Klimat­förändringar

Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. Människor i länder med utbredd fattigdom drabbas i dag hårdast av det förändrade klimatet – trots att de bidragit minst till det. Fairtrade verkar för hållbarhet inom jordbrukssektorn och för att öka odlares motståndskraft mot extremväder.

Människans påverkan på klimatet har förödande konsekvenser. Förbränningen av fossila bränslen har lett till ökande temperaturer och ett alltmer extremt och oförutsägbart väder. Och ingenting tyder på att utvecklingen bromsas. Tvärtom ser det allt mindre troligt ut att uppvärmningen ska kunna hållas inom 1,5 grader, det mål som världens länder enades om i Parisavtalet 2015. Med dagens utsläppstakt handlar det snarare om uppåt 3 graders uppvärmning innan århundradets slut, enligt FN:s miljöorgan UNEP.

Kaffeodlaren Edgar Chasquero Ocaña berättar att han har märkt av klimatförändringarna sedan 2011 ungefär. Förut fanns det årstider med förutsägbart väder. De senaste åren har det förändrats.
– Ibland regnar det hela året, ibland är sommaren ovanligt lång. Våra kaffeplantor har börjat drabbas av kafferost, en svampsjukdom som vi inte hade här tidigare. Vi har fått utbildning av Fairtrade i hur vi ska anpassa oss efter de nya förhållandena.
Foto: Christoph Köstlin

Konsekvenserna av klimatförändringarna är bland annat intensiv torka, vattenbrist, resursbrist, stigande vattennivåer, översvämningar, smältande polarisar och svåra oväder.

Klimatets välmående är också tätt sammanhängande med andra miljöfrågor som exempelvis förlusten av biologisk mångfald. Men åtgärderna på de olika problemen kan ibland skilja sig åt. Därför handlar denna sida specifikt om klimatet – här kan du läsa mer om miljö och biologisk mångfald.

Odlare i länder med utbredd fattigdom drabbas hårdast

För miljontals odlare och anställda inom jordbruket världen över är konsekvenserna av det förändrade klimatet redan vardag. Det gäller särskilt i länder med utbredd fattigdom. Odlare i dessa länder upplever högre temperaturer, oförutsägbart regn och extrema väderförhållanden som påverkar förekomsten av skadedjur och skördarnas storlek. Det i sin tur hotar människors inkomster och tillgången till mat.

Ungefär 80 procent av världens mat kommer från närmare 500 miljoner småskaliga jordbruk. Världen är beroende av att de kan fortsätta producera mat för att mätta en växande befolkning. Samtidigt är de småskaliga jordbruken extra sårbara för klimatförändringarna eftersom de ofta är beroende av regnvatten, odlar på en begränsad yta och inte har det ekonomiska eller tekniska stödet som behövs för att investera i ett mer motståndskraftigt jordbruk.

Flera råvaror hotas av klimat­förändringarna

Kaffe, kakao, bananer och te är några av de grödor som är känsliga för klimatförändringar. Om utsläppen av växthusgaser fortsätter i nuvarande takt kommer produktionen av dessa råvaror försvåras kraftigt inom en nära framtid. Det visar en studie gjord av forskare i Nederländerna och Schweiz. Forskarna har tittat på hur grödor odlade i länder med utbredd fattigdom kommer att påverkas runt år 2050, utifrån olika klimatscenarier.

Kaffeblad med kafferost, en svampsjukdom som har ökat till följd av klimatförändringarna. Foto: Eduardo Martino

Så påverkas bananer av klimat­förändringar

Om utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka i samma takt som i dag kommer världens största bananexporterande länder – Ecuador, Colombia och Costa Rica – att drabbas av betydligt fler dagar med extrema temperaturer. Det innebär inte bara risk för att grödornas tillväxt minskar, utan främjar dessutom förödande svampangrepp som riskerar att slå ut hela skördar. Även i ett scenario som utgår från att utsläppen kulminerar runt år 2040 i kombination med kraftfull klimatpolitik kommer bananodlare att påverkas, exempelvis i det stora exportlandet Ecuador samt i Indien, som är världens största bananproducent. 

Så påverkas kakao av klimat­förändringar

Fortsatt hög takt på utsläppen kommer även att påverka kakaoodling. Ghana och Elfenbenskusten, som tillsammans producerar cirka två tredjedelar av världens kakao, väntas bli både varmare och torrare. Även i ett mindre dramatiskt scenario förväntas delar av dessa länder drabbas av fler torra perioder. Tidigare har ett torrare klimat i denna region inneburit att odlingsbar mark för kakao blivit obrukbar och regnskogsskövling har förekommit i jakten på mer våta marker.

Klimat­förändringar är inte rättvisa

De som bidragit minst till det förändrade klimatet drabbas i dagsläget hårdast av dess konsekvenser. För att miljontals odlare inte ska bli av med sin försörjning måste de få möjlighet att ställa om till ett mer motståndskraftigt jordbruk. Och om världen ska kunna konsumera kaffe, choklad och bananer i framtiden måste handeln bli mer hållbar.

