Fairtrade City och Fairtrade region

Fairtrade City och Fairtrade region är diplomeringar till kommuner och regioner som verkar för rättvis handel och etisk konsumtion – genom samverkan lokalt och regionalt. Diplomeringarna är effektiva sätt att möta de risker som finns i produktionen av varor ni konsumerar inom kommunen eller regionen och viktiga verktyg för ert Agenda 2030-arbete.

Att möta riskerna i produktionen av de varor vi konsumerar

Många av de varor som vi konsumerar varje dag, såsom kaffe, bananer och kakao, kommer från länder med utbredd fattigdom. I produktionen av varor som dessa finns risk för barnarbete, extremt långa arbetsdagar, hälsofarlig arbetsmiljö, löner som inte går att leva på och frånvaro av fackliga rättigheter. Riskerna för kränkningar av mänskliga rättigheter och ohållbar produktion är stora.

Frågor en kommun eller region bör ställa sig:

1. Hur säkerställer vi att kommunens/regionens konsumtion inte förorsakar kränkningar mot mänskliga rättigheter?

2. Hur säkerställer vi att skattepengar används på ett ansvarsfullt sätt?

3. Hur arbetar vi lokalt/regionalt för en hållbar och rättvis handel globalt? Hur tar vi ansvar för att de varor som konsumeras inom kommunen/regionen är producerade med hänsyn till människa och miljö?

Fairtrade City och Fairtrade region – verktyg för Agenda 2030

Fairtrade City- och Fairtrade region-arbetet är en del av lösningen. Diplomeringarna är verktyg för er som kommun och region att arbeta strukturerat för att möta dessa utmaningar och se till så att den konsumtion som sker inom kommunen eller regionen främjar mänskliga rättigheter, etisk konsumtion och rättvis handel. Arbetet med diplomeringarna är ett konkret och effektivt sätt att omsätta Agenda 2030 i praktiken på lokal och regional nivå. Koncepten ger kommuner och regioner grund och stöd i arbetet.

”Diplomeringen ger kommunen en struktur för att arbeta med frågan om etisk konsumtion och rättvis handel. Dessutom verkar kommunen tillsammans med näringslivet och andra organisationer för att nå uppsatta mål och öka kunskap i frågan. Diplomeringen gör även att arbetet kan bedrivas med andra kommuner och regioner.” Så beskriver Umeå kommun, som varit en Fairtrade City sedan 2013, diplomeringen.

Del av Fair Trade Towns

Fair Trade Towns är det internationella samlingsnamnet för Fairtrade City och motsvarande diplomeringar i andra länder. I dag finns runt 2 000 Fair Trade Towns i ett 30-tal länder i Europa, Nord- och Latinamerika, Afrika, Asien och Oceanien. Diplomeringarna koordineras av olika organisationer för rättvis handel. Det diplomeringarna har gemensamt är att de handlar om att på den lokala nivån verka för en hållbar och rättvis handel globalt.