Sociala krav i offentlig upphandling

Det är juridiskt möjligt att i praktiken visa sitt engagemang för hållbar utveckling inom ramen för Agenda 2030 genom att ställa krav på rättvis handel i offentlig upphandling. Fairtrade Sverige ställer sedan 2014 krav på att den upphandlande enheten har en mätbar och konkret handlingsplan för en ökad etisk konsumtion med krav på att de produkter man upphandlar har producerats i enlighet med principer för rättvis handel samt ILO:s grundläggande konventioner.

Genom att arbeta med upphandling baserad på principer om rättvis handel samt ILO:s kärnkonventioner kan kommunen på ett strukturerat sätt arbeta för att motverka kränkningar av mänskliga rättigheter, bidra till fattigdomsbekämpning och främja en socialt medveten marknad.

Rättvis handel har uppmärksammats inom Europa-samarbetet ett flertal gånger under 2000-talet och dess betydelse för global utveckling och fattigdomsbekämpning har lyfts fram på olika sätt. Den 10 maj 2012 bekräftade EU-domstolen i mål C-368/10 att det går att ställa krav på rättvis handel i offentlig upphandling. Beslutet i EU-domstolen var också ett slut på en tvist mellan den nederländska regeringen och Europeiska kommissionen.

Upprinnelsen var att Gröningen, en provins i norra Holland, krävde Fairtrade som kriterium vid sidan av pris och kvalitet i underlaget för sin upphandling. I sitt domslut säger domstolen tydligt att upphandlande myndigheter kan välja tilldelningskriterier som är baserade på överväganden av miljömässig eller social karaktär så som exempelvis kriterier för rättvis handel. Domstolen säger också uttryckligen att det är möjligt för offentliga myndigheterna att prioritera en anbudsgivare baserat på kriterier för rättvis handel.

I EU-parlamentet antogs 17 april 2014 ett nytt direktiv för offentlig upphandling

Direktivet uppmuntrar till att ställa både miljömässiga och sociala krav samt att använda certifieringar och märkningar som verifikat och bevis för att kraven som ställs uppfylls. För märkningar som uppfyller krav som tredjepartscertifiering kan också märket användas vid kravställan om den upphandlande parten också godtar andra likvärdiga märkningar eller certifieringar, inte bara vid teknisk specifikation. Det är viktigt att inte anbudstiden är för kort.

10 maj 2017 offentliggjorde kommissionen sitt diskussionsunderlag om hur globaliseringen kan bemötas och hur den har bidragit till att hjälpa hundratals miljoner människor ut ur fattigdom och gjort det möjligt för fattigare länder att komma ikapp.

Globaliseringen är bra för EU:s ekonomi överlag men om dess fördelar inte fördelas jämnare och mer rättvist är den ingenting värd för invånarna, säger Frans Timmermans, kommissionens förste vice ordförande. EU måste bidra till att skriva om den globala regelboken så att fri handel också blir rättvis handel och så att globaliseringen blir hållbar och fungerar för alla EU:s invånare.

EU Cities för Fair and Ethical Trade Award  

Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström driver rättvis handelsfrågan på EU-nivå, något Fairtrade Sverige skrivit om tidigare här. I juni 2018 kommer utmärkelsen för den mest strategiskt aktiva kommunen i rättvis handelsfrågor att delas ut i Bryssel och ansökan kommer att vara öppen mellan december 2017 och april 2018. Priset är inrättat för att inspirera, erkänna, synliggöra samt lyfta fram goda idéer och nätverk om rättvis handel. Kriterierna kommer att handla om visioner och policys, projekt och aktiviteter samt samarbeten mellan olika aktörer. Ingen begränsning bakåt i tid finns för dessa visioner eller aktiviteter. Kommuner i EU som arbetar för detta kan ansöka. Läs mer här.

Regeringens förändrade sociala krav och upphandlingsstrategi

I regeringens nationella upphandlingsstrategi från juni 2016 beskrivs att sociala krav kan bidra till att främja fri och rättvis handel. Det är också viktigt att överväga eventuella risker i upphandlingens leverantörsled och främja företagens respekt för mänskliga rättigheter enligt FN:s riktlinjer, skriver regeringen. Se vidare i ILO:s konventioner för mänskliga rättigheter i arbetslivet.  

I regeringsförklaringen 13 september 2016 fastslogs också att Sverige ska vara ett föregångsland för rättvis handel, något som åter aktualiserades i regeringsförklaringen 12 september 2017. För detta arbete har Upphandlingsmyndigheten, i samverkan med Konsumentverket, fått i uppdrag att främja mer tillförlitlig och lättillgänglig information om produktionsvillkor i andra länder. 

