Kriterier & kontroll

Fairtrade International är den internationella paraplyorganisationen som utvecklar kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Certifiering och kontrollen av att Fairtrades kriterier efterlevs av producentorganisationer, exportörer och importörer utförs av Flocert som är ett oberoende internationellt certifieringsorgan med ISO 17065-ackreditering.

Fairtrades kriterier

Internationella Fairtrade-kriterier baseras på ILO-konventionerna för mänskliga rättigheter i arbetslivet samt syftar till ekonomisk utveckling och ökad miljöhänsyn.
Arbets- och produktionsvillkor varierar oftast från produkt till produkt. Kaffe och kakao odlas till exempel mestadels av odlare som livnär sig på småskaligt jordbruk. För dessa människor är betalningen för råvaran avgörande för familjeekonomin. Te däremot, odlas oftast på större plantager med anställd arbetskraft. Här spelar lönenivån och arbetsvillkoren en viktigare roll.

Med detta som bakgrund bygger de generella internationella Fairtrade-kriterierna på en uppdelning i odlare respektive anställd arbetskraft, baserat på kärnkriterier och utvecklingskriterier:

  • Kärnkriterierna måste vara uppfyllda – de flesta initialt, vissa efter ett eller tre år – för att en producentorganisation ska kunna bli Fairtrade-certifierad.
  • Utvecklingskriterierna handlar om att kontinuerligt skapa förbättringar utifrån uppfyllda kärnkriterier, till exempel i fråga om arbetsvillkor och löner samt att hela tiden utveckla verksamheten socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Handeln med råvaran/produkten regleras också genom handelskriterierna och de produktspecifika kriterierna, med krav på bland annat spårbarhet och skriftliga avtal gällande kvantiteter, kvalitet, pris, betalnings- och leveransvillkor.

Generella kriterier – för odlare

Med odlare avses enskilda individer eller familjer som livnär sig på småskaligt jordbruk och som har gått ihop i en producentorganisation – ofta ett kooperativ, förening eller liknande organisationsform – för att skapa skalfördelar och tillsammans utgöra en starkare kraft i den internationella handeln. Kriterierna omfattar bland annat krav på demokratisk organisationsstruktur, att alla medlemmar ges möjlighet att vara delaktiga i de beslut som tas inom producentorganisationen.

Torkning av kakaobönor, Elenbenskusten.Foto: Eric St Pierre

Torkning av kakaobönor, Elfenbenskusten. Foto: Eric St Pierre

Generella kriterier – för anställd arbetskraft

Anställd arbetskraft utgörs oftast av människor som jobbar på plantager eller i fabriker som ägs och drivs privat. Kriterierna för anställd arbetskraft handlar till exempel om att arbetsgivaren ska betala löner som minst ligger i nivå med landets lagstadgade minimilön, bistå med boende då detta är relevant samt ge de anställda rätt och möjlighet att gå med i fackföreningar. Kriterierna rör också hänsyn till de anställdas hälsa och säkerhet samt miljöhänsyn. Barn under 15 år får inte anställas som arbetskraft.

Hilda Largocha - Anställd-på bananplantage. Foto: Marcel Koppen

Hilda Largocha, anställd på bananplantage. Foto: Marcel Koppen

Handelskriterier

Handelskriterierna gäller alla aktörer som handlar med (köper och säljer) Fairtrade-certifierade produkter/råvara, fram till och med att produkten förpackas och märks. Kriterierna omfattar bland annat krav på fysisk spårbarhet, skriftliga avtal, långsiktiga handelsrelationer och möjlighet till förfinansiering.

Produktspecifika kriterier

Utöver de generella kriterierna för odlare och anställd arbetskraft samt handelskriterierna finns även produktspecifika tillägg. För varje produktgrupp finns också en förteckning över minimipris och Fairtrade-premie samt ekologisk prisdifferential.

Fairtrades textilkriterier

Fairtrades textilkriterier lanserades i mars 2016. Kriterierna erbjuder ett verktyg för klädtillverkare och varumärken att systematiskt arbeta för att skapa förutsättningar för förbättrade arbetsförhållanden genom hela produktionskedjan för textilier.

Kriterierna går i linje med Fairtrades generella kriterier för anställd arbetskraft och ställer höga krav på både tillverkare och fabriker, vilket inkluderar arbetsförhållanden, levnadslön och anställdas rättigheter. Kriterierna inkluderar krav på att levnadslön skall uppnås inom sex år. Fairtrades textilkriterier inkluderar tillverkning av bomullsprodukter, men även andra typer av hållbara fibrer.

För närvarande finns det inga företag i Sverige som jobbar med Fairtrades textilkritierier.

