Detta är Fairtrade City

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som aktivt verkar för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i enlighet med Agenda 2030.

Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling. Det ska även bedrivas ett aktivt informationsarbete samt erbjudas ett utbud av rättvis handel-produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser. Fairtrade City är ett samarbete mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället lokalt, och arbetet leds av en styrgrupp som representerar hela lokalsamhället.

I mars 2019 är 63 kommuner Fairtrade City-diplomerade. Det innebär att mer än 5 miljoner invånare i Sverige bor i en Fairtrade City-diplomerad kommun.

Att möta riskerna i produktionen av de varor vi konsumerar

Många av de varor som vi konsumerar varje dag, såsom kaffe, bananer och kakao, kommer från länder med utbredd fattigdom. I produktionen av varor som dessa finns risk för barnarbete, extremt långa arbetsdagar, hälsofarlig arbetsmiljö, löner som inte går att leva på och frånvaro av fackliga rättigheter. Riskerna för kränkningar av mänskliga rättigheter och ohållbar produktion är stora.

Frågor en kommun bör ställa sig:

1. Hur säkerställer vi att kommunens konsumtion inte förorsakar kränkningar mot mänskliga rättigheter?

2. Hur säkerställer vi att skattepengar används på ett ansvarsfullt sätt?

3. Hur arbetar vi lokalt för en hållbar och rättvis handel globalt? Hur tar vi ansvar för att de varor som konsumeras inom kommunen är producerade med hänsyn till människa och miljö?

Fairtrade City – ett verktyg för Agenda 2030

Fairtrade City är en del av lösningen. Diplomeringen är verktyg för er som kommun att arbeta strukturerat för att möta dessa utmaningar och se till så att den konsumtion som sker inom kommunen främjar mänskliga rättigheter, etisk konsumtion och rättvis handel. Arbetet med diplomeringen är ett konkret och effektivt sätt att omsätta Agenda 2030 i praktiken på lokal nivå och att arbeta för att ni lever upp till ert ansvar som följer av Agenda 2030, inte minst mål 12 som handlar om att säkerställa en hållbar produktion och konsumtion.

Fler än 2000 diplomerade kommuner i världen

Motsvarande diplomeringar, som internationellt kallas Fair Trade Towns, finns i ett 30-tal länder världen över. I dag finns fler än 2 000 Fair Trade Towns i Europa, Nord- och Latinamerika, Afrika, Asien och Australien. Diplomeringarna koordineras av olika organisationer för rättvis handel. Det diplomeringarna har gemensamt är de handlar om att på den lokala nivån verka för en hållbar och rättvis handel globalt.

Fair Trade Towns International samlar alla initiativ världen över och en internationell samordning sker bland annat via gemensamma riktlinjer, genom en internationell styrgrupp och vid årliga internationella Fair Trade Towns-konferenser.

Resurser för Fairtrade City

Klicka här för att hitta verktyg och resurser för ert Fairtrade City-arbete.