Hoppa till innehåll
Blogg /

Miljöhänsyn börjar med fattigdomsbekämpning

Klimatförändringarna äventyrar odlarnas försörjningsmöjligheter – och om det är svårt att få pengarna att räcka till familjens mat riskerar omtanken om miljön att komma i sista hand. Fattigdomsbekämpning och klimatarbete hänger tätt samman.

Friska kaffebär på kaffebuske i Peru. En vanlig följd av klimatförändringarna är att kaffebuskarna blir sjuka.
Friska kaffebär på kaffebuske i Peru. En vanlig följd av klimatförändringarna är att kaffebuskarna blir sjuka.

Det är faktiskt så illa att många av dagens kaffeodlingar skulle kunna slås ut runt år 2050, på grund av ett torrare och varmare klimat. Produkter som anses vara i särskild fara för klimatförändringarnas påverkan är förutom kaffe också kakao, te och bananer. Extrema väderhändelser som torka, skyfall, översvämningar och värmeböljor försämrar förutsättningarna för både skördar och boskap, och rubbar den känsliga balans som är en nödvändighet både för odlarnas möjlighet till försörjning och för att produktionen av mat till människor som bor i närområdet ska vara tillräcklig.

Småskaliga odlare är de som påverkas mest av klimatförändringarna

Klimatförändringarna hotar hela jordbrukssektorn. Mest utsatta är småskaliga odlare eftersom de många gånger står utan ekonomiska resurser att anpassa verksamheten. Dessutom är de mycket sårbara för naturkatastrofer. Eftersom kaffe till stor del odlas av småskaliga odlare är det lätt att förstå att klimatförändringarna har stor påverkan på kaffeindustrin, exempelvis genom förändrade vädermönster, nya sjukdomar och skadedjur.

För att säkra framtidens tillgång på livsmedel för odlarna – och för oss som i avlägsna länder sedan konsumerar dessa varor – krävs att odlarna ges möjlighet att investera i åtgärder för att skydda sin närmiljö, hantera konsekvenserna av klimatförändringarna och minska sin egen klimatpåverkan. Det kan handla om att utveckla grödor, effektivisera produktionen eller använda metoder mot skadedjur som inte innebär giftiga kemikalier. Och för det behövs resurser.

José Joaquin Santana - kaffeodlare i Dominikanska republiken
José Joaquin Santana, kaffeodlare, Dominikanska republiken

Att möta klimatförändringarna kräver resurser

Fairtrade ger odlare och anställda viktiga verktyg för att minska sin miljöpåverkan och hantera konsekvenserna av klimatförändringarna. Genom Fairtrades minimipris, premie och ekologiska prisdifferential får producenterna starkare ekonomiska resurser att möta klimatförändringarna. Dessutom används ofta Fairtrade-premien för en omställning till ekologisk produktion, vilket ger odlaren ytterligare ett högre pris för råvaran, utöver minimipriset och premien.

Många gånger börjar odlarna med att bli Fairtrade-certifierade, för att sedan också bli ekologiskt certifierade. Det finns flera förklaringsfaktorer till detta, kopplat till Fairtrade-certifieringen. En faktor är miljökriterierna, en annan faktor är att premien många gånger används till att finansiera omställningen mot ekologisk odling. Idag är mer än hälften av de Fairtrade-certifierade producenterna även ekologiskt certifierade.

Händer som håller i kaffebönor.
Att ge kaffeodlarna resurser att möta klimatförändringarna och ta sig ur fattigdomen är ett gemensamt ansvar som vilar i allas våra händer.

När odlaren kan sätta mat på bordet till sin familj blir det lättare att värna om miljön

Fairtrades miljökriterier handlar bland annat om förbud mot skadliga bekämpningsmedel, ansvar för grund- och ytvatten, skydd av utrotningshotade arter, hänsyn till biologisk mångfald och buffertzoner för att skydda känsliga naturområden.

Men utmaningarna med klimatförändringarna är stora. Därför stödjer Fairtrade producenterna ytterligare genom bland annat:

  • Ett särskilt program inriktat på de regioner och produkter som anses vara särskilt utsatta för klimatförändringarnas följdverkningar
  • En global handlingsplan för att möta klimatförändringarna
  • Opinionsbildning kring klimatförändringarna. Exempelvis producentdeltagande på FNs klimatmöte (COP)

Allt fler inser att vägen till ett mer hållbart samhälle måste vara ett arbete där fattigdomsbekämpning och miljö- och klimatarbete går hand i hand. Fairtrade ser ett växande intresse från företag som vill inkludera människan bakom produkten i sitt hållbarhetsstrategiska arbete.

Varje enskild konsument kan genom att välja det Fairtrade-märkta kaffet i butiken eller caféet inte bara påverka livet för kaffebönder i Nicaragua utan också sända viktiga signaler till företag och politiker om att vi vill att de varor vi köper och konsumerar ska vara schysst producerade. Någon lär någon gång ha sagt ”save the people, save the planet”. Det är precis det som det handlar om. Det arbetet börjar med Fairtrade.