Barnarbete

Miljontals barn världen över tvingas arbeta i stället för att gå i skolan. I många fall har de långa arbetsdagar och farliga uppgifter. Fairtrade förbjuder barnarbete och verkar för att ta itu med grundproblemet – fattigdom.

Med barnarbete menas arbete som är skadligt för ett barns hälsa eller hindrar dess skolgång. Det handlar alltså inte om att hjälpa till i hemmet eller att som tonåring arbeta extra efter skolan.

Diagram över antal barn som arbetar i världen. Barnarbete har minskat stadigt sedan år 2000, men mellan 2016 och 2020 har antalet barn som arbetar ökat.

Hur många barn arbetar?

Sedan några år tillbaka ökar barnarbetet i världen, efter en lång nedåtgående trend. Exakt hur många barn som arbetar är svårt att veta då mörkertalet är stort. En rapport från ILO och Unicef uppskattar att 160 miljoner barn arbetar, varav 112 miljoner inom jordbrukssektorn. Ungefär hälften av barnen som arbetar har direkt farliga arbetsuppgifter. Inom jordbruket kan det till exempel handla om att använda farliga verktyg som macheter eller att hantera hälsoskadliga kemikalier.

Barnarbete förekommer inom produktionen av bland annat guld, kakao, kaffe, bananer, tegel, sockerrör, tobak, bomull och ris. Den största delen utgörs av barn som arbetar i familjens eget jordbruk. Gemensamt för de länder som har hög risk för barnarbete är att det finns en utbredd fattigdom i landet.

Riskprodukter för barnarbete är: Guld, kakao, kaffe, bananer, tegel, sockerrör, tobak, bomull och ris.

Barnarbete har flera orsaker – fattigdom avgörande

Barnarbete är ett komplext problem som har flera orsaker. Till exempel spelar tillgången till utbildning roll. Barn som av olika anledningar inte kan gå i skolan löper större risk att behöva arbeta. Det kan till exempel handla om att det är för långt att ta sig till närmaste skola eller att flickor stannar hemma när de har mens för att det saknas säkra toaletter eller tillgång till mensskydd i skolan.

Men den enskilt viktigaste orsaken är alltså fattigdom. När vuxna inte tjänar tillräckligt för att kunna försörja sig själva och sina familjer tvingas barnen arbeta i stället för att gå i skolan. I många fall är inkomsten från barnets arbete nödvändig för att familjen ska överleva. Så är det ofta för familjer inom kakaoodling i Västafrika, sockerrörsodling i Latinamerika och bomullsodling i Indien.

Pojke i klassrum
16-åriga Samuel Appiahs föräldrar är kakaoodlare i byn Asuadai i Asunafo, Ghana. Han hjälper, som många andra barn, till på odlingen. Här är det vanligt att barn helt överger skolan, eller inte ens får chansen att börja. Det saknas kunskap och utbildning om barns rättigheter. Därför har Fairtrade tillsammans med barnrättsorganisationer under tre års tid utvecklat ett program för att skydda barn mot olika former av barnarbete:

– Efter Fairtrades kurs om barnarbete har vi lagt mer fokus på skolan. Nu uppskattar vi studierna mer, säger Samuel. Jag går i skolan för att jag vill lära mig, utvecklas och få ett bra liv.

Priset på kakao kopplat till förekomsten av barnarbete i Västafrika

Kakaobranschen är särskilt utsatt vad gäller barnarbete. I Ghana och Elfenbenskusten, där majoriteten av all världens kakao odlas, arbetar i dagsläget närmare 1,6 miljoner barn i åldrarna 5–17 år med kakaoproduktion. Det är ungefär lika många barn som det över huvud taget finns i den åldersgruppen i Sverige. En genomsnittlig kakaoodlare i Elfenbenskusten i Västafrika tjänar bara en tredjedel av vad som behövs för att ha råd med näringsrik mat, skolgång till barnen och en anständig bostad. Det finns forskning som visar på ett samband mellan sjunkande kakaopriser och ökad förekomst av barnarbete i bland annat Elfenbenskusten och Ghana.

Barn som inte går i skolan får svårt att ta sig ur fattigdomen

Barnarbete gör det också svårare för barn att ta sig ur fattigdomen, eftersom det hindrar möjligheten till utbildning. Dessutom pressar barnarbetet ner lönenivåerna ytterligare i länder där många redan lever långt under fattigdomsgränsen. Därför räcker det inte att bara förbjuda barnarbete i länder med utbredd fattigdom. Angreppssättet måste vara bredare.  

Vad gör Fairtrade?

Fairtrade har valt att arbeta i regioner där risken för barnarbete är hög eftersom det är där certifieringen kan göra som mest nytta.

