Social hållbarhet i offentlig upphandling

Att ställa sociala och etiska krav i offentlig upphandling är viktigt för att kommuners och regioners konsumtion inte ska leda till kränkningar av mänskliga rättigheter. Här är ett stöd till hur dessa krav kan ställas i den offentliga upphandlingen.

Offentlig upphandling i Fairtrade City och Fairtrade region

En viktig del i Fairtrade City och Fairtrade region-diplomeringen är att kommuner och regioner systematiskt arbetar med rättvis handel och etisk konsumtion i den offentliga upphandlingen. Ett mål med arbetet är att andelen rättvist handlade produkter ska öka samt att kommunen och regionen bidrar till att skapa förutsättningar för en hållbar produktion. Det handlar också om att se till att minska risker för att kommunens eller regionens skattepengar går till kränkningar av mänskliga rättigheter eller bristande miljöhänsyn.

Agenda 2030

Fairtrade City och Fairtrade region-diplomeringen är ett konkret verktyg att verka för mål nr 12 ”Hållbar konsumtion och produktion” i Agenda 2030. Diplomeringen är ett sätt att säkerställa att den konsumtion som sker inom en kommun eller region inte orsakar kränkningar av mänskliga rättigheter. Arbetet skapar också förutsättningar för en hållbar produktion, en viktig del i arbetet för kommunen eller regionen med att uppnå målen i Agenda 2030.

Att ställa sociala krav i offentlig upphandling

Enligt Lagen om offentlig upphandling bör den upphandlande myndigheten beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn i offentlig upphandling (4 kap, 3 §) och ska ställa särskilda arbetsrättsliga krav när så är behövligt (17 kap, 4 §).

Rättvist handlade produkter

Rättvist handlade produkter avser produkter som följer principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner. Detta innebär att spjutspetskrav eller avancerade krav ska ställas eller att skrivningen ”odlaren garanteras en kostnadstäckande minimiersättning, premie på priset (påslag på världsmarknadspriset), långsiktiga handelsrelationer mellan producenten och importören samt förfinansiering”, används när så är relevant.
Fairtrade-märkningen eller motsvarande kan användas som ett bevis/verifikat att produkten är rättvist handlad.

Upphandlingsmyndigheten ger vägledning

Upphandlingsmyndigheten har bra och viktig information om rättvis handel i offentlig upphandling. Här hittar du några länkar till intressant material:

Rättvis handel – upphandlingsmyndigheten.se

Om hållbarhetskritierier – upphandlingsmyndigheten.se

Ställ hållbarhetskrav Kriteriebiblioteket Wizard – upphandlingsmyndigheten.se

Hållbarhetskriterier för ”Socialt ansvarsfull odling och rättvis handel – kaffe, te och kakao

Faktablad: ”Vad är ett verifikat?” – upphandlingsmyndigheten.se