Agenda 2030

En hållbar konsumtion är en förutsättning för att vi ska kunna uppnå de globala målen i Agenda 2030. Samtidigt är det ett av de mål som vi i Sverige har störst utmaningar med att nå eftersom vår konsumtion påverkar långt utanför landets gränser. Arbetet med Fairtrade City och Fairtrade Region är ett sätt för kommuner, lokalsamhällen och regioner att bidra till en mer hållbar och etisk konsumtion.

Agenda 2030 antogs av FN:s generalförsamling 2015 och innehåller 17 globala hållbarhetsmål. Målen syftar till att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor och till att lösa klimatkrisen i världen fram till år 2030.

Våra diplomeringar Fairtrade City och Fairtrade Region är verktyg för Agenda 2030. Att vara en kommun eller region som blivit diplomerad av oss skapar förutsättningar för att kunna arbeta aktivt och strukturerat för en hållbar och etisk konsumtion inom kommunen eller regionen.

Diplomeringarna har direkt koppling till mål 12 om hållbar produktion och konsumtion, och mål 17 om genomförande och partnerskap. Arbetet med mål 12 bidrar i sin tur till att uppnå flera av det andra globala målen såsom att minska fattigdomen (mål 1), uppnå jämställdhet (mål 5), verka för anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8), och bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser (mål 13).

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vår konsumtion här i Sverige påverkar både människa och miljö i andra delar av världen. Viktiga delar för att uppnå mål 12 som även är centrala i Fairtrade City- och Fairtrade Region-arbetet är hållbar offentlig upphandling (delmål 12.7) och informationsarbete för att öka människors kunskap och inkludera allmänheten i omställningen (delmål 12.8).

Mål 17: Genomförande och partnerskap

En förutsättning för att nå målen är samarbete och partnerskap – på alla nivåer. En viktig del är effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap, och partnerskap inom det civila samhället (delmål 17.17). Samarbete och nätverk på lokal, regional, nationell och internationell nivå är centralt i Fairtrade City- och Fairtrade Region-arbetet.

Digital utbildning för Fairtrade City och Fairtrade Region

Utbildningen ”Fairtrade och Agenda 2030” ger dig kunskap om Agenda 2030 kopplat till Fairtrade och hållbar handel, och om hur arbetet med Fairtrade City och Fairtrade Region bidrar till att uppnå målen.

För att gå utbildningen, skapa ett konto genom att fylla i formuläret här nedanför. Du kommer då att få ett mail med en inbjudan till utbildningsplattformen Evercate.