/ 28 sep 2018

Ansök om att bli en Fairtrade City

Här har vi samlat allt för dig som vill göra en ansökan om att bli en Fairtrade City.

Fairtrade City-diplomering ansökningsformulär

Skriv direkt i wordunderlaget samt i Excelfilen där det erfordras och maila därefter de två underlagen i originalversion (OBS – inte PDF) till fairtradecity@fairtrade.se Längst ned på sidan finns information om den diplomeringsavgift som tas ut från och med 2017.

Handläggningstiden är ca tre veckor. (15 juni – 15 augusti undantaget)

Kriterier för Fairtrade City

Här nedan beskrivs kort vad kriterierna handlar om för att bli en Fairtrade City.

  1. Kommunens ansvar:

Inom den offentliga konsumtionen ska kommunen som organisation ha en tydlig och mätbar målsättning samt kunna erbjuda och öka konsumtionen av produkter inom kommunens avtal, utifrån principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner. Kommun-, stads- eller rådhusets offentliga konsumtion av rättvist handlade produkter ska redovisas och minst en tjänsteman samt en till tre politiskt tillsatta representanter ska utses. En av dessa ges uppdrag som styrgruppens kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige.

  1. Styrgruppen:

Arbetet leds av en lokal styrgrupp som sätts samman av representanter från hela lokalsamhället som näringsliv, handeln, frivilligorganisationer, Fairtrades medlemsorganisationer samt politiker och tjänsteman från kommunen. Tre personer utses till styrgruppens ordförande, styrgruppens kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige samt kontaktperson för lokalt ambassadörsnätverk.

  1. Utbud:

En kartläggning av näringsidkare som säljer rättvis handel-produkter så som dagligvaruhandeln, serveringsställen, caféer, hotell, restauranger samt andra butiker ska genomföras för lokal samverkan och ökad konsumtion. Samarbete ska etableras med både lokala handlare och serveringsställen.

  1. Fairtrade på jobbet:

De arbetsplatser som fikar Fairtrade-märkt kaffe, te och socker registrerar själva arbetsplatsen på Fairtrades hemsida. Styrgruppen redovisar i ansökan på vilket sätt de kommer att engagera fler arbetsplatser att själva registrera sig.

  1. Informationsarbete:

Styrgruppen ansvarar för att samordna och arrangera minst fyra informationsinsatser om rättvis handel varje år samt att dokumentera och redovisa dessa. Minst en aktivitet ska vara publik för kommunens medborgare. Styrgruppen redogör också för på vilket sätt de planerar att kommunicera att kommunen är Fairtrade City-diplomerad.

Styrgruppen och engagerade i Sundsvall Fairtrade City som diplomerades 26 januari 2017.

Diplomeringsavgift

Intresset för Fairtrade City-diplomeringen har vuxit i Sverige under de senaste åren. För att kunna upprätthålla kvalitén i diplomeringen samt att ge Fairtrade City-kommuner stöd i deras arbete tas en årlig diplomeringsavgift ut.

Avgiften för Fairtrade City-diplomerade kommuner beräknas på kommunens invånarantal och är följande:
• Kommuner med färre än 10 000 invånare debiteras 5000 kronor per år.
• Kommuner med 10 000 – 29 999 invånare debiteras 10 000 kronor per år.
• Kommuner med 30 000 – 59 999 invånare debiteras 15 000 kronor per år.
• Kommuner med 60 000 – 99 999 invånare debiteras 20 000 kronor per år.
• Kommuner med över 100 000 invånare samt Fairtrade-diplomerade regioner debiteras 25 000 kronor per år.

Avgiften tas ut första gången i samband med godkänd ansökan om diplomering, med undantag av diplomering som sker under oktober – december. Då tas avgiften ut första nästkommande år.

Diplomeringsavgiften möjliggör:
• Vägledning, handläggning av ansökan och uppföljning vid nydiplomering och efterkommande årliga omdiplomeringar.
• Stöd i form av utbildningsmaterial, informationsmaterial och resurser som ”Handbok för styrgrupper”, presentationer, trycksaker, digitala material, information om offentlig upphandling mm. Även stöd i framtagning av eget informationsmaterial.
• Informationsbrev 8 till 10 ggr om året med omvärldsbevakning och det senaste om vad som händer inom rättvis handel och etisk konsumtion.
• 2 stycken nationella kampanjer per år för Fairtrade, med stark möjlig koppling till lokala kampanjer och informationsaktiviteter.
• Ett kontinuerligt stöd från Fairtrade Sverige, främst via mail och telefon, för frågor om Fairtrade City och Fairtrade region.
• Stöd till regionalt, nationellt och internationellt nätverk av Fairtrade City-kommuner och Fairtrade regioner.
• Tillgång till ett starkt varumärke, Fairtrade, med stor kännedom och högt förtroende bland medborgare, som konkret visar på hur en kommun respektive region aktivt arbetar med flera av målen i Agenda 2030 (hållbar konsumtion, hållbar produktion och minska fattigdom mfl)
• Utveckling av Fairtrade City- och Fairtrade region-koncepten.