Detta är Fairtrade region

Fairtrade region är en diplomering för regional samverkan för rättvis handel och etisk konsumtion, i enlighet med Agenda 2030. Arbetet med diplomeringen förankras i regionfullmäktige eller motsvarande, och leds av en styrgrupp med representanter från olika delar av regionen.

Diplomeringen innebär att den upphandlande enheten lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling. Det ska även bedrivas ett aktivt informationsarbete och erbjudas ett utbud av rättvis handel-produkter inom regionen.

Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i enlighet med Agenda 2030.

Kriterier Fairtrade region

Här nedan beskrivs kortfattat kriterierna för Fairtrade region. För mer information, se ansökningsdokumenten för Fairtrade region.

1. Politiskt stöd

Arbetet med rättvis handel ska ha politiskt stöd genom beslut i regionfullmäktige, landstingsfullmäktige eller likvärdig organisation.

2. Styrgrupp

Styrgruppen leder och samordnar arbetet med rättvis handel i regionen. Styrgruppen kan exempelvis bestå av representanter från olika delar av regionen, relevanta fackförbund och från en eller flera Fairtrade City-diplomerade kommuner i regionen. En kontaktperson ska vara länk mellan Fairtrade Sverige och styrgruppen.

3. Konsumtion/Upphandling

Regionen ska konsumera rättvist handlade produkter och ha målsättning för ökad andel av den offentliga konsumtionen som uppfyller dessa krav. Det ska också finnas en handlingsplan för hur målen skall nås. Andelen rättvist handlade produkter ska öka kontinuerligt.

4. Utbud

Ett gott utbud av rättvist handlade produkter inom regionen säkerställs genom att minst en fjärdedel av invånarna i regionen bor i en Fairtrade City-diplomerad kommun.

5. Informations- och engagemangsarbete

Regionen ska bedriva ett aktivt informations- och engagemangsarbete kring rättvis handel och etisk konsumtion, exempelvis genom information till regionens anställda. Styrgruppen ansvarar för att minst två informationsinsatser på regional nivå genomförs per år.

Inför ansökan

Information om processen inför en ansökan och om hur ni ansöker om att bli en Fairtrade region hittar ni här. Där finns även information om den diplomeringsavgift som tas ut årligen.

Årlig förnyelse av diplomeringen

Diplomeringen innebär en förändringsprocess som uppmuntrar och motiverar till förändring och förbättring. Därför ingår krav på kontinuerlig vidareutveckling av arbetet för rättvis handel och etisk konsumtion, vilket ni som diplomerad region får stöd i att göra.

För att få behålla status som diplomerad, granskas diplomerade regionernas arbete med jämna intervaller genom att ni skickar in en förnyelseansökan varje år – vartannat år liten och vartannat år stor. Läs mer om förnyelseansökan här.