

Kriterier Fairtrade City

Här nedan beskrivs kortfattat kriterierna för Fairtrade City. För mer information, se ansökningsdokumenten för Fairtrade City.

1. Styrgruppen

Arbetet leds av en styrgrupp med representanter från hela lokalsamhället – från kommunen (politiker och tjänsteperson), näringslivet och civilsamhället. Två av ledamöterna ska ha roll som styrgruppens ordförande och kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige. En person i styrgruppen ska även ha rollen som engagemangs- och ambassadörskontakt.

2. Kommunens ansvar

Kommunen har ett ansvar att medverka i styrgruppen, t ex genom att samordna Fairtrade City-arbetet. Minst en tjänsteperson och minst en politiker tillsätts som representant i styrgruppen. En av tjänstepersonerna ges uppdraget att vara kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige. Kommunen ska också konsumera rättvist handlade produkter och ha målsättning för ökad andel av den offentliga konsumtionen som uppfyller dessa krav. Andelen rättvist handlade produkter ska öka kontinuerligt.

3. Utbud

Lokal samverkan för rättvis handel sker. Som del i detta ska samarbete etableras med minst en butik och minst ett serveringsställe som säljer/serverar rättvist handlade produkter.

4. Informations- och engagemangsarbete

Styrgruppen ansvarar för att samordna och arrangera minst fyra informations- och engagemangsinsatser om rättvis handel varje år samt att redovisa dessa. Minst en aktivitet ska vara publik för kommunens medborgare. Styrgruppen redogör också för på vilket sätt de kommunicerar att kommunen är Fairtrade City-diplomerad.

Inför ansökan

Information om processen inför en ansökan och om hur ni ansöker om att bli en Fairtrade City hittar ni här. Där finns även information om den diplomeringsavgift som tas ut årligen.

Årlig förnyelse av diplomeringen

Diplomeringen innebär en förändringsprocess som uppmuntrar och motiverar till förändring och förbättring. Därför ingår krav på kontinuerlig vidareutveckling av arbetet för rättvis handel och etisk konsumtion, vilket ni som diplomerad kommun får stöd i att göra.

För att få behålla status som diplomerad, granskas diplomerade kommuners arbete med jämna intervaller genom att ni skickar in en förnyelseansökan varje år – vartannat år liten och vartannat år stor. Läs mer om förnyelseansökan här.