nyheter / 03 feb 2016

Ny FN-grupp ska öka kvinnors ekonomiska inflytande

Den 21 januari fördes den första diskussionen om att stärka kvinnors ekonomiska inflytande på World Economic Forum i Davos. Medgrundaren Justine Greening som är huvudsekreterare med ansvar för internationell utveckling säger att målet med gruppens arbete är att ta tillvara på potentialen hos halva världens befolkning.

Equal-Harvest_Pamela-Ngososei-FairtradeFairtrade är glada att FN, Världsbanken och Storbritanniens regering ser hur viktigt det är att låta kvinnor ha en avgörande roll i stärkandet av den globala ekonomiska tillväxten. Fairtrade uppmanar gruppen att fokusera på kvinnliga odlare i länder med utbredd fattigdom.

Fairtrades studie Equal harvest visar de svårigheter som kvinnor inom jordbruk möter och innehåller rekommendationer för hur företag och regeringar kan motverka problemen. För att minska könsklyftan behöver kvinnor finansiering, tillgång till utbildning, anställning i högre positioner och medlemskap i kooperativa organisationer och odlarorganisationer.

Kvinnor äger generellt sett mindre odlingsmark och boskap än män. Detta gör att kvinnor ofta har svårare att ta lån och att män får större inflytande i kooperativ, där markägande ofta är ett krav för medlemskap. Trots att kvinnor utgör nästan halva arbetskraften är andelen kvinnor i registrerade Fairtrade-kooperativ bara 20%. Fairtrade jobbar dock aktivt för att stärka kvinnors inflytande och självbestämmande.

Precis som FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation tidigare har påpekat kan vi minska antalet som lider av hunger i världen med upp till 150 miljoner genom att bekämpa denna typ av ojämlikhet.

Det finns tydliga bevis för att ökad involvering av kvinnor förbättrar livet för hela samhällen. Hos Fairtrade har de kvinnor vi stöttat med utbildning eller styrelsemedlemskap i kooperativen gjort enorma förbättringar inom sina företag och investerat Fairtrade-premier i bättre tillgång till vatten, sjukvård och utbildning, vilket stärker samhället.

För att komma åt problemen i en större skala uppmanar Fairtrade FN:s nya panel att vidta åtgärder för att eliminera de hinder som just nu håller tillbaka kvinnor och att förbättra kvinnors möjlighet att bidra till den globala ekonomin.