Bananens verkliga pris – vem betalar?

När priset pressas på svenskarnas favoritfrukt är det odlarna som får betala. Fairtrade Sveriges rapport ”Bananens verkliga pris – vem betalar?” vittnar om ökad utsatthet, dåliga arbetsvillkor och risker för människorättskränkningar och fattigdom bland de människor som odlar de bananer som säljs i Sverige. Rapporten belyser också hur ekosystem hotas när mark exploateras och biologisk mångfald minskar, vilket gör att hela lokalsamhällen påverkas. Samtidigt minskar försäljningen av Fairtrade-bananer i svenska butiker.

Bananer utgör en viktig inkomst- och födokälla för miljontals bananodlare och anställda runt om i världen. Samtidigt är bananen en global handelsvara på en internationell marknad där ett fåtal multinationella företag och dagligvarukedjor pressar priset nedåt genom värdekedjan. Det får stora konsekvenser för människor och miljö i produktionsledet, som får betala det verkliga priset för den billiga bananen i butiken. Prispressen omfattar även producenter av ekologiska bananer.

Prispress och resursbrist

De dåliga villkoren för odlare och anställda inom bananproduktionen har varit i fokus under decennier. Nu har dessutom importpriset på bananer 2021 sjunkit till den lägsta nivån på tio år. Bananproducenterna tvingas i allt högre grad acceptera priser som inte ens täcker produktionskostnaden. Situationen förvärras ytterligare av att produktions- och levnadsomkostnaderna samtidigt har ökat under många år. Det råder stor resursbrist och det finns få möjligheter till nödvändiga investeringar i jordbruket för att bättre kunna stå emot till exempel svampangrepp och klimatförändringar. 

Dåliga arbetsvillkor och låga löner

De dåliga villkoren för bananproducenterna handlar framförallt om låga löner, långa och hårda arbetsdagar utan rast och vila, diskriminering mot säsongs- och migrantanställda, hinder för fackligt engagemang, hälsorisker på grund av stor användning av bekämpningsmedel samt exploatering av mark och minskad biologisk mångfald. Problemen påverkar inte bara enskilda bananodlare och plantageanställda, utan även ekosystem och hela lokalsamhällen.

Fairtrade bidrar till förbättringar

Här spelar Fairtrade en viktig roll, genom kriterier, kontroller och stödsystem för att ge producenterna bättre villkor, högre inkomster och mer resurser att hantera utmaningarna. Kriterierna omfattar en lång rad krav som bland annat rör reglerad arbetstid och övertidsersättning, rätten till en trygg och säker arbetsplats, tillgång till hälsovård, organisationsrätt samt förbud mot diskriminering och tvångsarbete. Självklarheter kan tyckas, men inte i en prispressad bananindustri där människorättskränkningar har pågått under decennier.

”Vi har en stadig inkomst eftersom vi är en del av Fairtrade och får en Fairtrade-premie. Om Fairtrade inte fanns skulle priserna på bananer vara lägre och vi skulle inte vara lönsamma.” säger bananodlaren Roberto Gallo. Foto: Ángela Ponce.

Höjt minimipris samt en baslön

I början av 2022 höjde Fairtrade minimipriset på bananer, som ett svar på de historiskt låga importpriserna och de skenande kostnaderna för producenterna. Minimipriset syftar till att täcka kostnaden för en hållbar produktion och fungerar som ett skyddsnät när världsmarknadspriset är så lågt att odlarna riskerar ekonomisk förlust. Det höjda minimipriset ger odlarna bättre förutsättningar att stå emot prispressen. De får också ökade möjligheter att investera i jordbruket och leva upp till branschens och konsumenternas förväntningar på ökad social och miljömässig hållbarhet.

Fairtrade är dessutom den enda certifiering som har infört en baslön för anställda. Den började gälla i juli 2021 och innebär löneökningar på upp till 15 procent, ett viktigt steg mot levnadslöner för tusentals anställda på bananplantager runt om i världen.

Fairtrade-premien ger nya resurser

Fairtrade är också den enda certifiering som garanterar en definierad premie för bananer, ett extra prispåslag på betalningen till producenten. Odlarna eller de anställda på plantagen beslutar gemensamt hur premien ska användas. För bananer är premien 1 USD per bananlåda till producent.

