Frågor & Svar

På den här sidan hittar du svar på flera vanligt förekommande frågor om Fairtrade. Sortera genom kategorierna nedan och klicka på frågorna för att få fram svaren.

Visa:

Visar: Kriterier, minimipris & premie

Måste odlare gå med i kooperativ för att kunna bli certifierade?

Ofta väljer odlare själva att bilda en förening, kooperativ eller liknande organisationsform för att effektivt kunna samarbeta och uppnå skalfördelar, t ex att dela på kostnaderna för en kvarn, en traktor eller annan infrastruktur.

Ungefär 70 procent av världens kaffe kommer från odlare som livnär sig på småskaligt jordbruk och som ofta organiserar sig i kooperativ. Inom banan- och teodling är det vanligare med anställd arbetskraft på privatägda plantager. Fairtrades kriterier omfattar också den typen av produktion.

Är transporter inkluderade i Fairtrades kriterier?

Fairtrades syfte är att förbättra arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom.

Fairtrades fokus ligger på råvaruproduktion och kriterierna omfattar produkter såsom kaffe, kakao, bananer, socker och rosor. När det gäller leden efter råvaruproduktionen såsom transport, processering, packning och försäljning kan det även förekomma problem med dåliga löner och arbetsvillkor.

Men Fairtrade är inte expert på dessa områden, utan här finns det istället andra organisationer t ex fackliga organisationer, som är specialister på att driva på arbetet för schyssta villkor inom dessa sektorer. Fairtrade samverkar med dessa för att hjälpas åt att trycka på för schyssta villkor genom hela handelskedjan.

Hur motverkar Fairtrade barnarbete?

Uppskattningsvis är cirka 150 miljoner av världens barn involverade i arbetsformer som negativt påverkar barnets utbildning, hälsa och säkerhet (ILO 2017).

Fairtrade arbetar med att motverka fattigdom – grundorsaken till förekomsten av barnarbete. Det sker genom kriterier för ekonomisk, social och miljömässig utveckling, samt certifiering och kunskapsöverföring. Certifierade producentorganisationer får genom Fairtrade förbättrade ekonomiska villkor, en stabilare ekonomi och ökade möjligheter för barn att gå i skolan istället för att arbeta.

Fairtrade har utvecklat sina kriterier, kontrollen och kontrollverktyg i enlighet med ILO:s konventioner (nr 29, 105, 138 och 182). Fairtrade förbjuder att barn under 15 år arbetar som anställd arbetskraft. Inget barn under 18 år får vara involverade i arbete som är farligt eller skadligt för hälsan, som påverkar deras utbildning eller utveckling.

Däremot får barn hjälpa till med arbete på familjens gård, men under strikta riktlinjer. De får arbeta efter skolan och på skollov. Arbetet måste överses av en vuxen familjemedlem, får inte hindra skolgång (att barnet är för trött eller blir sjukt) eller negativt påverka barnets personliga utveckling och hälsa. Arbetet får inte vara farligt och exploaterande eller hindra barnets generella utveckling.

Regelbundna kontroller genom Flocert

Certifierade odlingar eller plantager kontrolleras regelbundet av kontrollorganet Flocert. Om barnarbete upptäcks finns ett åtgärdssystem som omedelbart vidtas för att skydda barnet i fråga. I allvarliga fall kan Fairtrade-certifieringen dras tillbaks för producentorganisationen. Utgångspunkten är att Fairtrade med olika stödåtgärder skall hjälpa producentorganisationen att rätta till problemen, för att de sedan ska kunna fortsätta bedriva handel på villkor som skapar en väg ut ur fattigdomen.

Utöver Fairtrades kriterier jobbar Fairtrade International även med ett flertal olika förebyggande projekt för att motverka barnarbete. Läs mer på Fairtrade Internationals hemsida.

Vilka typer av kriterier finns inom Fairtrade?

Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom.

De internationella Fairtrade-kriterierna innebär i korthet att:

  • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
  • Premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
  • Barnarbete och diskriminering motverkas
  • Demokratin och organisationsrätten främjas
  • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Arbets- och produktionsvillkor varierar oftast från produkt till produkt. Kaffe och kakao odlas till exempel mestadels av odlare som livnär sig på småskaligt jordbruk. För dessa människor är betalningen för råvaran avgörande för familjeekonomin. Te däremot, odlas oftast på större plantager med anställd arbetskraft. Här spelar lönenivån och arbetsvillkoren en viktigare roll.

Med detta som bakgrund bygger de generella internationella Fairtrade-kriterierna på en uppdelning i odlare respektive anställd arbetskraft, baserat på kärnkriterier och utvecklingskriterier.

Handeln med råvaran/produkten regleras också genom handelskriterierna och de produktspecifika kriterierna, med krav på bl a spårbarhet och skriftliga avtal gällande kvantiteter, kvalitet, pris, betalnings- och leveransvillkor.

Utöver kriterier som är kopplade till råvaror finns även kriterier för produktion av fotbollar. 2015 lanserades Fairtrades klimatkriterier som reglerar så kallade Fairtrade Carbon Credits, som odlare i småskaligt jordbruk kan välja att certifiera sig uifrån.  De syftar till att ge odlare möjlighet att, genom att sälja koldkrediter, investera i och driva projekt för att minska sin egen klimatpåverkan och att öka sin motståndskraft mot effekterna av klimatförändringarna.

2016 lanserades även Fairtrades textilkriterier, ett verktyg för klädtillverkare och varumärken att systematiskt arbeta för att skapa förutsättningar för förbättrade arbetsförhållanden genom hela produktionskedjan för textilier. Kriterierna, går i linje med Fairtrade generella kriterier för anställd arbetskraft.

Hur fungerar Fairtrade-premien?

Fairtrade-certifierade producentorganisationer får en Fairtrade-premie vid försäljningen av råvaran.

Denna ligger utöver minimipriset men ingår alltid i den totalsumma köparen betalar för råvaran. Ju större volymer Fairtrade-certifierad råvara som köps/säljs, desto högre blir med andra ord premien i absoluta tal. Fairtrade-premien används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t.ex. i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket/produktionen.

Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna, en viktig del i en demokratisk process. Premien ligger på cirka 5 % (beroende på produktgrupp) av försäljningsvärdet. Exempel: för kaffe är premien 20 cent per sålt pound och för bananer en USD per såld bananlåda. (1 pound = ca 0,45 kg, 1 kilo = ca 2,2 pound)

Hur fungerar Fairtrades minimipris?

Fairtrade-kriterierna syftar till att odlaren (för flertalet produktgrupper) ska få ett pris som täcker produktionskostnaden, i form av ett minimipris.

Minimipriset räknas ut av Fairtrade International, utifrån insamlad information från producenter, handlare och externa rapporter för COSP (Cost of sustainable production).

Minimipriset är inte ett fast pris, utan ett lägsta pris som inte får underskridas. I förhandlingen mellan köpare och odlaren av en Fairtrade-certifierad råvara sätts ofta priset ovan eller långt ovan minimipriset, utifrån faktorer såsom sort, kvalitet, ursprung och volym. Om råvaran dessutom är ekologiskt certifierad får odlaren ett ännu högre pris, genom den s.k. ”ekologiska prisdifferentialen”.

När du köper en Fairtrade-märkt produkt bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor. Ökade inkomster gör att odlarna kan planera långsiktigt för verksamheten, t ex att förbättra kvaliteten på produkterna och/eller att höja effektiviteten i produktionen. En följd av detta är också att barnarbete motverkas; barnen kan gå i skolan istället för att arbeta, då föräldrarna får högre inkomster.