/ 28 jul 2016

Ansök om att bli en Fairtrade region

Här har vi samlat allt för dig som vill göra en ansökan om att bli en Fairtrade region.

Ansökningsformulär för Fairtrade region-diplomering

Skriv direkt i wordunderlaget samt i Excelfilen där det erfordras och maila därefter de två underlagen i originalversion (OBS – inte PDF) till fairtradecity@fairtrade.se.

Handläggningstiden är ca tre veckor. (15 juni – 15 augusti undantaget)

Kriterier för Fairtrade region

Styrgruppen ansvarar för att kriterierna är uppfyllda. När regionen lever upp till samtliga kriterier skickas ansökan till Fairtrade Sverige.

1. Politiskt stöd

Arbetet med rättvis handel ska ha politiskt stöd genom beslut i regionfullmäktige, landstingsfullmäktige eller likvärdig organisation.

2. Styrgrupp

Styrgruppen leder och samordnar arbetet med rättvis handel i regionen. Styrgruppen kan exempelvis bestå av representanter från olika delar av regionen, relevanta fackförbund och från en eller flera Fairtrade City-diplomerade kommuner i regionen. En kontaktperson för styrgruppen ska vara länk mellan Fairtrade Sverige och styrgruppen.

3. Konsumtion/Upphandling

Regionen ska konsumera varor producerade i enlighet med principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner inom den egna verksamheten samt kontinuerligt öka andelen av konsumtionen som uppfyller dessa krav i den mån det går. Regionen ska ha tydliga och djärva mål kring etiska krav enligt ovan i offentlig upphandling samt en handlingsplan för hur målen skall nås. I produktgrupper där det är möjligt ska regionen verka för att upphandlingskrav ställs enligt principerna för rättvis handel.

4. Utbud

Det ska finnas ett gott utbud av rättvis handel-produkter inom regionen i butiker, på serveringsställen och på arbetsplatser. Detta säkerställs genom att minst en fjärdedel av invånarna i regionen bor i en Fairtrade City-diplomerad kommun.

5. Informationsarbete

Regionen ska bedriva ett aktivt informationsarbete kring rättvis handel och etisk konsumtion, exempelvis genom information till regionens anställda. Styrgruppen ansvarar för att minst två informationsinsatser på regional nivå genomförs per år.

Årlig förnyelse av diplomeringen

Diplomeringen innebär en förändringsprocess som uppmuntrar och motiverar till förändring och förbättring. Därför ingår också krav på att kontinuerligt vidareutveckla arbetet för rättvis handel och etisk konsumtion, vilken ni som diplomerad region får stöd i att göra.

För att få behålla status som diplomerad, granskas diplomerade regionernas arbete med jämna intervaller och ni skickar in en förnyelseansökan varje år – vartannat år liten och vartannat år stor. Läs mer om förnyelseansökan här.

Diplomeringsavgift

Intresset för Fairtrade City-diplomeringen och Fairtrade region har vuxit i Sverige under de senaste åren. För att kunna upprätthålla kvalitén i diplomeringarna samt att ge Fairtrade regioner stöd i deras arbete tas en årlig diplomeringsavgift ut.

För Fairtrade-diplomerade regioner debiteras en fast avgift på 25 000 kronor. Avgiften tas ut första gången i samband med godkänd ansökan om diplomering, med undantag av diplomering som sker under oktober – december. Då tas avgiften ut första nästkommande år.

Diplomeringsavgiften möjliggör:
• Vägledning, handläggning av ansökan och uppföljning vid nydiplomering och efterkommande årliga omdiplomeringar.
• Stöd i form av utbildningsmaterial, informationsmaterial och resurser som ”Handbok för styrgrupper”, presentationer, trycksaker, digitala material, information om offentlig upphandling mm. Även stöd i framtagning av eget informationsmaterial.
• Informationsbrev 8 till 10 ggr om året med omvärldsbevakning och det senaste om vad som händer inom rättvis handel och etisk konsumtion.
• 2 stycken nationella kampanjer per år för Fairtrade, med stark möjlig koppling till lokala kampanjer och informationsaktiviteter.
• Ett kontinuerligt stöd från Fairtrade Sverige, främst via mail och telefon, för frågor om Fairtrade City och Fairtrade region.
• Stöd till regionalt, nationellt och internationellt nätverk av Fairtrade City-kommuner och Fairtrade regioner.
• Tillgång till ett starkt varumärke, Fairtrade, med stor kännedom och högt förtroende bland medborgare, som konkret visar på hur en kommun respektive region aktivt arbetar med flera av målen i Agenda 2030 (hållbar konsumtion, hållbar produktion och minska fattigdom mfl).