nyheter / 13 Nov 2017

Svar på artikel om blomsterplantagen Oserian i The Guardian

I söndags (12 november 2017) publicerades en artikel i brittiska The Guardian som beskriver tidigare problem med ekonomisk förvaltning vid den Fairtrade-certifierade blomsterplantagen Oserian i Kenya. Problemen var specifikt kopplade till premiekommitténs hantering av delar av Fairtrade-premien.

Detta har uppmärksammats i de årliga kontroller som Fairtrades kontrollorgan gör. Granskning av Clyde & Associates, som artikeln bygger på, är en av de åtgärder som plantagen, tillsammans med Fairtrade Africa, vidtagit för att komma tillrätta med bristerna.

I enlighet med Fairtrades regler för kontroll granskas den Fairtrade-certifierade blomsterplantagen Oserian årligen av Flocert. Användningen av Fairtrade-premien granskas också. I kontrollerna de senaste åren har Oserian fått ett antal anmärkningar relaterat till hanteringen av Fairtrade-premien. Något som plantagen enligt kriterierna är ålagd att åtgärda.

År 2015 beslutade ledningen vid blomsterplantagen Oserian och Oserians premiekommitté tillsammans med Fairtrade Africa, att en grundlig översyn skulle göras kring premiekommitténs hantering av Fairtrade-premien. Ledningen vid Oserian kontaktade Flocert och i juni 2016 bestämdes gemensamt att en granskning skulle utföras av Clyde & Associates.

Rapporten från Clyde & Associates slog fast att det inte förekommit några oegentligheter som kunde ha straffrättsliga följder. Däremot identifierades allvarliga brister rörande bokföring och dokumentation. En huvudsaklig kritik avsåg hur stipendier har hanterats. Rapporten gav en rad rekommendationer på åtgärder som sedan dess har vidtagits. Bland annat har ekonomihanteringen formaliserats, premiekommitténs medlemmar har utbildats i ekonomihantering, ett internt kontrollsystem har införts samt ökat stöd från Fairtrade Africas personal.

Fattigdomsbekämpning genom kontroll och utbildning

Kärnan i Fairtrades arbete är fattigdomsbekämpning genom handel med respekt för mänskliga rättigheter. Certifieringen är vårt verktyg. Upptäcks brister hos Fairtrade-certifierade producentorganisationerna är utgångspunkten att producenten skall ges möjlighet att korrigera problemen. Genom stöd och utbildning samt regelbundna kontroller, som utförs av Fairtrades oberoende kontrollorgan Flocert, bidrar Fairtrade till långsiktig hållbar utveckling.

Fairtrade tar alla påståenden om brott mot Fairtrade-kriterierna på största allvar och vidtar åtgärder för att komma tillrätta med problemen, en handlingsplan upprättas och uppföljande inspektioner görs av Flocert. I vissa fall är överträdelserna är så grava att de föranleder omedelbar avstängning (läs mer om kriterier och kontroll).

Oserian och rosproduktion i Östafrika

Oserian är en Fairtrade-certifierad blomsterplantage baserad nära Lake Naivasha nordväst om Nairobi i Kenya. Plantagen har varit Fairtrade-certifierad sedan 2002 och har 4733 anställda. Oserian är en av de ledande producenterna i Östafrika. De arbetar målmedvetet med de anställdas välfärd, socialt ansvar och miljöhänsyn, och tar dessa frågor på största allvar. Det visar detta fall.

Fairtrade verkar i utmanande områden med stor utbredd fattigdom, där arbetsvillkoren ofta är dåliga och där det förekommer kränkningar av mänskliga rättigheter. Kunskapen hos odlare och anställda kring administration och hantering av finansiella medel är av förklarliga skäl ofta låg. Att odlarna själva genom premiekommittén hanterar och har beslutanderätt över hur Fairtrade-premien används är en del av den långsiktiga utvecklingsprocess som Fairtrade syftar till. Genom Fairtrades regelbundna kontroller upptäcks vilka brister som eventuellt finns och var producentorganisationen behöver mer stöd. Men även var Fairtrade behöver stärka sitt eget arbete upptäcks i kontrollerna. Fairtrade har bland annat responderat genom att anställa ett team för att stödja Fairtrade-certifierade blomsplantage i Östafrika och har redan innan denna rapport kom ut stärkt kriterierna som ger större stöd till alla Fairtrade-certifierade producentorganisationer.

Fairtrade Africa kommer att fortsätta att arbeta med Oserian och dess premiekommitté för att se till att de fortsätter arbetat med en kompetent finansiell hantering, planering och upphandling.

Läs mer om reglerna för användning av Fairtrade-premien i Fairtrades kriterier för anställd arbetskraft samt i Fairtrades specifika kriterier för blommor.