Internationell certifiering

Fairtrade är en internationell certifiering av råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär att varan är producerad med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav.

Du som väljer att köpa Fairtrade-märkta produkter är med och skapar möjligheter för människor att stärka sitt inflytande och påverka sin inkomst, och därmed sin livssituation. Genom att äta, dricka och handla Fairtrade-märkta produkter bidrar du till en mer hållbar värld.

Krav för en hållbar framtid

För att Fairtrade ska certifiera en råvara eller produkt måste flera olika krav vara uppfyllda. Kraven bygger på internationella Fairtrade-kriterier för ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. De är baserade på Internationella arbetsorganisationen ILO:s konventioner för mänskliga rättigheter i arbetslivet. Precis som Fairtrade vill ILO att alla människor ska ha schyssta villkor på jobbet och i livet.

Fairtrade fokuserar på människor som är sysselsatta inom jordbruket, vilket är ungefär en fjärdedel av världens arbetande befolkning. Det handlar om de människor som odlar och producerar de varor som vi dagligen konsumerar, såsom kaffe, bananer, vin och bomullen i våra kläder. Därför har Fairtrade tagit fram särskilda kriterier för odlare i kooperativ, för anställda på plantager och för olika råvaror. Det finns till exempel kriterier för såväl mindre kaffekooperativ som för anställda på stora bananplantager. Ett kontrollorgan som heter Flocert kontrollerar att odlarna följer Fairtrades kriterier.

Minimipris och premie

Fairtrade verkar för att odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom själva ska kunna ta sig ur fattigdomen – och förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Ofta är betalningen som en odlare får vid försäljning av råvaran avgörande för att få ihop familjeekonomin. Därför sätter Fairtrade ett minimipris på råvaror. Det är en lägstanivå som odlare och köpare utgår ifrån i prisförhandlingen. Men slutpriset blir ofta högre. Syftet med minimipriset är att odlarna ska ha ett fungerande skyddsnät när världsmarknadspriset är så lågt att odlarna riskerar att gå back på sin produktion.

Om världsmarknadspriset är högre än minimipriset, är det istället det som avgör hur mycket odlarna får betalt. Fairtrades minimipris gör att odlarna kan vara trygga i att de alltid får en betalning som minst täcker produktionskostnaden. Den tryggheten gör det lättare för dem att planera sin framtid.

När odlare säljer sina råvaror får de även en Fairtrade-premie. Premien är en extra betalning som odlarna eller de anställda samlar i en gemensam pott. Pengarna ska användas för investeringar i verksamheten eller i utvecklingsprojekt i lokalsamhället. Hälsovård, utbildning, förbättrad infrastruktur och omställning till ekologisk odling är några exempel på vad premien används till. Odlarna eller de anställda på plantagen beslutar gemensamt hur premien ska användas.

Rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen

Fairtrade certifierar två typer av organisationer. Majoriteten är kooperativ som består av småskaliga, enskilda odlare med egen mark. En mindre andel är plantager med anställd arbetskraft. Kriterierna ser lite olika ut för odlare och plantageanställda.

För odlare i kooperativ innebär kriterierna bland annat att priset de får för råvaran minst ska täcka deras produktionskostnad. Kooperativet ska ha ett demokratiskt årsmöte där de till exempel fattar beslut om vad premien ska användas till. Fairtrade-kriterierna ger också incitament för ekologisk odling, genom att de garanteras en extra betalning om råvaran som säljs är ekologiskt certifierad.

För anställda på plantager betyder kriterierna att de anställda får en lön som minst ligger i nivå med landets lagstadgade minimilön, ett anställningsavtal och ordentlig skyddsutrustning. De innebär också att de anställda har rätt till övertidsersättning och föräldraledighet. De ska kunna göra sin röst hörd och organisera sig fackligt.

Både odlare och anställda har också skyldigheter. Barnarbete, tvångsarbete eller diskriminering får till exempel inte förekomma på kooperativ och plantager. Vissa bekämpningsmedel är också förbjudna.