Vad gör Fairtrade?

Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där odlare och anställda kan skapa sig en trygg tillvaro och bestämma över sin egen framtid. Men för att det ska vara möjligt krävs att produktionen sker med hänsyn till miljön och att odlarna får stöd i att möta klimatförändringarna. Fairtrades kriterier innehåller därför tydliga krav för ett hållbart jordbrukande.

Samtidigt är klimatförändringarna redan ett faktum och odlare och anställda inom jordbruket drabbas här och nu. En del i en rättvis klimatrörelse blir därför att stärka odlarnas förmåga att anpassa sig till den nya verkligheten. Det kräver att odlarna får en bättre betalning för sina grödor och ett ökat medbestämmande på den globala marknaden – vilket är själva kärnan i Fairtrades verksamhet. Forskning visar att Fairtrade leder till ökade inkomster och en mer stabil familjeekonomi genom bland annat Fairtrades minimipriser.

Dessutom bidrar Fairtrade till ökad motståndskraft och minskade utsläpp på följande sätt:

Fairtrade-premien kan investeras i klimat­satsningar

Vid försäljning av Fairtrade-certifierade råvaror får odlare en premie som är tänkt att gå till utveckling av lokalsamhället eller gemensamma satsningar. Den kan exempelvis användas till att investera i trädplantering, bevattning eller grön el – alltså lokala hållbarhetssatsningar som också bidrar till den globala kampen mot klimatförändringarna.

Klimat­utbildningar rustar odlare för framtiden

Genom Fairtrade får odlarna utbildning i hur de kan rusta sig mot det förändrade klimatet. Det kan handla om att plantera mer motståndskraftiga grödor, lära sig hur man använder vatten mer effektivt eller få stöd i att införa nya jordbrukstekniker.

I Kenya har flera kaffeodlare utbildats om hållbara jordbruksmetoder. Ett arbete som i sin tur ledde till framtagandet av en klimathandbok som kan användas av kaffeodlare över hela världen. I Latinamerika har det anordnats särskilda klimatutbildningar med fokus på ledarskap. Genom klimatskolor i Indien, Indonesien, Laos, och Vietnam har odlare fått tillgång till väderstationer för att upptäcka klimatrelaterade hot och få vägledning i bevattningsmetoder.


Miljö- och klimatkrav i Fairtrade-kriterierna

Kraven på klimatanpassning och miljöhänsyn i de internationella Fairtrade-kriterierna innebär att alla odlare måste vidta åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Kontrollorganet Flocert följer upp att kriterierna efterlevs i praktiken. Det handlar bland annat om att minska utsläppen, skydda skogarna, motverka erosion och öka markens bördighet, samt att använda vatten mer effektivt. Kriterierna skapar förutsättningar för ett mer hållbart jordbruk.

Fairtrades utsläpps­krediter hjälper odlare att finansiera trädplantering

I samarbete med Gold Standard har Fairtrade tagit fram utsläppskrediter, så kallade Fairtrade Carbon Credits. Syftet är att möjliggöra för företag att klimatkompensera för sina utsläpp samtidigt som de stödjer producenter i länder med utbredd fattigdom. Pengarna går exempelvis till energieffektiva spisar och trädplantering. Förutom att det minskar utsläppen totalt sett så får det också positiva bieffekter, som att människor slipper andas giftig luft från vedugnar eller att deras odlingar får mer skugga.

Kakaoodlare utbildas i skogsjordbruk, Ghana. Foto: Nipah Dennis

Samarbeten med kommersiella aktörer

Ett exempel är Sankofa-projektet i Ghana. Fairtrade i Schweiz har tillsammans med regeringarna i Schweiz och Danmark samt chokladtillverkaren Halba och schweiziska Coop finansierat ett program där Ghanas största kakaokooperativ ska ställa om till så kallat ”dynamisk agroforestry” (ungefär ”skogsjordbruk”). Genom plantering av en bred mångfald av grödor med olika livscykler och som växer olika djupt i skogen ser man till att det hela tiden finns någon gröda som är i säsong. De olika träden och plantorna ger också skugga och bättre jordar samt motverkar avskogning.

Dialog med politiker och besluts­fattare

Handelsaktörer och civilsamhället kan inte ensamma lösa klimatkrisen. Det behövs också stärkt lagstiftning och tuffa politiska beslut. Inom EU verkar Fairtrade genom medlemskap i Fair Trade Advocacy Office för påverkan i rätt riktning. Inför klimattoppmötet i Egypten 2022 (COP27) deltog Fairtrade också med en egen delegation. Syftet var att uppmana världens beslutsfattare att agera för klimaträttvisa för småskaliga odlare. I det ingår bland annat att säkerställa att den utlovade klimatfinansieringen når hela vägen fram.

Prispåslag för ekologisk odling

För flera Fairtrade-råvaror får odlare får ett minimipris och det priset blir högre om råvaran dessutom är ekologisk.