Rättvis handel

Rättvis handel är ett handelssamarbete baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en mer rättvis världshandel. Det handlar framförallt om produkter där det finns hög risk för kränkningar av mänskliga rättigheter, där rättvis handel innebär ett aktivt arbete för bättre villkor för de människor som odlar och producerar våra varor.

Handel är ett effektivt verktyg som kan bidra till fattigdomsbekämpning, hållbar utveckling och att ge människor möjlighet att förbättra sina levnadsvillkor. För detta krävs att handeln sker på schyssta villkor och i linje med mänskliga rättigheter. Så ser det inte alltid ut idag. Därför finns rättvis handel, Fair Trade, som handlar om att verka för en handel som sker med hänsyn till människa och miljö – för en hållbar utveckling.

Rättvis handel-rörelsen består av en mängd individer, organisationer, nätverk, företag och offentliga aktörer som verkar för detta. För er som kommun, lokalsamhälle och region är rättvis handel en väg att arbeta för ansvarsfull och hållbar konsumtion i linje med Agenda 2030. Diplomeringarna Fairtrade City och Fairtrade region ger er en struktur för detta.

Definition rättvis handel

”Rättvis handel är ett handelssamarbete baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en mer rättvis världshandel. Det bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garanterar rättigheterna för marginaliserade producenter och arbetare – framförallt i Syd. Organisationer för rättvis handel, tillsammans med konsumenter, engagerar sig aktivt i att stödja producenter samt genom att öka medvetenheten och genomföra kampanjer för att förändra den konventionella internationella handelns regler och praxis.”

Definitionen har erkänts av Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Europeiska kommissionen.

Fair Trade Charter

The International Fair Trade Charter lanserades 2018 och är en gemensam plattform för den breda internationella rättvis handel-rörelsen. Plattformen definierar en gemensam vision för att uppnå de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 – en vision om en världshandel där rättvisa och hållbar utveckling står i centrum.

Fair Trade Charter har tagits fram på initiativ av World Fair Trade Organization (WFTO) och Fairtrade International, och i dialog med andra aktörer.

Läs mer:

Hemsidan för Fair Trade Charter: www.fair-trade.website

Organisationen Fair Trade Återförsäljarna