Kaffebär. Foto: Remo Naegeli.

/ 24 apr 2019

Positionspapper – Levnadsinkomst

Att alla ska kunna leva på sitt arbete och försörja sig och sin familj är för många en självklarhet. Trots detta är mängder av de varor som vi konsumerar i Sverige producerade under oacceptabla förhållanden. Många odlare och anställda inom jordbruket i länder med utbredd fattigdom lyckas alltför sällan tjäna en så kallad levnadsinkomst – det vill säga den inkomst som behövs för att kunna försörja sig själv och sin familj med grundläggande behov som mat, bostad, utbildning och sjukvård.

Sysselsatta inom jordbruket försörjer inte bara mänskligheten med livsmedel – deras levnadsvillkor är också avgörande för en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. Med en hållbar ekonomisk familjesituation finns resurser för skola och vård, och förutsättningar att tänka långsiktigt vad gäller miljön. Knappa resurser innebär även begränsade möjligheter att anpassa sig till klimatförändringar.

I detta positionspapper diskuteras levnadsinkomst och levnadslön utifrån flera olika perspektiv: som en grundläggande mänsklig rättighet, en förutsättning för Agenda 2030 och en allt viktigare fråga för Sveriges konsumenter. Pappret innehåller rekommendationer till regeringen, EU, företag och konsumenter om hur de kan och bör arbeta för att bidra till att uppnå levnadsinkomster för alla. Det framgår även vad Fairtrade gör, samt hur Fairtrade kan användas som verktyg för att reducera gapet mellan odlares faktiska inkomster och levnadsinkomster.

Levnadsinkomst – positionspapper