/ 28 sep 2018

Ansök om att bli en Fairtrade City

Här har vi samlat allt för dig som vill göra en ansökan om att bli en Fairtrade City.

Fairtrade City-diplomering ansökningsformulär

Skriv direkt i wordunderlaget samt i Excelfilen där det erfordras och maila därefter de två underlagen i originalversion (OBS – inte PDF) till fairtradecity@fairtrade.se.

Handläggningstiden är ca tre veckor. (15 juni – 15 augusti undantaget)

Kriterier för Fairtrade City

Här nedan beskrivs kort vad kriterierna handlar om för att bli en Fairtrade City.

1. Kommunens ansvar

Kommunen ska konsumera varor producerade i enlighet med principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner inom den egna verksamheten samt kontinuerligt öka andelen av konsumtionen som uppfyller dessa krav. Detta görs genom att krav enligt ovan ställs inom den offentliga upphandlingen. Minst en tjänsteman och en till tre politiskt tillsatta representanter ska utses att representera kommunen i styrgruppen och en av dessa ges uppdraget att vara kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige.

2. Styrgruppen

Arbetet leds av en lokal styrgrupp med representanter från hela lokalsamhället – från näringslivet, civilsamhället och kommunrepresentanter (politiker och tjänsteman). Tre av ledamöterna ska ha roll som styrgruppens ordförande, kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige respektive ambassadörskontakt.

3. Utbud

Samarbete ska etableras med både butiker och serveringsställen som säljer/serverar rättvis handel-produkter.

4. Fairtrade på jobbet

Fairtrade på jobbet är ett sätt att synliggöra rättvis handel på arbetsplatser. Styrgruppen arbetar för att få fler arbetsplatser att engagera sig. De arbetsplatser som ansluter sig till konceptet och fikar Fairtrade-märkt kaffe, te och socker registrerar sig själva på Fairtrades hemsida.

5. Informationsarbete

Styrgruppen ansvarar för att samordna och arrangera minst fyra informationsinsatser om rättvis handel varje år samt att redovisa dessa. Minst en aktivitet ska vara publik för kommunens medborgare. Styrgruppen redogör också för på vilket sätt de planerar att kommunicera att kommunen är Fairtrade City-diplomerad.

Årlig förnyelse av diplomeringen

Diplomeringen innebär en förändringsprocess som uppmuntrar och motiverar till förändring och förbättring. Därför ingår också krav på att kontinuerligt vidareutveckla arbetet för rättvis handel och etisk konsumtion, vilken ni som diplomerad kommun får stöd i att göra.

För att få behålla status som diplomerad, granskas diplomerade kommuners arbete med jämna intervaller och ni skickar in en förnyelseansökan varje år – vartannat år liten och vartannat år stor. Läs mer om förnyelseansökan här.

Diplomeringsavgift

Intresset för Fairtrade City-diplomeringen har vuxit i Sverige under de senaste åren. För att kunna upprätthålla kvalitén i diplomeringen samt att ge Fairtrade City-kommuner stöd i deras arbete tas en årlig diplomeringsavgift ut.

Avgiften för Fairtrade City-diplomerade kommuner beräknas på kommunens invånarantal och är följande:
• Kommuner med färre än 10 000 invånare debiteras 5000 kronor per år.
• Kommuner med 10 000 – 29 999 invånare debiteras 10 000 kronor per år.
• Kommuner med 30 000 – 59 999 invånare debiteras 15 000 kronor per år.
• Kommuner med 60 000 – 99 999 invånare debiteras 20 000 kronor per år.
• Kommuner med över 100 000 invånare samt Fairtrade-diplomerade regioner debiteras 25 000 kronor per år.

Avgiften tas ut första gången i samband med godkänd ansökan om diplomering, med undantag av diplomering som sker under oktober – december. Då tas avgiften ut första nästkommande år.

Diplomeringsavgiften möjliggör:
• Vägledning, handläggning av ansökan och uppföljning vid nydiplomering och efterkommande årliga omdiplomeringar.
• Stöd i form av utbildningsmaterial, informationsmaterial och resurser som ”Handbok för styrgrupper”, presentationer, trycksaker, digitala material, information om offentlig upphandling mm. Även stöd i framtagning av eget informationsmaterial.
• Informationsbrev 8 till 10 ggr om året med omvärldsbevakning och det senaste om vad som händer inom rättvis handel och etisk konsumtion.
• 2 stycken nationella kampanjer per år för Fairtrade, med stark möjlig koppling till lokala kampanjer och informationsaktiviteter.
• Ett kontinuerligt stöd från Fairtrade Sverige, främst via mail och telefon, för frågor om Fairtrade City och Fairtrade region.
• Stöd till regionalt, nationellt och internationellt nätverk av Fairtrade City-kommuner och Fairtrade regioner.
• Tillgång till ett starkt varumärke, Fairtrade, med stor kännedom och högt förtroende bland medborgare, som konkret visar på hur en kommun respektive region aktivt arbetar med flera av målen i Agenda 2030 (hållbar konsumtion, hållbar produktion och minska fattigdom mfl)
• Utveckling av Fairtrade City- och Fairtrade region-koncepten.