Agenda 2030

Agenda 2030 antogs av FN:s generalförsamling 2015 och innehåller 17 globala hållbarhetsmål. Målen syftar till att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor och till att lösa klimatkrisen i världen fram till år 2030. 

Våra diplomeringar Fairtrade City och Fairtrade region är verktyg för Agenda 2030. Diplomeringarna har direkt koppling till målen i Agenda 2030. Inte minst till mål 12 som handlar om att säkerställa en hållbar produktion och konsumtion i världen. Att vara en kommun eller region som diplomerats av oss skapar förutsättningar för att kunna arbeta aktivt och strukturerat för en etisk och hållbar konsumtion inom kommunen eller regionen. 

Diplomeringarna har koppling till fler mål som är gemensamma för Agenda 2030 och för rättvis handel:

  • Mål 1: Avskaffa fattigdom i alla former och ge alla människor en chans till ett värdigt och tryggt liv.
  • Mål 2: Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, bättre kosthållning och hållbart jordbruk.
  • Mål 5: Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors egenmakt.
  • Mål 8: Verka för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, produktiv och full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 
  • Mål 12: Säkerställa hållbar produktion och konsumtion.
  • Mål 13: Vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
  • Mål 16: Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling.
  • Mål 17: Stärka verktygen för implementering och förbättra det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Läs mer om Agenda 2030 och rättvis handel:

Localising the Sustainable Development Goals (SDGs) through Fair Trade – toolkit. Rapport från Fair Trade Advocacy Office om Fairtrade City och Fairtrade regions roll för Agenda 2030.

Fairtrade Sveriges rapport om hur rättvis handel och Fairtrade bidrar till Agenda 2030.

Global jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och hållbar konsumtion. Organisationen Fair Trade Återförsäljarnas rapport om hur rättvis handel bidrar till att uppnå Agenda 2030.