Under 2020 inbringade försäljningen av Fairtrade-bananer internationellt totalt cirka 36 miljoner euro i Fairtrade-premie till bananodlare och plantageanställda runt om i världen, för investeringar i lokalsamhälle och verksamhet, såsom sjukvård, utbildning och omställning till ett mer hållbart jordbruk.

Premieanvändning i familjejordbruk

Under 2020 betalades 20,1 miljoner euro ut i Fairtrade-premie till bananodlare i familjejordbruk. Så här fördelades användningen:

Diagram. 40 %: Stöd till odlare, 9 % Samhällsservice, 51 % Investeringar i verksamhet.

Premieanvändning hos anställda på bananplantager

Under 2020 betalades 15,7 miljoner euro ut i Fairtrade-premie till anställda på bananplantager. Så här fördelades användningen:

Diagram. 11 % Utbildning för anställda, 12 % Sanhällsservice, 77 % Stöd till anställda och deras familjer.

Ökad försäljning internationellt

Den globala försäljningen av Fairtrade-märkta bananer har ökat sedan de började säljas för cirka 25 år sedan. De största volymerna säljs i Storbritannien, Tyskland och Frankrike, som står för mer än 60 procent av den internationella försäljningen (2019). Försäljningsökningen går i linje med att flera dagligvarukedjor har gjort stora åtaganden kring utbud och försäljning av Fairtrade-bananer, såsom Monoprix i Frankrike och Superunie i Nederländerna.

Minskad försäljning i Sverige

Under 2021 inbringade försäljningen av Fairtrade-bananer i Sverige 9,4 miljoner kronor i Fairtrade-premie till bananproducenterna. Men försäljningen har minskat under de senaste åren och idag har Fairtrade-bananerna en marknadsandel på 12 procent, att jämföra med runt 17 procent 2018–2019.

Alla Fairtrade-bananer som säljs i Sverige idag är ekologiskt certifierade. De konkurrerar nu mot en prispressad ekologisk banan utan Fairtrade-märkning och utan tydligt fokus på social hållbarhet. En anledning till att försäljningen av Fairtrade-bananer har minskat är att dagligvarukedjorna i de allra flesta fall väljer att göra kampanjer för och aktivera sin ekologiska eller sin konventionella banan. Marknadsföringen av Fairtrade-bananer är på flertalet kedjor närmast obefintlig. Här finns stora möjligheter till förbättring.

Frukthylla i livsmedelsbutik, över bananerna sitter stora skyltar med texten "Choose Fairtrade"
Tydlig skyltning i bananhyllan hos Co-op i Storbrittanien.

Rekommendationer till dagligvarukedjor

Det finns idag Fairtrade-bananer i tillräckliga volymer för att fylla Sveriges bananbehov nästan fyra gånger om – och samtidigt bidra till en omställning till en mer hållbar bananproduktion. Men det kräver större satsningar från de svenska dagligvarukedjorna och vi listar nedan ett antal rekommendationer – där vissa går snabbt att göra, och andra behöver lite mer planering och framförhållning:

  • Underlätta för konsumenten genom tydlig skyltning av Fairtrade-bananer i butik.
  • Lyft även bananerna i kampanjer, sociala medier, medlemskommunikation – passa särskilt på i samband med Fairtrades kampanjer.
  • Stötta och utbilda butikens personal för att skapa goda förutsättningar för försäljning i butik
  • Anta utmaningen att sälja minst hälften av bananerna som ekologiska Fairtrade-bananer.
  • Utvärdera möjligheten att lansera en Fairtrade-banan som inte är ekologiskt certifierad – på sikt ger det bananproducenterna mer resurser för omställning och en ökad miljöhänsyn.
  • Låt din kedja bli först i Sverige att sälja 100 procent Fairtrade-bananer, likt Sainsbury’s i Storbritannien.

Rekommendationer för offentlig sektor

Även konsumtionen inom offentlig sektor har betydelse för att förbättra villkoren för bananproducenter runt om i världen. Skattemedel ska inte leda till negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö. Här finns stöd både i den nationella upphandlingsstrategin och i Agenda 2030.

Genom att köpa Fairtrade-bananer bidrar kommuner, regioner och statliga myndigheter till FN:s globala mål för hållbar utveckling genom relevanta hållbarhetskrav som dessutom kontrolleras av en oberoende part, så kallad tredjepartscertifiering.