Detta är Fairtrade City

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som aktivt verkar för rättvis handel och etisk konsumtion, i enlighet med Agenda 2030. Fairtrade City är ett samarbete mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället lokalt, och arbetet leds av en styrgrupp som representerar hela lokalsamhället.

Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling. Det ska även bedrivas ett aktivt informationsarbete samt erbjudas ett utbud av rättvis handel-produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser.

Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i enlighet med Agenda 2030.

Kriterier Fairtrade City

Här nedan beskrivs kortfattat kriterierna för Fairtrade City. För mer information, se ansökningsdokumenten för Fairtrade City.

1. Kommunens ansvar

Kommunen ska konsumera varor producerade i enlighet med principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner inom den egna verksamheten samt kontinuerligt öka andelen av konsumtionen som uppfyller dessa krav. Detta görs genom att krav enligt ovan ställs inom den offentliga upphandlingen. Minst en tjänsteman och minst en politiskt tillsatt representant ska utses att representera kommunen i styrgruppen och en av dessa ges uppdraget att vara kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige.

2. Styrgruppen

Arbetet leds av en lokal styrgrupp med representanter från hela lokalsamhället – från näringslivet, civilsamhället och kommunrepresentanter (politiker och tjänsteman). Tre av ledamöterna ska ha roll som styrgruppens ordförande, kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige respektive ambassadörskontakt.

3. Utbud

Samarbete ska etableras med minst en butik och minst ett serveringsställe som säljer/serverar rättvis handel-produkter.

4. Fairtrade på jobbet

Fairtrade på jobbet är ett sätt att synliggöra rättvis handel på arbetsplatser. Styrgruppen arbetar för att få fler arbetsplatser att engagera sig. De arbetsplatser som ansluter sig till konceptet och fikar Fairtrade-märkt kaffe, te och socker registrerar sig själva på Fairtrades hemsida.

5. Informationsarbete

Styrgruppen ansvarar för att samordna och arrangera minst fyra informationsinsatser om rättvis handel varje år samt att redovisa dessa. Minst en aktivitet ska vara publik för kommunens medborgare. Styrgruppen redogör också för på vilket sätt de planerar att kommunicera att kommunen är Fairtrade City-diplomerad.

Inför ansökan

Information om processen inför en ansökan och om hur ni ansöker om att bli en Fairtrade City hittar ni här. Där finns även information om den diplomeringsavgift som tas ut årligen.

Årlig förnyelse av diplomeringen

Diplomeringen innebär en förändringsprocess som uppmuntrar och motiverar till förändring och förbättring. Därför ingår krav på kontinuerlig vidareutveckling av arbetet för rättvis handel och etisk konsumtion, vilket ni som diplomerad kommun får stöd i att göra.

För att få behålla status som diplomerad, granskas diplomerade kommuners arbete med jämna intervaller genom att ni skickar in en förnyelseansökan varje år – vartannat år liten och vartannat år stor. Läs mer om förnyelseansökan här.