Blir det någon påtår 2050? – Kaffets framtid hotad

Hotet mot svenskarnas favoritdryck blir alltmer påtagligt. Globalt väntas efterfrågan på kaffe fördubblas till år 2050. Samtidigt väntas hälften av den odlingsbara marken bli obrukbar inom samma tidsperiod. Det kan låta avlägset – men för kaffeodlarna är den negativa utvecklingen tydlig redan i dag.


KAFFERAPPORT 2023

Blir det någon påtår 2050?
Om framtidsutsikterna för vår favoritdryck – och människorna som gör den möjlig

I en nyligen genomförd enkät bland kaffeodlare i Latinamerika svarar samtliga att situationen har förvärrats de senaste fem åren – och nio av tio förutspår att kaffeodling kommer att försvåras ytterligare till år 2050.

Utöver klimatförändringarna lyfter odlarna att det osäkra priset kommer att göra det svårare att odla kaffe i framtiden. Att kaffe är en börsnoterad råvara med volatila priser innebär en stor ekonomisk osäkerhet. Betalningen för råvaran täcker ibland inte ens odlarnas produktionskostnader och i flertalet av de största kaffeodlande länderna lever den genomsnittlige odlaren under den internationella fattigdomsgränsen. Odlarna berättar också att allt färre unga vill ta över odlingen och att de räknar med att det blir svårare att hitta arbetskraft i framtiden.

Ekvationen ökande efterfrågan, pressade priser och accelererande klimatförändringar går helt enkelt inte ihop.

Olika marknadsaktörers strävan att tillgodose konsumenters efterfrågan på lättillgängligt och billigt kaffe kan därmed, paradoxalt nog, leda till det motsatta – att kaffet blir både dyrare och mer svårtillgängligt.

Det skulle i sin tur leda till märkbara konsekvenser för Sverige, både i människors liv och i den svenska handeln. Att ställa om till en mer hållbar produktion och konsumtion ligger därför i alla aktörers intresse. Ändå sjunker för närvarande försäljningen av både ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe i Sverige, bland annat på grund av en prismodell som innebär att lågpriskaffe används som lockvara i handeln.

För att utvecklingen ska kunna vändas behöver ett flertal aktörer vidta åtgärder i syfte att säkra framtidens kaffe. Ett pris som täcker kostnaderna för en hållbar produktion är avgörande. Men det behövs även skärpt lagstiftning och riktat stöd till odlare för att utveckla och sprida metoder för att möta klimatförändringarna.