Fairtrades klimatkriterier och Fairtrade-märkta utsläppskrediter

2015 lanserades Fairtrade Carbon Credits – dvs Fairtrade-märkta utsläppskrediter – som regleras genom Fairtrades klimatkriterier. Det är frivilliga kriterier som odlare i småskaligt jordbruk kan välja att certifiera sig utifrån och syftar till att ge odlarna möjlighet att investera i och driva projekt för att minska sin egen klimatpåverkan och att öka sin motståndskraft mot effekterna av klimatförändringarna. De Fairtrade-märkta utsläppskrediterna har tagits fram tillsammans med Gold Standard, som är en av de ledande organisationerna som jobbar med koldioxidkrediter och hållbar utveckling.

Utsläppskrediterna genereras genom projekt inom energieffektivisering, förnybar energi eller återplantering av skog och säljs sedan på den frivilliga marknaden för utsläppsrätter.

Precis som för Fairtrade-certifierade råvaror finns ett minimipris för krediterna för att projekten ska vara ekonomiskt hållbara för producenterna. Utöver minimipriset generar utsläppskrediterna också en extra Fairtrade-premie, som används för investeringar som minskar producenternas och lokalsamhällets klimatpåverkan.

Certifiering och kontroll

Alla producentorganisationer, stora som små, kooperativ som plantage, måste genomgå en initial kontroll för att få sälja sina produkter som Fairtrade-certifierade. Ansvaret för kontroll och certifiering av producentorganisationer och exportörer/importörer ligger hos Flocert.

FLOCERT coffee audit in Costa Rica-scr

Kontroll av kaffeodling i Costa Rica. Foto: Tatiana Marin

Flocert ägs av Fairtrade International men drivs som ett oberoende internationellt certifieringsorgan med ISO 17065-ackreditering. Kontrollen säkrar att Fairtrades internationella kriterier efterlevs av såväl producentorganisationer som exportörer och importörer. Flocert följer ISO 17065-standard, det vill säga den ledande kvalitetsnorm som gäller för certifieringsorganisationer. Detta innebär att verksamheten är oberoende och transparent samt att detta kontrolleras av en tredje part.

Initial inspektion

När producentorganisationen skickar in en ansökan om Fairtrade-certifiering till Flocert, genomförs en initial inspektion på plats av en regional inspektör från Flocert. För att producentorganisationen ska kunna bli certifierad måste kärnkriterierna uppfyllas.

Inspektionerna görs både av organisationens centrala delar och slumpmässiga kontroller av enskilda odlare eller intervjuer av anställda. Inspektionernas omfång beräknas utifrån storleken på producentorganisationen. Därefter skickas en rapport till Flocert för utvärdering och beslut kring huruvida producentorganisationen ska certifieras eller inte.

Uppföljning

Efter att den initiala inspektionen är genomförd och godkänd av certifieringsorganet Flocert startar en certifieringscykel med årliga kontroller av att kriterierna uppfylls och de krav som finns på gradvisa förbättringar enligt utvecklingskriterierna.

Längden på en inspektion, för såväl initial inspektion som uppföljning, varierar beroende på producentorganisationens storlek, uppbyggnad och antalet produkter som säljs. En fullständig inspektion kan ta allt från fyra dagar upp till flera veckor.

Vad händer om kriterierna inte följs?

En Fairtrade-certifierad producentorganisation som inte uppfyller fastställda kriterier får en anmärkning och krav på rättelse inom en specificerad tidsperiod. Fairtrade handlar om utveckling, därför ligger stort fokus på att hjälpa producentorganisationen att komma till rätta med de problem som finns. Vid upprepade misslyckanden med att rätta noterade missförhållanden blir producentorganisationen av med sin certifiering. Vissa anmärkningar av allvarlig karaktär ger underlag för omedelbar ”avstängning”. Om en producentorganisation misstänks inte leva upp till kriterierna kan oanmälda inspektioner och mer omfattande utredningar utföras.

Varför förannonserade inspektioner?

Genom samarbete och gemensamma målsättningar som utgångspunkt är de certifierade producentorganisationerna i förväg informerade om de inspektioner som äger rum. En inspektion tar flertalet dagar att genomföra och inspektören måste gå igenom omfattande dokumentation kring verksamheten. Förberedelser är därmed nödvändiga och det går inte att avhålla någon från sitt jobb i flera dagar utan att ha bokat in det i förväg. Undantaget är då en certifierad producentorganisation av någon anledning misstänks bryta mot kriterierna – detta leder till oanmälda inspektioner.

ISO 17065-ackrediterad certifieringsorganisation

ISO 17065 (tidigare ISO65) är den ledande internationella kvalitetsnormen för certifieringsorganisationer.

Det innebär att:

  • Flocert uppfyller krav på transparens i alla processer, det vill säga öppenhet gentemot kunder och konsumenter i alla led.
  • Flocert har ett kvalitetskontrollsystem för kontinuerlig utveckling av verksamheten.
  • Flocert är en oberoende certifieringsorganisation och behandlar alla kunder lika.
  • Flocert utfärder certifikat (garantier) med högsta trovärdighet.
  • Flocert kontrolleras av en oberoende tredje part gentemot kriterierna för
    ISO 17065.

Läs mer