Offentlig upphandling

I offentliga upphandlingar är det viktigt att ställa sociala och etiska krav. Kraven bör säkerställa att svenska kommuner och regioner inte köper in produkter som leder till kränkningar av mänskliga rättigheter i andra länder. 

Enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, bör myndigheter ta hänsyn till miljö-, sociala- och arbetsrättsliga frågor när de gör en upphandling (4 kap, 3§). Om det behövs ska myndigheten också ställa särskilda arbetsrättsliga krav (17 kap, 4§).

Ett konkret sätt att skapa förutsättningar för en mer hållbar konsumtion är att diplomera sin kommun som Fairtrade City eller region som Fairtrade region. För att diplomeras krävs ett systematiskt arbete för rättvis handel och etisk konsumtion i offentlig upphandling. I detta ingår att andelen rättvist handlade produkter ska öka och att kommunen eller regionen bidrar till att skapa förutsättningar för hållbar konsumtion. Då minskar risken att skattepengar går till verksamhet som kränker mänskliga rättigheter eller brister i miljöhänsyn.

Rättvist handlade produkter i offentlig upphandling 

För att en produkt ska kallas rättvist handlad krävs att den följer principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner för mänskliga rättigheter i arbetslivet. Detta innebär att avancerade krav ställs i upphandlingen, eller att den här skrivningen används: ”Odlaren garanteras en kostnadstäckande minimiersättning, premie på priset (påslag på världsmarknadspriset), långsiktiga handelsrelationer mellan producenten och importören samt förfinansiering.” Formuleringen är hämtad ifrån Max Havelaar-målet (C 368/10) i EU-domstolen.

Hos Upphandlingsmyndigheten finns mer information och vägledning om rättvis handel i offentlig upphandling: