Spårbarhet för Fairtrade-produkter

Alla Fairtrade-märkta produkter har så kallad dokumenterad spårbarhet. Det innebär att när du som konsument köper en Fairtrade-märkt produkt, kan du vara säker på att en Fairtrade-certifierad odlare också har fått motsvarande kvantitet råvara såld. För majoriteten av de Fairtrade-märkta produkterna finns även krav på så kallad fysisk spårbarhet. Här reder vi ut skillnaden.

Varje gång du väljer Fairtrade bidrar du till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade-certifieringen betyder att varan du köper uppfyller internationella Fairtrade-kriterier och att produktionen av råvarorna i produkten har tagits fram med hänsyn till människa och miljö. En viktig del av certifieringen är förstås att produkten går att spåra tillbaka till sitt ursprung, det vill säga till de odlare eller anställda som producerat råvaran. Alla Fairtrade-märkta produkter går att spåra genom dokumentation – och de allra flesta går också att spåra rent fysiskt.

Fysisk spårbarhet

Fysisk spårbarhet innebär att Fairtrade-certifierad råvara måste vara markerad och hållas åtskild från icke Fairtrade-certifierad råvara i varje fas av produktions- och tillverkningsprocessen – från skörd till butikshyllan. Det är i linje med Fairtrades mål om att alltid kunna garantera konsumenten att alla produkter som bär Fairtrades certifieringsmärke också innehåller just Fairtrade-certifierad råvara. Detta är ett uttryckligt krav och gäller för hela leverantörskedjan sedan 2009. Bananer, färsk frukt, kaffe, blommor, vin, nötter, ris och örter är exempel på Fairtrade-märkta produkter som går att fysiskt spåra hela vägen tillbaka till de odlare eller anställda som producerat råvaran.

Dokumenterad spårbarhet (massbalans)

För produkterna kakao, socker, te och juice gäller istället så kallad dokumenterad spårbarhet. Odlare av råvarorna i dessa produkter har fått ett undantag från den fysiska spårbarheten, därför att det helt enkelt inte är logistiskt eller ekonomiskt möjligt för dem att uppfylla kravet i dagsläget, delvis på grund av komplexiteten av själva produktionsapparaten. Om odlare av dessa råvaror förlorade sin Fairtrade-certifiering på grund av detta så skulle några av de mest sårbara Fairtrade-certifierade odlarna riskera att förlora hela sin försörjning. Det går emot hela idén med Fairtrade.

Däremot finns alltså krav på dokumenterad spårbarhet för dessa produkter, vilket innebär att kvantiteten såld Fairtrade-certifierad råvara kan följas genom hela leverantörskedjan. Fairtrade-certifierade odlare och företag måste uppvisa dokumenterad spårbarhet, till exempel kontrakt, fakturor och premiebetalningar som visar på varifrån produkten kommer och var den är såld.

När du som konsument köper en Fairtrade-märkt produkt kan du därför vara säker på att en Fairtrade-certifierad odlare också har fått motsvarande kvantitet råvara såld, utifrån specificerat minimipris och premie.

Socker och spårbarhet

Sockerrör måste förädlas 48 timmar efter skörd. Sockerrören säljs till sockerbruk som omvandlar rören till socker, och därefter säljs det raffinerade sockret på exportmarknaden. Endast en minoritet av de Fairtrade-certifierade sockerkooperativen kan själva bearbeta sockret eftersom det är dyrt och kräver mycket kompetens.
När odlarna säljer sina sockerrör till sockerbruket förlorar de ägandet och kontroll över processen. Bruken blandar oftast Fairtrade-socker och icke Fairtrade-socker för kostnadseffektiv behandling, eftersom mängden Fairtrade-certifierade sockerrör ofta är alltför liten för bruket att bearbeta separat. På grund av detta kan en stor del av det Fairtrade-certifierade sockret inte spåras fysiskt.

Vissa länder minskar antalet produktionsanläggningar, vilket gör det svårt för odlare att leverera sin skörd till en specifik anläggning som enbart hanterar Fairtrade-certifierad råvara. Eftersom rörsockret måste bearbetas inom två dygn, måste såväl Fairtrade-certifierade odlare som konventionella odlare leverera sina sockerrör till den kvarn som ligger geografiskt närmast odlingen. De Fairtrade-certifierade odlarna är spridda över hela ön, vilket gör det omöjligt för dem att leverera till ett enskilt sockerbruk. Resultatet är att Fairtrade-certifierat och icke-certifierat rörsocker blandas under raffineringen i samtliga kvarnar, och den fysiska spårbarheten förloras. Om Fairtrade kräver fysisk spårbarhet, hade över 7 000 sockerodlare uteslutits från de fördelar som Fairtrade-försäljningen medför.

Kakao och spårbarhet

När kakaon når de stora chokladföretagen bearbetas kakaon i stora volymer utan avbrott, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Chokladföretagen kan inte garantera att den Fairtrade-certifierade kakaon hålls fysisk åtskild utan att stoppa sin produktion.

Vissa Fairtrade-certifierade kooperativ skiljer Fairtrade-kakaon från icke certifierad kakao på gårdsnivå. Men denna fysiska separation går vanligtvis förlorad senare i leverantörskedjan. Om det fanns krav på fysisk spårbarhet skulle de redan utsatta kakaoodlarna inte ha möjlighet att sälja sin kakao som Fairtrade-märkt, och de skulle gå miste om de miljontals euro som varje år utgår i Fairtrade-premie. Det är pengar som i dag används för att bekosta barns utbildning, bygga ut sjukvården och investera i nya plantor eller produktionshöjande åtgärder.

Te och spårbarhet

När tebladen har plockats, måste de bearbetas inom bara några timmar. Annars torkar de och förlorar sitt värde. De flesta odlare och anställda på teplantager har inte tillgång till egna bearbetningsanläggningar. De måste istället skicka sina teblad till närmaste fabrik för bearbetning.

Odlarna är oftast utspridda på avlägsna platser, med få alternativa tefabriker att skicka sin skörd till. I fabriken åtskiljs inte alltid det Fairtrade-certifierade teet från icke-certifierat te. Kvantiteterna är för små. Krav på fysisk separation vid bearbetningen skulle få orimliga konsekvenser för småskaliga odlare, som redan är mycket utsatta och sårbara.

Juice och spårbarhet

Råvaran till majoriteten av den Fairtrade-märkta juice som finns på marknaden, kommer från småskaliga fruktodlare som säljer sin frukt till storskaliga juicetillverkare. De Fairtrade-certifierade odlarna äger sällan sina egna bearbetningsanläggningar för frukten, eftersom detta innebär stora investeringar i maskiner och kräver stor kunskap om livsmedelsindustrin. Juicetillverkarna blandar dessutom ofta Fairtrade-certifierad och icke-certifierad frukt i juiceframställningen, eftersom alla frukter inte finns som Fairtrade-certifierade.

Den Fairtrade-certifierade frukten är för liten i volym i jämförelse med den icke-certifierade för att hållas separat genom hela bearbetningsprocessen. Om Fairtrade skulle kräva fysisk spårbarhet för den Fairtrade-märkta fruktjuicen skulle majoriteten av de befintliga Fairtrade-certifierade fruktodlarna inte kunna sälja sina frukter till tillverkaren. De skulle därmed förlora de möjligheter och fördelar som Fairtrade medför.