Hoppa till innehåll
Start / Sociala krav i offentlig upphandling

Sociala krav i offentlig upphandling

Det är juridiskt möjligt att i praktiken visa sitt engagemang för hållbar utveckling genom att ställa krav på rättvis handel i offentlig upphandling. Fairtrade Sverige ställer sedan 2014 krav på att den upphandlande enheten har en mätbar och konkret handlingsplan för en ökad etisk konsumtion med krav på att de produkter man upphandlar har producerats i enlighet med principer för rättvis handel samt ILO:s grundläggande konventioner.

Genom att arbeta med upphandling baserad på principer om rättvis handel samt ILO:s kärnkonventioner kan kommunen på ett strukturerat sätt arbeta för att motverka kränkningar av mänskliga rättigheter, bidra till fattigdomsbekämpning och främja en socialt medveten marknad.

Rättvis handel har uppmärksammats inom Europa-samarbetet ett flertal gånger under 2000-talet och dess betydelse för global utveckling och fattigdomsbekämpning har lyfts fram på olika sätt. Den 10 maj 2012 bekräftade EU-domstolen i mål C-368/10 att det går att ställa krav på rättvis handel i offentlig upphandling. Beslutet i EU-domstolen var också ett slut på en tvist mellan den nederländska regeringen och Europeiska kommissionen.

Upprinnelsen var att Gröningen, en provins i norra Holland, krävde Fairtrade som kriterium vid sidan av pris och kvalitet i underlaget för sin upphandling. I sitt domslut säger domstolen tydligt att upphandlande myndigheter kan välja tilldelningskriterier som är baserade på överväganden av miljömässig eller social karaktär så som exempelvis kriterier för rättvis handel. Domstolen säger också uttryckligen att det är möjligt för offentliga myndigheterna att prioritera en anbudsgivare baserat på kriterier för rättvis handel.

I EU-parlamentet antogs 17 april 2014 ett nytt direktiv för offentlig upphandling

Direktivet uppmuntrar till att ställa både miljömässiga och sociala krav samt att använda certifieringar och märkningar som verifikat och bevis för att kraven som ställs uppfylls. För märkningar som uppfyller krav som tredjepartscertifiering kan också märket användas vid kravställan om den upphandlande parten också godtar andra likvärdiga märkningar eller certifieringar, inte bara vid teknisk specifikation. Det är viktigt att inte anbudstiden är för kort.

Regeringens förändrade sociala krav och upphandlingsstrategi

I regeringens nationella upphandlingsstrategi från juni 2016 beskrivs att sociala krav kan bidra till att främja fri och rättvis handel. Det är också viktigt att överväga eventuella risker i upphandlingens leverantörsled och främja företagens respekt för mänskliga rättigheter enligt FN:s riktlinjer, skriver regeringen. Se vidare i ILO:s konventioner för mänskliga rättigheter i arbetslivet.  

I regeringsförklaringen 13 september 2016 fastslogs också att Sverige ska vara ett föregångsland för rättvis handel.

30 november 2016 sa riksdagen i huvudsak ja till regeringens förslag om nya lagar kring offentlig upphandling. De nya lagarna utgår från tvingande EU-regler som utvecklar den reglering som nu gäller för upphandling. Miljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn ges ökat utrymme. Förändringarna börjar gälla 1 januari 2017. Läs mer om detta här.

Upphandlingsmyndigheten guidar och stöder.

För att godkännas som en diplomerad Fairtrade City krävs att kommunens politiker uppdrar åt kommunens upphandlare att ställa tillräckliga krav vid den offentliga upphandlingen på rättvist handlade produkter som följer principerna för rättvis handel samt ILO:s kärnkonventioner. Vilka produkter som en kommun väljer och hur ambitiös planen för att öka antal och kvantitet, är upp till respektive kommun.

Fairtrade Sverige ställer krav på att den etiska konsumtionen av produkter som följer principerna för rättvis handel samt ILO:s kärnkonventioner successivt ska öka. Därför ska spjutspetskrav eller avancerade krav ställas eller användas skrivningar så att ”odlaren garanteras en kostnadstäckande minimiersättning, premie på priset (påslag på världsmarknadspriset), långsiktiga handelsrelationer mellan producenten och importören samt förfinansiering” för att klara kraven för den stora omdiplomeringen vartannat år.

Upphandlingsmyndighetens information om stöd för val av kritierier, social ansvarsfull upphandling,  rättvis handel eller Kriterie Wizarden på Upphandlingsmyndighetes hemsida ger stöd i kommunens löpande arbete. Se även här nedan under resurser, Upphandlingsmyndighetens klargörande av vad ett verifikat är.

Modern Upphandling 2020 – ModUpp2020

New Wawe Group (NWG), Fairtrade Sverige, KRAV, Marine Stewardship Council, Miljömärkning Sverige, Naturskyddsföreningen och TCO Development står alla bakom hållbarhetsmärkningar med miljömässiga- och sociala krav.

#ModUpp2020 är en kostnadsfritt samarbetsprojekt som uppmanar offentlig sektor att ställa om till en Modern Upphandling genom att bli en kravställare som hanterar skattemedel på ett ansvarsfullt sätt och bidrar till en hållbar utveckling. Vi erbjuder stöd och riktlinjer med hjälp av våra tredjeparts miljömässiga och sociala hållbarhetscertifieringar. Läs mer om ModUpp2020 här

I rapporten Hållbar offentlig upphandling här nedan, presenteras hur genomtänkta krav på varor och tjänster kan bli en stark drivkraft för och redskap i det lokala och regionala arbetet med hållbar upphandling där tredjepartscertifieringar kan användas som verifikat i den offentliga upphandlingen. Rapporten har tillkommit genom ModUpp2020-samarbetet.

Läs mer:

Resurser

Här kan du fördjupa dig ytterligare genom att läsa kriterier för offentlig upphandling i enlighet med principer för rättvis handel.