30 november 2016 sa riksdagen i huvudsak ja till regeringens förslag om nya lagar kring offentlig upphandling. De nya lagarna utgår från tvingande EU-regler som utvecklar den reglering som nu gäller för upphandling. Miljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn ges ökat utrymme. Förändringarna börjar gälla 1 januari 2017. Läs mer om detta här.

Agenda 2030-delegationens rapport 1 juni 2017

I rapporten  I riktning mot en hållbar välfärd presenterade delegationen en nulägesbeskrivning och ett förslag till handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Inom två av sex prioriterade huvudområden – Hållbara städer och Hållbar och hälsosam livsmedelskedjapresenteras bl a följande:

”Konsumenten har ett ansvar att göra medvetna och hållbara val men vad som anses hållbart varierar dock från person till person. För att konsumenten ska kunna göra hållbara val måste politiken sätta ramarna för marknadens aktörer och bidra till att de aktörer som verkar inom produktionen bidrar till hållbar utveckling. Vidare behövs ekonomiska incitament för att göra hållbara val. Konsumenterna behöver ges tillgång till information som möjliggör medvetna beslut.” (5.2 Hållbara städer, sid. 95)

”Sammantaget finns det en stor potential i att, både nationellt och globalt, utveckla en hållbar livsmedelskedja. De olika aktörerna, från producenter, livsmedelsföretag, distributörer och handel till konsument, har ett ansvar och en möjlighet att bidra. Genom medvetna prioriteringar vid inköp och upphandling finns möjlighet att både på lokal och global nivå främja miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion, samt även förbättra människors rättigheter och arbetsmiljö. Den offentliga sektorn har stora möjligheter att vara föregångare, bland annat genom att skapa tydliga regelverk och ställa krav i offentlig upphandling.” (5.5 Hållbar och hälsosam livsmedelskedja, sid 100)

Upphandlingsmyndigheten guidar och stöder.

För att godkännas som en diplomerad Fairtrade City krävs att kommunens politiker uppdrar åt kommunens upphandlare att ställa tillräckliga krav vid den offentliga upphandlingen på rättvist handlade produkter som följer principerna för rättvis handel samt ILO:s kärnkonventioner. Vilka produkter som en kommun väljer och hur ambitiös planen för att öka antal och kvantitet, är upp till respektive kommun.

Fairtrade Sverige ställer krav på att den etiska konsumtionen av produkter som följer principerna för rättvis handel samt ILO:s kärnkonventioner successivt ska öka. Därför ska spjutspetskrav eller avancerade krav ställas eller användas skrivningar så att ”odlaren garanteras en kostnadstäckande minimiersättning, premie på priset (påslag på världsmarknadspriset), långsiktiga handelsrelationer mellan producenten och importören samt förfinansiering” för att klara kraven för den stora omdiplomeringen vartannat år.

Upphandlingsmyndighetens information om stöd för val av kritierier, social ansvarsfull upphandling,  rättvis handel eller Kriterie Wizarden på Upphandlingsmyndighetes hemsida ger stöd i kommunens löpande arbete. Se även här nedan under resurser, Upphandlingsmyndighetens klargörande av vad ett verifikat är.

Modern Upphandling 2020 – ModUpp2020

New Wawe Group (NWG), Fairtrade Sverige, KRAV, Marine Stewardship Council, Miljömärkning Sverige, Naturskyddsföreningen och TCO Development står alla bakom hållbarhetsmärkningar med miljömässiga- och sociala krav.

#ModUpp2020 är ett samarbetsprojekt som uppmanar offentlig sektor att ställa om till en Modern Upphandling genom att bli en kravställare som hanterar skattemedel på ett ansvarsfullt sätt och bidrar till en hållbar utveckling. Vi erbjuder stöd och riktlinjer med hjälp av våra tredjeparts miljömässiga och sociala hållbarhetscertifieringar. Läs mer om ModUpp2020 här

I rapporten Hållbar offentlig upphandling här nedan, presenteras hur genomtänkta krav på varor och tjänster kan bli en stark drivkraft för och redskap i det lokala och regionala arbetet med hållbar upphandling där tredjepartscertifieringar kan användas som verifikat i den offentliga upphandlingen. I Riktlinjer för en modern upphandling, här nedan presenteras kort vad intentionerna är med #ModUpp2020.

Läs mer:

Resurser

Här kan du fördjupa dig ytterligare genom att läsa kriterier för offentlig upphandling i enlighet med principer för rättvis handel.