Fairtrades främsta verktyg för att motverka barnarbete är att säkerställa en bättre betalning till odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Det sker genom Fairtrades minimipris, kriterier om löneutveckling och främjandet av långsiktiga handelsavtal. Med dessa verktyg kan odlarna själva skapa sig en tryggare familjeekonomi, och därmed låta sina barn gå i skolan i stället för att arbeta.


Även Fairtrade-premien, den extra betalningen för utveckling av verksamhet eller lokalsamhälle, spelar en viktig roll. På flera kakaokooperativ i Västafrika har Fairtrade-premien använts till att bygga skolor i områden där sådana inte fanns. Premien kan också användas till inköp av läromedel, skoluniformer, skolmat och transporter till och från skolan.

Och forskning visar att det fungerar. Enligt en undersökning av kaffekooperativ i Etiopien och Uganda går barn till Fairtrade-certifierade odlare längre i skolan. Dessutom är barnens skolgång mer effektiv, det vill säga de fullbordar i större utsträckning sin utbildning utan att behöva gå om eller avsluta i förtid. En studie av kakaoodling i Elfenbenskusten konstaterar att Fairtrade leder till bättre priser för kakaon och därmed ökade inkomster för odlarna. Det i sin tur har lett till att Fairtrade-odlarna investerar ungefär 33 procent mer i sina barns skolgång än vad deras icke-certifierade motparter gör.

Förbud mot barnarbete i Fairtrades kriterier

Barnarbete är förbjudet enligt Fairtrades kärnkriterier. Det innebär att förbudet gäller för alla produkter och att det måste vara uppfyllt innan ett kooperativ eller en plantage kan bli Fairtrade-certifierad. Om barnarbete trots allt skulle upptäckas riskerar organisationen att bli av med sin certifiering.

Mer specifikt innehåller Fairtrades kriterier följande krav:

  • Barn under 15 år får inte vara anställda.
  • Barn under 18 år får inte arbeta på ett sätt som gör att deras möjlighet till skolgång eller utveckling förhindras.
  • Barn får bara hjälpa till på sina familjers odlingar under vissa förutsättningar. Arbetsuppgifterna måste då vara lämpliga för deras ålder och det får inte ske på skoltid.

I regioner där barnarbete är vanligt uppmanas kooperativen att ta fram en åtgärdsplan mot barnarbete i sin dokumentation till Fairtrade. Exempel på en åtgärd kan vara att säkerställa att barnen får tillgång till en säker skolgång.

Lärare i klassrum
– Fairtrade har gjort stor nytta här i vårt samhälle. Certifieringen har bidragit till att stoppa barnarbete och vi har gjort riktade stödinsatser för utsatta ungdomar, säger Leticia Kwaw, lärare i Ghana. Foto: Francis Kokoroko

Fristående organ kontrollerar

För att se till att kooperativen följer Fairtrade-kriterierna utförs regelbundna kontroller av det fristående kontrollorganet Flocert. Deras inspektörer är utbildade i att ställa de rätta frågorna för att upptäcka barnarbete, och det finns även möjlighet att anmäla misstänkt barnarbete anonymt till Flocert.

Trots allt detta kan ingen certifiering garantera till hundra procent att barnarbete aldrig förekommer. Fairtrade garanterar dock att drastiska åtgärder vidtas om barnarbete skulle upptäckas.

Fler angreppssätt krävs för att stoppa barnarbete

Att tackla barnarbetet i världen kräver ett holistiskt angreppssätt och gemensamma krafter. Därför arbetar Fairtrade på flera fronter, bland annat genom att:

  • Stötta odlarkooperativ i att införa egna kontrollsystem i samarbete med barnrättsorganisationer
  • Utbilda odlare om riskerna med barnarbete
  • Samarbeta med myndigheter, barnrättsexperter och ideella organisationer
  • Uppmana företag att investera i åtgärder mot barnarbete i de områden de köper sina råvaror ifrån
  • Verka för en skarpare lagstiftning på både internationell och lokal nivå

Skarpare lagstiftning behövs för att skydda barn

Att förekomsten av barnarbete ökar visar att behovet att agera är större än någonsin. Fairtrade har en viktig roll att spela i detta, men kan inte ensamt lösa alla strukturella problem som upprätthåller barnarbetet. Tillsammans med andra aktörer arbetar Fairtrade därför för att påverka lagstiftning och strategier som rör internationell handel och mänskliga rättigheter.

En svensk och europeisk lag som håller företag ansvariga för bland annat barnarbete i deras leverantörskedjor är på gång – och Fairtrade driver på för att den ska bli så skarp som möjligt.