Agenda 2030

Fairtrade City och Fairtrade region är konkreta redskap för att genom rättvis handel arbeta med målen i Agenda 2030, på lokal och regional nivå. Arbetet som ni inom kommunen och regionen gör inom ramen för diplomeringarna innebär att ni är med och bidrar till att vi når målen.

De 17 globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals) syftar att till 2030 utrota den extrema fattigdomen, minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt lösa klimatkrisen. Målen antogs av FN:s generalförsamling i september 2015 och är en uppföljning och breddning av Millenniemålen från 2000-2015. Implementeringen av de globala hållbarhetsmålen går under namnet Agenda 2030.

Fairtrade City och Fairtrade region för att nå Agenda 2030

Diplomeringarna Fairtrade City och Fairtrade region är verktyg för Agenda 2030 och har direkt koppling till de globala målen, inte minst mål 12 som handlar om att säkerställa en hållbar produktion och konsumtion. Att vara en Fairtrade City eller Fairtrade region skapar förutsättningar för er att strukturerat och aktivt arbeta för en hållbar konsumtion inom kommunen eller regionen.

Centrala mål i Fairtrade City- och Fairtrade region-arbetet:

Mål 1: avskaffa fattigdom i alla former och ge alla människor en chans till ett värdigt och tryggt liv
Mål 2: avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, bättre kosthållning och ett hållbart jordbruk.
Mål 5: uppnå jämställdhet, stärka alla kvinnors och flickors egenmakt.
Mål 8: verka för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, produktiv och full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
Mål 12: säkerställa hållbar produktion och konsumtion
Mål 13: vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
Mål 16: främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling
Mål 17: stärka verktygen för implementering och förbättra det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Läs mer:

Läs rapporten Localising the Sustainable Development Goals (SDGs) through Fair Trade – toolkit från Fair Trade Advocacy Office om Fairtrade City och Fairtrade region-arbetets roll i Agenda 2030.

Läs Fairtrade Sveriges rapport om hur rättvis handel och Fairtrade bidrar till Agenda 2030.

Läs Global jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och hållbar konsumtion från Organisationen Fair Trade Återförsäljarna, om hur rättvis handel bidrar till att uppnå Agenda 2030.

Glokala Sverige – information om Agenda 2030 för kommuner och regioner