Kakao

Trots att kakao är en eftertraktad råvara får odlarna ofta mycket dåligt betalt. Kakaobranschen präglas av svåra arbetsförhållanden och låga löner. Fairtrades kriterier för kakao innebär bland annat att minimipriset måste täcka kostnaden för en hållbar produktion.

Fairtrade stärker kakaoodlarnas möjligheter att vara en stark part i den internationella kakaohandeln. Vi motarbetar barnarbete genom att trygga bättre familjeinkomster. 2019 höjde Fairtrade både minimipriset och premien för kakao med 20 procent som ett led i strategin att uppnå levnadsinkomst för odlarna. 

Var odlas kakao?

Sedan mitten av 1900-talet har Västafrika varit centrum för kakaoproduktion där Ghana och Elfenbenskusten är de största exportländerna. I Ghana står kakao för 40 procent av landets totala exportintäkter, men bara en liten del av vinsten går till dem som arbetar med att odla kakao.  

I fler än 30 länder med utbredd fattigdom har kakaoindustrin stor betydelse för samhällsekonomin och drygt 50 miljoner människor är beroende av kakaoproduktion för sitt uppehälle.

Kakaobranschens utmaningar

Odlarna får dåligt betalt

Många av världens kakaoodlare lever i absolut fattigdom. Under lång tid har odlarna fått dåligt betalt för sin kakao och de har därför inte har haft möjlighet att satsa på produktions- och kvalitetsförbättringar. Kakaoodlarna har svårt att ta sig in på världsmarknaden och skapa handelsförbindelser, något som resulterat i att mellanhänder tar en stor del av vinsten. Detta har bidragit till att kakaoodlarnas barn inte ser någon framtid i branschen, utan lämnar odlingarna och flyttar in till städerna. Den genomsnittliga åldern för en kakaoodlare är i dag 50 år. 

Barnarbete vanligt inom kakaoodling

Inom kakaoindustrin är barnarbete vanligt. I Västafrika arbetar uppemot två miljoner barn med kakaoodling. Uppskattningsvis arbetar hundratusentals av dem under slavliknande förhållanden.

Klimatförändringar hotar produktionen

Kakao är en känslig råvara. Ghana och Elfenbenskusten, som tillsammans producerar cirka två tredjedelar av världens kakao, väntas bli både varmare och torrare till följd av klimatförändringar. Tidigare har ett torrare klimat i denna region inneburit att odlingsbar mark för kakao blivit obrukbar. 

Fairtrade påverkar kakaobranschen 

Fairtrade-kriterierna för kakao innebär bland annat: 

  • Minimipriset måste täcka kostnaden för hållbar produktion. Priset blir högre om kakaon är ekologisk. När världsmarknadspriset är högre än minimipriset ska odlarna få detta. 
  • Krav på demokratiutveckling – bland annat att varje odlare och anställd har rätt att uttrycka sin åsikt och vara delaktig i beslut som fattas i kooperativet eller på plantagen.
  • En premie för råvaran ska betalas ut till en pott som medlemmarna eller de anställda själva bestämmer över. Kakaopremien har bland annat använts till investeringar i skolbyggen, fonder för mikrokrediter och omställning till ekologisk produktion. 
  • Förbud mot barnarbete.
  • Stöd i att ställa om till mer miljövänliga odlingsmetoder, med mindre användning av bekämpningsmedel. 
  • Att odlarna arbetar för att motverka de negativa effekterna av klimatförändringarna. Till exempel genom att använda grödor som är mer motståndskraftiga mot torka eller hitta nya sätt att samla upp regnvatten.
  • Långsiktiga handelsrelationer ska uppmuntras.

Vi odlar din kakao

Man bär på korg med kakaofrukter
Fortin Bley, Elfenbenskusten

Kvinna med machete
Dah Oho Gboklela, Elfenbenskusten